รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก เปิดระบบรับสมัคร10 ธ.ค.นี้

รับตรง สถาบันพระบรมราชชนก เปิดระบบรับสมัคร10 ธ.ค.นี้

รับตรง พยาบาล

เตรียมตัวสมัคร “สอบตรง” กันอีกแล้วครับ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเป็น “พยาบาล” และด้าน “สาธารณสุข”โดยสถาบันที่กำลังจะเปิดรับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือ …

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ค่ะ

1.การรับสมัคร

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพ ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข จัดการศึกษาโดยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน ๓๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีหลักการในการรับบุคคลเข้าศึกษาที่สาคัญ คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้กับคนในพื้นที่ได้เข้าศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองอย่างยั่งยืน และสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ระบบการรับสมัครนักศึกษา http://admission.pi.in.th

๒. วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๓๗ แห่ง

๒.๑ วิทยาลัยพยาบาล จำนวน ๒๙ แห่ง

๒.๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จำนวน ๗ แห่ง

๒.๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จำนวน ๑ แห่ง

๓. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษา แบ่งการรับเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบสอบตรง และระบบสอบกลาง (Admissions)

ระบบสอบตรง

เปิดรับสมัครวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระบบสอบตรงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดีและคนเก่งเข้าศึกษาและปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข

๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย๑ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๒ เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

๑.๑.๓ เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สาหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร

๑.๑.๔ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

๑.๑.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา

๑.๑.๖ ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ และ ไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑

๑.๑.๗ กรณีใช้สิทธิ์บุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิต จะได้คะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน และจะต้องนำบัตร ตัวจริง ของข้าราชการ ข้าราชการบานาญ หรือลูกจ้างประจำพร้อมสำเนา มายืนยันเป็นหลักฐานในวันสัมภาษณ์ (โดยจะต้องมีชีวิตอยู่ในวันที่เริ่มทาใบสมัคร)

๑.๒ คุณสมบัติด้านการศึกษา

๑.๒.๑ เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ และครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน (ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.)
ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒)

ข้อมูลการรับสมัครอื่น ๆ

 

ที่มา : EDUZONES

- 2012-11-14 2:37:27 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 4,260 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล