แม่พิมพ์ชวดเลื่อนวิทยฐานะ เพราะก๊อบปี้งานคนอื่น

       ครู สิ้นหนทางทำผลงานขอเลื่อนวิทยฐานะ พบเนื้อหาไม่ผ่านการประเมินจำนวนมาก เพราะใช้วิธีการลอกเลียนผลงานผู้อื่น หรือคัดลอกจากงานของคนที่ทำไว้แล้ว ทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ และน่าเป็นห่วงว่าจะไม่เกิดการพัฒนาทางวิชาการ
       
       นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ในสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ จำนวน 72 คณะ รวม 344 ท่าน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว 25 ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนกว่าจะถึงเดือนตุลาคม 2551 จึงจะเลิกใช้ได้ ข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงาน รายงานควรมีความชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน เช่น สพข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียนหรือข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่ง ยาก ปัญหาอุปสรรค การแก้ปัญหา การใช้นวัตกรรมที่นำไปสู่ผลสำเร็จ เท่าที่ตรวจพบส่วนใหญ่จะระบบเพียงแต่ว่ามีงานอะไร ปฏิบัติอย่างไร โดยอ้างหลักการและทฤษฎี แต่มิได้บอกถึงผลการปฏิบัติงาน จึงไม่สามารถเห็นผลงานที่เกิดกับนักเรียนผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษาว่าประสบ ผลสำเร็จอย่างไร
       
       การ รายงานควรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามหน้าที่ลักษณะงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะ และสาขาวิชาที่เสนอขอ สำหรับผลงานทางวิชาการที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจากเนื้อหามากกว่ารูปแบบ ส่วนใหญ่อ้างข้อความหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นหลัก จึงขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย ควรสร้างวิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ หรือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ
       
       เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า ประเด็นสำคัญที่พูดถึงกันมาก คือ การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เพราะหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ และน่าเป็นห่วงที่จะทำให้ไม่เกิดการพัฒนาทางวิชาการ จึงขอฝากไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 91 กำหนดไว้ชัดเจนถึงกรณีการคัดลอก ลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการของผู้อื่นโดยไม่ชอบ หรือนำเอาผลงานผู้อื่นหรือจ้างวานใช้ผู้อื่นหรือรับจ้างทำผลงานทางวิชาการ เพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

โดย ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวการศึกษา
- 2008-07-25 10:35:26 โพสต์โดย : admin คนดู 436 คน