คุรุสภาเตือน ?ครู? ขอใบประกอบวิชาชีพก่อน 5 มิถุนายน 2552

คุรุสภา กำหนดคุณสมบัติผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ย้ำ ให้ผู้ที่จะยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ ต้องยื่นก่อนวันที่ 5 มิ.ย.2552 ที่สถานศึกษาต้นสังกัด ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากลุ่มแรกที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีประมาณกว่า 3 แสนคน

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

  1. ผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คุรุสภากำหนด มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาตนเองหรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมใน 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด หากไม่มีให้เรรมการคุรุสภาอนุมัติเป็นรายกรณี
  2. ผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวุฒิการศึกษา หรือคุณวุฒิ และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี และต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด 3.ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี 4.หากไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุรุสภา และสามารถประกอบวิชาชีพไปพลางก่อนได้ จนกว่าผลการอุทธรณ์จะถึงที่สุด

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากลุ่มแรกที่จะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะมีประมาณกว่า 3 แสนคน เพราะเป็นกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และเป็นกลุ่มแรกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะครบอายุ 5 ปี ในวันที่ 8 ธ.ค.2552 และจะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน 180 วัน ที่จะหมดอายุ ดังนั้น จะต้องยื่นก่อนวันที่ 5 มิ.ย.2552 ได้ที่สถานศึกษาต้นสังกัด หรือหากไม่มีสังกัดก็สามารถยื่นได้ที่ สกสค.จังหวัด ส่วนในกรุงเทพมหานครสามารถยื่นได้ที่คุรุสภา ทั้งนี้ ครูไม่ต้องตกใจหากไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะไม่สามารถทำการสอนได้ แต่หากครูปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่ขาดตกบกพร่อง จะได้รับการต่อใบอนุญาตแน่นอน ส่วนกลุ่มที่จะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตจะเป็นกลุ่มที่ประพฤติเสื่อมเสียในทางชื่อเสียงและจรรยาบรรณ อย่างไรก็ตาม ตนขอเตือนครูอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพ ที่จะชักชวนไปเข้าอบรมเพื่อให้ได้รับการต่อใบอนุญาต อยากให้ครูคอยติดตามประกาศจากทางคุรุสภาเท่านั้น

ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวการศึกษา
- 2009-03-25 9:08:25 โพสต์โดย : admin คนดู 1,295 คน