ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556

ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556สถาบันการบิน

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน
ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตร / สาขาวิชา

1 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชำกำรจัดกำรการบิน
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี)

วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management: APM)
วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management : ACM)

2 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) (4 ปี)

3 หลักสูตรระดับอนุปริญญำ จำนวน 4 สาขาวิชา

4 หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (ต่อเนื่อง)
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management)

การคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ (90%)
  • วิชาภาษาอังกฤษ 30%
  • วิชาคณิตศาสตร์ 25%
  • วิชาฟิสิกส์ 25%
  • วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน 10%

สอบสัมภาษณ์ (10%)
สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์–วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

 

ที่มา : Unigang

ข่าวการศึกษา
- 2013-01-4 2:35:56 โพสต์โดย : admin คนดู 5,439 คน