รายชื่อผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงที่ต้องแก้ไขรูปภาพ

รายชื่อผู้สมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงที่ต้องแก้ไขรูปภาพ

นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจแจ้งผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงประจำปีการศึกษา 2556 หลังจากส่งหลักฐานและใบสมัครแล้วให้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อย และหากมีข้อบกพร่องขอให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่สมัครเรียบร้อย รีบชำระเงินค่าสมัครเพื่อยืนยันสิทธิในการสอบ

รายชื่อผู้สมัครที่ต้องแก้ไขรูปภาพ (ข้อมูลจาก http://www.facebook.com/thairpca วันที่ 20/12/2555)

ให้ผู้สมัครแก้ไขรูปให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 ม.ค.2556

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เหตุผล วันที่ชำระเงิน

1 นางสาวณพลอยดาว พรหมมา ภาพความละเอียดต่ำ เพิ่มความละเอียดของภาพให้ใกล้เคียง 100 kb 2012-12-11

2 นางสาวอภัสนันท์ สรสิทธิ์ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน 2012-12-11

3 นางสาวนุชบา ทองคต ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-12

4 นางสาวหทัยชนก ทะยศ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-12

5 นางสาวสุภาพร แจ้งเสม ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-1
3
6 นางสาวสุรีย์พร ชำนาญรักษา ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-13

7 นางสาวณัฐพร นรมั่ง ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-14

8 นางสาวปาริชาติ นาคกระสันต์ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ,มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-14

9 นางสาวพิมพ์พร ชาอุ่น ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-14

10 นางสาวสุธัญญา พื้นหินลาด ภาพมีขนาดเล็กเกินไป ดูขนาดรูปติดบัตรทั่วไป ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว 2012-12-14

11 นางสาวเจนจิรา นางงาม ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-14

12 นางสาวธัญญรัศม์ ศรีชาเยศชินภัทร ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-15

13 นางสาวโสรญา สุขสมสมัย เป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม ต้องเป็นภาพหน้าตรง ฯ ดูตัวอย่างรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-15

14 นางสาววิภา ชูวา ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-16

15 นางสาวชนันญา วงษ์ดียิ่ง ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-17

16 นางสาวณัฐญาภา เวียงคำ ถ่ายรูปไกลเกินไป ดูตัวอย่างขนาดรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-17

17 นางสาวณัฐทิชา พวงไสว ควรแต่งกายในชุดเครื่องแบบ กรณีตำรวจ (บุคคลภายนอก – ควรแต่งกายในชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ) 2012-12-17

18 นางสาวทิพวรรณ กุลจันทร์ศรี ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

19 นางสาวยุพาพร ปานสะอาด ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

20 นางสาวศศิวิมล เจือแก้ว ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-17

21 นางสาวสิรินารท บุญมาปัด ถ่ายรูปไกลเกินไป ดูตัวอย่างขนาดรูปติดบัตรทั่วไป,ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

22 นางสาวสุทัตตา วิเศษเสือ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

23 นางสาวเสาวลักษณ์ โกยกอง ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-17

24 นางสาวกัญญาวีร์ นพวิง ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

25 นางสาวณัฐฐาพร เขียวคลี่ เป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม ต้องเป็นภาพหน้าตรง ฯ ดูตัวอย่างรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-18

26 นางสาวทิพวรรณ ขวัญแก้ว ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

27 นางสาวลลิตา ป้องขวัญ ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

28 นางสาววรรณนิสา บุญนาค ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-18

29 นางสาวสุพรรณี อุบัว ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-18

30 นางสาวสุภาพร วารีใส ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-18

31 นางสาวอัญธิกา กลึงผล เป็นภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสม ต้องเป็นภาพหน้าตรง ฯ ดูตัวอย่างรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-18

32 นางสาวเชษฐ์ธิดา ศรีศัย พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-18

33 นางสาวเทียนบุหงา พรมมิสา ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-18

34 นางสาวกฎชกร มะลิวัลย์ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

35 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานประชาติ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

36 นางสาวณัฐพร นุ่มมาก ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

37 นางสาวดารารัตน์ ประหยัด ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

38 นางสาวถนิษฐา พึ่งเพียร ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

39 นางสาวทวิปิยา ศรีสุวรรณ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ,มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-19

40 นางสาวพรพิมล ดอนมูล ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

41 นางสาวพิมพ์พร ท่าจีน ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

42 นางสาววิภาพร โสเพ็ง ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

43 นางสาววิสารัตน์ จันทตรัตน์ มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-19

44 นางสาวศศิมา ดอมนิล ไม่ปรากฏภาพ up load ภาพใหม่อีกครั้ง 2012-12-19

45 นางสาวสุพัตรา นวลฉวี ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

46 นางสาวสุภาภรณ์ จีนเมือง มีการประทับตราหรือมีรอยบดบังภาพ ให้เปลี่ยนภาพที่ชัดเจนไม่มีรอยบดบัง 2012-12-19

47 นางสาวหทัยชนก คำกัมพล ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

48 นางสาวหัทยา สวนพิบูลย์ พื้นหลังภาพควรเป็นพื้นเรียบสีเดียว เช่น สีน้ำเงิน,ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

49 นางสาวอรญา พิลึกนา ภาพมืดเกินไป ปรับภาพให้สว่าง ชัดเจนขึ้น 2012-12-19

50 นางสาวอรปภา นิโครธานนท์ ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-19

51 นางสาวอาภาพร วงษ์ช่าง ถ่ายรูปไกลเกินไป ดูตัวอย่างขนาดรูปติดบัตรทั่วไป 2012-12-19

52 นางสาวศิวพร ดิ่งกลาง ภาพไม่ชัดหรือความละเอียดของภาพต่ำ 2012-12-20

ดาวน์โหลดคำร้องแก้ไขใบสมัคร http://itar.rpca.ac.th/admission/edit-form-admis_2556.doc

กำหนดการ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจ (ชาย) จำนวน 30 คน ข้าราชการตำรวจ (หญิง) จำนวน 10 คน และบุคคลภายนอก (หญิง) จำนวน 60 คน เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

– เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.rpca-admission.com/ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 11 ธ.ค.2555 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.2556

– สอบรอบแรก (ข้อเขียน) วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ.2556 ณ มหาวิทยลัยรามคำแหง (บางนา)

– ประกาศผลสอบรอบแรก ทางอินเทอร์เน็ต วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.2556

ที่มา : EDUZONES

- 2012-12-21 3:13:11 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 1,072 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล