รายชื่อผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงที่ต้องแก้ไขรูปภาพ

รายชื่อผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงที่ต้องแก้ไขรูปภาพ

นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจแจ้งผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงประจำปีการศึกษา 2556 หลังจากส่งหลักฐานและใบสมัครแล้วให้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อย และหากมีข้อบกพร่องขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สมัครเรียบร้อย รีบชำระเงินค่าสมัครเพื่อยืนยันสิทธิในการสอบ

รายชื่อผู้สมัครที่ต้องแก้ไขรูปภาพ (ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/thairpca วันที่ 20/12/2555)

ให้ผู้สมัครแก้ไขรูปให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 ม.ค.2556

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เหตุผล วันที่ชำระเงิน

1 นางสาวณพลอยดาว พรหมมา ภาพความละเอียดต่ำ เพิ่มความละเอียดของภาพให้ใกล้เคียง 100 kb 2012-12-11

2 นางสาวอภัสนันท์ สรสิทธิ์ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน 2012-12-11

3 นางสาวนุชบา ทองคต ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-12

4 นางสาวหทัยชนก ทะยศ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-12

5 นางสาวสุภาพร แจ้งเสม ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-1
3
6 นางสาวสุรีย์พร ชำนาญรักษา ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-13

7 นางสาวณัฐพร นรมั่ง ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-14

8 นางสาวปาริชาติ นาคกระสันต์ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ,มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-14

9 นางสาวพิมพ์พร ชาอุ่น ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-14

10 นางสาวสุธัญญา พื้นหินลาด ภาพมีขนาดเล็กเกินไป ดูขนาดรูปติดบัตรทั่วไป ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว 2012-12-14

11 นางสาวเจนจิรา นางงาม ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-14

12 นางสาวธัญญรัศม์ ศรีชาเยศชินภัทร ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-15

13 นางสาวโสรญา สุขสมสมัย เป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม ต้องเป็นภาพหน้าตรง ฯ ดูตัวอย่างรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-15

14 นางสาววิภา ชูวา ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-16

15 นางสาวชนันญา วงษ์ดียิ่ง ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-17

16 นางสาวณัฐญาภา เวียงคำ ถ่ายรูปไกลเกินไป ดูตัวอย่างขนาดรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-17

17 นางสาวณัฐทิชา พวงไสว ควรแต่งกายในชุดเครื่องแบบ กรณีตำรวจ (บุคคลภายนอก – ควรแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ) 2012-12-17

18 นางสาวทิพวรรณ กุลจันทร์ศรี ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

19 นางสาวยุพาพร ปานสะอาด ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

20 นางสาวศศิวิมล เจือแก้ว ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-17

21 นางสาวสิรินารท บุญมาปัด ถ่ายรูปไกลเกินไป ดูตัวอย่างขนาดรูปติดบัตรทั่วไป,ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

22 นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

23 นางสาวเสาวลักษณ์ โกยกอง ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

24 นางสาวกัญญาวีร์ นพวิง ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

25 นางสาวณัฐฐาพร เขียวคลี่ เป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม ต้องเป็นภาพหน้าตรง ฯ ดูตัวอย่างรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-18

26 นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

27 นางสาวลลิตา ป้องขวัญ ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

28 นางสาววรรณนิสา บุญนาค ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-18

29 นางสาวสุพรรณี อุบัว ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-18

30 นางสาวสุภาพร วารีใส ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-18

31 นางสาวอัญธิกา กลึงผล เป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม ต้องเป็นภาพหน้าตรง ฯ ดูตัวอย่างรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-18

32 นางสาวเชษฐ์ธิดา ศรีศัย พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-18

33 นางสาวเทียนบุหงา พรมมิสา ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

34 นางสาวกฎชกร มะลิวัลย์ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

35 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานประชาติ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

36 นางสาวณัฐพร นุ่มมาก ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

37 นางสาวดารารัตน์ ประหยัด ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

38 นางสาวถนิษฐา พึ่งเพียร ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

39 นางสาวทวิปิยา ศรีสุวรรณ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ,มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-19

40 นางสาวพรพิมล ดอนมูล ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

41 นางสาวพิมพ์พร ท่าจีน ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

42 นางสาววิภาพร โสเพ็ง ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

43 นางสาววิสารัตน์ จันทตรัตน์ มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-19

44 นางสาวศศิมา ดอมนิล ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

45 นางสาวสุพัตรา นวลฉวี ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

46 นางสาวสุภาภรณ์ จีนเมือง มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-19

47 นางสาวหทัยชนก คำกัมพล ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

48 นางสาวหัทยา สวนพิบูลย์ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

49 นางสาวอรญา พิลึกนา ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

50 นางสาวอรปภา นิโครธานนท์ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

51 นางสาวอาภาพร วงษ์ช่าง ถ่ายรูปไกลเกินไป ดูตัวอย่างขนาดรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-19

52 นางสาวศิวพร ดิ่งกลาง ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-20

ดาวน์โหลดคำร้องแก้ไขใบสมัคร http://itar.rpca.ac.th/admission/edit-form-admis_2556.doc

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจ (ชาย) จำนวน 30 คน ข้าราชการตำรวจ (หญิง) จำนวน 10 คน และบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 60 คน เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

– เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.rpca-admission.com/ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค.2555 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.2556

– สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ.2556 ณ มหาวิทยลัยรามคำแหง (บางนา)

– ประกาศผลสอบรอบแรก ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.2556

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-12-21 3:13:11 โพสต์โดย : admin คนดู 1,390 คน