รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556

รับตรง 56

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตรงคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการบินและคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คณะเภสัชศาสตร์ (เปิดรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 )
2.คณะพยาบาลศาสตร์ (เปิดรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ GPA.ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75)
3.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ( เปิดรับแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50)
4.คณะการบิน (เปิดรับทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 )

กำหนดการสอบ

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะการบิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 (สอบวันเดียว)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ (สอบ2วัน)

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 : ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต(เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์)

  • คณะเภสัชศาสตร์ : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 (สอบวันเดียว)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ( ขอรับได้ที่ อ.เบญจนาถ เปรมปรีดิ์ )
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา (หรือใบแสดงผลการเรียน) จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ฉบับ
6. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
( เอกสารสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารทุกฉบับ)

กรณีสมัครผ่านทางเว็บไซด์ www.eau.ac.th ให้ระบุชื่ออาจารย์เบญจนาถ เปรมปรีดิ์ ลงในใบสมัครออนไลน์ทุกครั้ง
***สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อ.เบญจนาถ เปรมปรีดิ์ (อ.แหม่ม)โทร. 084-7306575 หรือ E-Mail : benjanart@eau.ac.th

ที่มา : Unigang

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-21 1:57:29 โพสต์โดย : admin คนดู 4,547 คน