โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รับม.ต้นชาย-หญิง เรียนฟรี

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ รับม.ต้นชาย-หญิง เรียนฟรี

ดุริยางค์ทหารอากาศ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เตรียมเปิดรับนักเรียนระดับม.ต้น ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทั้งชาย-หญิง เรียนฟรี โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • อายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปี
 • มีสถานะภาพโสด
 • มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ผู้สมัครสอบชาย รับเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องตีหรือกระทบ และเครื่องสาย ตามแบบสากล
 • ผู้สมัครสอบหญิงรับเครื่องสายสากลเท่านั้น
 • ผู้สมัครสอบดนตรีไทยจะกำหนดรับสมัครเป็นครั้งคราว
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ราชการกำหนด

การสมัครสอบ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจะทำการเปิดรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นครั้งคราวไป

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน

สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง หรือสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดยติดต่อได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210

โทร. 0-2534-8870-1
ดุริยางค์ทหารอากาศ

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 • ได้รับจ่ายสิ่งของ อาภรณ์ภัณฑ์จากทางราชการ
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ตามอัตรา ที่ทางราชการกำหนด

สิทธิประโยชน์ขณะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศ

 • ไม่เสียค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาล
 • ได้รับอุปกรณ์การฝึกศึกษา เครื่องแต่งกาย เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือนทุกคนจนจบการศึกษา
 • เมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 หากมีผลการเรียนดี จะได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาในสถาบันทางทหาร และมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น สเปน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี และออสเตรเลีย ประมาณปีละ 10 ทุน

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ได้รับเงินเดือน และสิทธิต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีสิทธิศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว หรือทุนของกองทัพอากาศ ตามระเบียบของกองทัพอากาศ
 • มีสิทธิสอบเลื่อนวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

 

เว็บไซด์โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ : http://www.rtafband.com

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-22 5:29:14 โพสต์โดย : admin คนดู 32,272 คน