แหล่งทุนการศึกษา จากหน่วยงานรัฐบาล

 
เวป tlcthai.com ได้รวบรวมแหล่งทุนการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ซึ่งมีทั้งทุนในประเทศและต่างประเทศ จากแหล่งทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนจากหน่วยงานรัฐบาล / จากองค์กรเอกชน / จากสถาบันการศึกษา / และจากรัฐบาลต่างประเทศ

 

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานรัฐบาล / ทุนการศึกษาจากองค์กรเอกชน / ทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษา / ทุนการศึกษาจากรัฐบาลต่างประเทศ

 [ ดูทุนการศึกษาทั้งหมด  ]

 

ทุน ก.พ.  
รายละเอียด : 
ทุนระดับมัธยมศึกษา  
1. ทุนรัฐบาล  
2. ทุนไทยพัฒน์  
3. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงต่าง ๆ 
– ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
– ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 
– ทุนธนาคาร 
ทุนระดับปริญญา 
– ทุนรัฐบาลทางด้านวิทย์ 
– ทุนการรถไฟแห่งประเทศไทย 
– ทุนรัฐบาลเพื่อคนพิการ 
– ทุนสำหรับผู้บกพร่องสำหรับการมองเห็น 
– ทุนสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
– ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการสำหรับบุคคลทั่วไป 

สถานที่ติดต่อ : ติดตามข่าวการรับสมัครสอบสำนักงาน ก . พ . ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก . พ . ถนนติวานนท์ ซ .4 อ . เมือง จ . นนทบุรี และ www.ocsc.go.th

**************************************************************************************************************** 
  
 
ทุน ส.ย.ช.
รายละเอียด : 
1. ทุนเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ 
2. โครงการมิตรภาพเยาวชนอาเซียน – ญี่ปุ่น 
3. โครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทย 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเลขานุการกรม ( ชั้น 1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เลขที่ 618/1 ถ . นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร . 0 2255 5250-7

**************************************************************************************************************** 

ทุนวิจัยแห่งชาติ
รายละเอียด :
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย  เยอรมัน 
2. ทุนทำวิจัยในประเทศไทย 
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย  อาเซียน 

สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 1 กองแปลและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพ ฯ 10900 โทร . 0 2561 2445 ต่อ 456 , 0 2579 2690  

**************************************************************************************************************** 

ทุนวิจัย สวทช .
รายละเอียด : สำหรับอาจารย์ นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมา ไม่เกิน 24 เดือน 

สถานที่ติดต่อ : งานประสานงานวิจัย พัฒนาวิศวกรรม โทร . 0 2644 8150 ต่อ 405

****************************************************************************************************************

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา .
รายละเอียด : สำหรับนักศึกษากู้เพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียน วงเงินให้กู้ยืมคนละ 100,000 บาท/ปี สำหรับนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทั้งสายสามัญและอาชีพ) ถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ

สถานที่ติดต่อ : ติดต่อขอรับใบสมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันที่สมัครสอบ
 

**************************************************************************************************************** 

ทุนคุรุสภา
รายละเอียด :
 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา 

สถานที่ติดต่อ : สมาชิกคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ฝ่ายมูลนิธิและกองทุน กองสวัสดิการและสวัสดิภาพ สำนักเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 3 ชั้น 3 โทร . 0 2282 6846

**************************************************************************************************************** 

ทุน สกว .
รายละเอียด :
1. ทุนวิจัยเชิงวิชาการ 
1.1 ทุนส่งเสริมการวิจัย ( เมธีวิจัยอาวุโส สกว .)
1.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา 
1.3 ทุนพัฒนานักวิจัย 
1.4 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
1.5 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก 
1.6 ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
2. ทุนวิจัยและพัฒนา 
3. ทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถ . พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือดูรายละเอียด : ที่ http://www.trf.or.th โทร . 0 2298 0455-75

****************************************************************************************************************

ทุน พสวท.
รายละเอียด :
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และโครงการพสวท. รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. 

สถานที่ติดต่อ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2308

****************************************************************************************************************

</< body>

ทุน สสส.
รายละเอียด :
 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสสุขภาพ ให้ทุนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องเสนอเนื้อหาที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ 

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

****************************************************************************************************************

</< body>

ทุนสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
รายละเอียด :
 เป็นทุนการศึกษาในระดับต่อเนื่อง สำหรับเยาวชนที่ใฝ่หาความรู้ แต่มีฐานะยากจน …..  

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถ.ราชดำเนินกลาง กทม. 10200 โทร. 0-2298-7287

****************************************************************************************************************

</< body>

ทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ 
รายละเอียด :
 เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถึงสายอาชีพ ซึ่งเรียนดี ประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน เป็นทุนแบบไม่ต่อเนื่อง …..  

สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายมูลนิธิและกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อาคาร 3 ชั้น 3 บุคคลทั่วไปติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอ หรือจังหวัด  โทร. 0-22282-6846

****************************************************************************************************************

ทุนสำนักงานพลังงานแห่งชาติ 
รายละเอียด :
 เป็นทุนอุดหนุน เหมาจ่าย ปริญญาตรี ไม่เกิน 50,000 บาท/งานวิจัย ปริญญาโท ไม่เกิน 100,000 บาท/งานวิจัย ปริญญาเอก แล้วแต่ความเห็นของคณะอนุกรรมการ คุณสมบัติผู้ขอทุน คือ นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ทำการวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานหรือพลังงานหมุนเวียน  

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพลังงานแห่งชาติ หรือ www.nepo.go.th  โทร. 0-2612-1555 ต่อ 373/376

****************************************************************************************************************

ทุนกองทัพอากาศ 
รายละเอียด :
 เป็นทุนกองทัพอากาศ และทุนส่วนตัว …  

สถานที่ติดต่อ : สอบถามรายละเอียดได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๔-๒๖๔๘ (วันราชการ) และหมายเลขโทรศัพท์๐-๒๕๓๔-๒๖๔๙ (วันหยุดราชการ)

 

****************************************************************************************************************

ทุนจากหน่วยงานรัฐบาล / ทุนจากองค์กรเอกชน / ทุนจากสถาบันการศึกษา / ทุนจากรัฐบาลต่างประเทศ 
 

 

 

ข่าวการศึกษา
- 2007-10-22 7:01:56 โพสต์โดย : admin คนดู 84,695 คน