ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556

ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556สถาบันการบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน
ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตร / สาขาวิชา

1 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชำกำรจัดกำรการบิน
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี)

วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management: APM)
วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management : ACM)

2 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) (4 ปี)

3 หลักสูตรระดับอนุปริญญำ จำนวน 4 สาขาวิชา

4 หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (ต่อเนื่อง)
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management)

การคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ (90%)
  • วิชาภาษาอังกฤษ 30%
  • วิชาคณิตศาสตร์ 25%
  • วิชาฟิสิกส์ 25%
  • วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน 10%

สอบสัมภาษณ์ (10%)
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์–วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

 

ที่มา : Unigang

- 2013-01-4 2:35:56 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 4,907 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล