ทุนพยาบาลกองทัพบก เริ่มสมัคร 2 ม.ค.นี้

ทุนพยาบาลกองทัพบก เริ่มสมัคร 2 ม.ค.นี้

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 – 5 เมษายน 2556 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556 โดยมีทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน (เฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
-ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
-ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT1, 2 )
-ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้ PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ
6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10. ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สําหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการทหาร หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองบุตร
13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สําหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการสมัครให้เข้าใจและตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการสมัคร แล้วจึงกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือก โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน ถึงแม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแล้วก็ตาม จะถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
2. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตามประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา โดยลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้ www.rtanc.ac.th, http://rtanc.thaijobjob.com
3. เมื่อลงทะเบียนสมัครฯและพิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถนําไปชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จํานวน 350 บาท ต่อ 1 คน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
4. เมื่อผู้สมัครได้ชําระเงินค่าสมัครฯ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ระบบรับสมัครจะกําหนดหมายเลขประจําตัวให้แก่ผู้สมัครโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เป็นเลขอ้างอิงในการติดต่อสอบถาม ตรวจดูผลการคัดเลือกหรือรายงานตัวต่อทางคณะกรรมการรับสมัคร ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนต่างๆ

 

ที่มา : thaigoodview

ข่าวการศึกษา
- 2012-12-12 4:10:42 โพสต์โดย : admin คนดู 6,087 คน