ทุนพยาบาลกองทัพบก เริ่มสมัคร 2 ม.ค.นี้

ทุนพยาบาลกองทัพบก เริ่มสมัคร 2 ม.ค.นี้

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 – 5 เมษายน 2556 และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556 โดยมีทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน (เฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
-ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน
-ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT1, 2 )
-ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ใช้ PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการ
6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจําเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
10. ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สําหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการทหาร หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองบุตร
13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สําหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการสมัครให้เข้าใจและตรวจสอบตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบการสมัคร แล้วจึงกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือก โดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน ถึงแม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกแล้วก็ตาม จะถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
2. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ตามประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา โดยลงทะเบียนสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้ www.rtanc.ac.th, http://rtanc.thaijobjob.com
3. เมื่อลงทะเบียนสมัครฯและพิมพ์ใบชําระเงินค่าสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถนําไปชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จํานวน 350 บาท ต่อ 1 คน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)
4. เมื่อผู้สมัครได้ชําระเงินค่าสมัครฯ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ระบบรับสมัครจะกําหนดหมายเลขประจําตัวให้แก่ผู้สมัครโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้เป็นเลขอ้างอิงในการติดต่อสอบถาม ตรวจดูผลการคัดเลือกหรือรายงานตัวต่อทางคณะกรรมการรับสมัคร ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกฯ ในแต่ละขั้นตอนต่างๆ

 

ที่มา : thaigoodview

- 2012-12-12 4:10:42 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 5,551 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล