โรงเรียนศึกษาพิเศษ

<!–TOP100–>วิทยาลัยราชสุดา
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการผู้พิการ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้พ…
http://www.rs.mahidol.ac.th

โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งอยู่เลขที่ 258 ซอย 17 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
http://www.tjas.ac.th/

ศูนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพฯ (โลตัส แอนด์ ไทเกอร์)
ศูนย์ฝึกทักษะและสอนให้แก่เด็กพิเศษ เช่น เด็กที่มีอาการออทิสซึ่ม ดาวน์ซินโดรม อายุ 3-18 ปี
http://www.bselat.net

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ให้บริการแก่ผู้พิการในจังหวัดตราด เสนอข้อมูลข่า…
http://school.obec.go.th/pstrat/

ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจเรื่องผู้พิการ ให้ทราบ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น
http://www.forblind.org/

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมห…
http://ednet.kku.ac.th/~autistic/

สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็ก ออทิสติก REED Institute
สถาบันเสริม สร้าง แก้ไขเด็กที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรม ออทิสติก ด้านพัฒนาการ และในทุก ๆ กลุ่มที่มีค…
http://www.reed-institute.com/

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แนะนำสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลผู…
http://special.obec.go.th/

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035 – 545662 เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ชั้นประถม…
http://www.spss.ac.th/

การศึกษาพิเศษ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยสำหรับเด็กพิการ เช่น เด็กพิการทางสายตา เด็กพิกา…
http://se-ed.net/thaieducate/

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง
เป็นศูนย์ที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทุกประเภท ตั้งแต่แรกพบความพิการ และเป็นศูนย์ประสานงา…
http://school.obec.go.th/lpcenter

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นโรงเรียนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทุกประเภท ความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุท…
http://school.obec.go.th/psec

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง รายชื่อคณะกรรมการ ทำเนียบผู้บริห…
http://school.obec.go.th/speced4/

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
http://school.obec.go.th/psecchainat/

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 41 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5327-8009…
http://school.obec.go.th/cmblind

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 224 ถนนชนเกษม (สุราษฎร์-นาสาร) หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน…
http://school.obec.go.th/sbt/

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม
ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ / โทร…
http://school.obec.go.th/psecmk

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
http://school.obec.go.th/phayaospecial/

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
แนะนำหน่วยงาน การให้บริการ เว็บบอร์ด ตั้งอยู่ ภายในโรงเรียนสตูลวิทยาตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวั…
http://school.obec.go.th/specialsatun

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 420/1 หมู่ 21 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

<!–TOP100–>ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ และการให้บริการแก่ผู้พิการ
http://www.disabled-child-mhs.org

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์วิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาจัดให้บริการสำหรับผู้พิการทุกประเภท ในพื้นที่เขต การศึกษา 5 ได้แ…
http://school.obec.go.th/secr5

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 7 พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ บุคลากร ภารกิจผู้บริหาร …
http://school.obec.go.th/secr7

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
ตั้งอยู่ที่ เลขที่761 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.kksped9.go.th

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา
ตั้งอยู่เลขที่149 หมู่ 6 .ซอยวัชรปาน ตำบาลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
http://www.cfbtkr.org

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
http://school.obec.go.th/srisungwan

โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : (042)612237 เป็นโรงเรียนที่รับเด็กพิการทา…
http://school.obec.go.th/suksapisetmuk/

โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้มีโอกาสได้…
http://school.obec.go.th/ssphetchabun

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โรงเรียนที่เปิดสอนสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ม.6 เป็นโรงเรียนรัฐบาล …
http://www.setsatian.bravehost.com/

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทรศัพท์ : (034)277669 โทรส…
http://school.obec.go.th/deaf_np/

โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
โรงเรียนประเภทการศึกษาพิเศษสอนเด็กที่มีความบก พร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) สังกัดสำนักบริหารงานการศ…
http://school.obec.go.th/sotthung

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
http://school.obec.go.th/center_1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12
ให้บริการเตรียมความพร้อม ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกประเภท ทั้งภายในและภายนอก ให้บริการแบบประจำ และไ…
http://www.chontech.ac.th/special12

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
http://school.obec.go.th/centerpl

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว
ตั้งอยู่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037-241394-5 โทรสาร 037-241-539
http://www.geocities.com/vnfskw/Index.html

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.kksb.org

โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่สามาร…
http://school.obec.go.th/nakonsawansp

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 384 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
http://www.deaf.fr-ray.org

โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา
โรงเรียนสำหรับเด็กพิการ จัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ และพัฒนาด้านการศึกษา คนพิการ แนะแนวทางการแ…
http://www.rvsd.ac.th.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่จำนวน 40 ไร่ ห่างจากตัวจังหวัดปร…

- 2007-10-18 12:06:49 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 18,680 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล