โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

โควต้า ม.บูรพา 56
ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕

๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์–คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๖ ภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๒.๗๕

๓. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

๔. เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

๕. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๖. ไม่มีความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

๑. GPAX ร้อยละ ๓๐

๒. GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ ๓๐

๓. PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ ๔๐

๔. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน

๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเข้าร่วมโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามความร่วมมือระหว่างคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเอง ตอบสนองความขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนที่รับ รับจำนวนทั้งหมด ๕ คน

ขั้นตอนการรับสมัคร

๑. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.buu.ac.th หรือ http://thaimed.buu.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๒๔, ๐ ๓๘๑๐ ๒๖๓๑

๒. สมัครด้วยตนเอง

๒.๑ ยื่นใบสมัครที่สำนักงานคณบดี อาคารอนุรักษ์ ชั้น ๒ ห้อง N๓๒๐๘ คณะ

การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมชำระค่าสมัครคัดเลือก จำนวน ๕๐๐ บาท

๓. สมัครทางไปรษณีย์

๓.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท

โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑

๓.๒ จัดส่งตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=2&id=2379

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-28 5:26:45 โพสต์โดย : admin คนดู 2,188 คน