กองทัพเรือ เปิดรับนักเรียนจ่าทหารเรือ

nrc-2556-002-600

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร 
 ๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้อง
สังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๗ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ – ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๓ ถึง
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖)
 ๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 ๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗)
 ๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
 ๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
 ๒.๓ รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน)
 ๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร 
 ๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้
 ๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๗ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต
 ๓.๑.๒ ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๘ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
 ๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๙ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
 ๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)
 ๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
 ๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓.๑.๑๒ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต
ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๐ ตราด ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส)
 ๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ
๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )
hqdefault
 
๔. การรับสมัคร 
 ๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 ๔.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๕.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 ๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 ๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตั้งแต่ ๘ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะแจ้งรายละเอียด ให้ ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือในวันสมัคร วิชาที่สอบ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓-๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu
ที่มา : enn
ข่าวการศึกษา, ศึกษาต่อ
- 2014-01-9 1:48:02 โพสต์โดย : F10_Thank you คนดู 3,958 คน