โรงเรียนศึกษาพิเศษ

<!–TOP100–>วิทยาลัยราชสุดา
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้พ…
http://www.rs.mahidol.ac.th

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งอยู่เลขที่ 258 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://www.tjas.ac.th/

ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพฯ (โลตัส แอนด์ ไทเกอร์)
ศูนย์ฝึกทักษะและสอนให้แก่เด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีอาการออทิสซึ่ม ดาวน์ซินโดรม อายุ 3-18 ปี
http://www.bselat.net

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ให้บริการแก่ผู้พิการในจังหวัดตราด เสนอข้อมูลข่า…
http://school.obec.go.th/pstrat/

ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องผู้พิการ ให้ทราบ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น
http://www.forblind.org/

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมห…
http://ednet.kku.ac.th/~autistic/

สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็ก ออทิสติก REED Institute
สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ออทิสติก ด้านพัฒนาการ และในทุก ๆ กลุ่มที่มีค…
http://www.reed-institute.com/

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แนะนำสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลผู…
http://special.obec.go.th/

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 – 545662 เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถม…
http://www.spss.ac.th/

การศึกษาพิเศษ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยสำหรับเด็กพิการ เช่น เด็กพิการทางสายตา เด็กพิกา…
http://se-ed.net/thaieducate/

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
เป็นศูนย์ที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกพบความพิการ และเป็นศูนย์ประสานงา…
http://school.obec.go.th/lpcenter

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นโรงเรียนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทุกประเภท ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุท…
http://school.obec.go.th/psec

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง รายชื่อคณะกรรมการ ทำเนียบผู้บริห…
http://school.obec.go.th/speced4/

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
http://school.obec.go.th/psecchainat/

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-8009…
http://school.obec.go.th/cmblind

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถนนชนเกษม (สุราษฎร์-นาสาร) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน…
http://school.obec.go.th/sbt/

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม
ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ / โทร…
http://school.obec.go.th/psecmk

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
http://school.obec.go.th/phayaospecial/

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
แนะนำหน่วยงาน การให้บริการ เว็บบอร์ด ตั้งอยู่ ภายในโรงเรียนสตูลวิทยาตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวั…
http://school.obec.go.th/specialsatun

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 420/1 หมู่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

<!–TOP100–>ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ และการให้บริการแก่ผู้พิการ
http://www.disabled-child-mhs.org

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภท ในพื้นที่เขต การศึกษา 5 ได้แ…
http://school.obec.go.th/secr5

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ บุคลากร ภารกิจผู้บริหาร …
http://school.obec.go.th/secr7

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยู่ที่ เลขที่761 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.kksped9.go.th

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่149 หมู่ 6 .ซอยวัชรปาน ตำบาลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
http://www.cfbtkr.org

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
http://school.obec.go.th/srisungwan

โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : (042)612237 เป็นโรงเรียนที่รับเด็กพิการทา…
http://school.obec.go.th/suksapisetmuk/

โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้มีโอกาสได้…
http://school.obec.go.th/ssphetchabun

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.6 เป็นโรงเรียนรัฐบาล …
http://www.setsatian.bravehost.com/

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034)277669 โทรส…
http://school.obec.go.th/deaf_np/

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษสอนเด็กที่มีความบก พร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) สังกัดสำนักบริหารงานการศ…
http://school.obec.go.th/sotthung

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
http://school.obec.go.th/center_1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
ให้บริการเตรียมความพร้อม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอก ให้บริการแบบประจำ และไ…
http://www.chontech.ac.th/special12

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
http://school.obec.go.th/centerpl

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว
ตั้งอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037-241394-5 โทรสาร 037-241-539
http://www.geocities.com/vnfskw/Index.html

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.kksb.org

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่สามาร…
http://school.obec.go.th/nakonsawansp

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
http://www.deaf.fr-ray.org

โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา
โรงเรียนสำหรับเด็กพิการ จัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ และพัฒนาด้านการศึกษา คนพิการ แนะแนวทางการแ…
http://www.rvsd.ac.th.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่จำนวน 40 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดปร…

ข่าวการศึกษา
- 2007-10-18 12:06:49 โพสต์โดย : admin คนดู 19,715 คน