เผยผลสอบ NT ป.3 "คณิต-ภาษาไทย" ดีขึ้น

“วิทย์-อังกฤษป.6-สังคมม.3″เพิ่ม สพฐ.เตรียมถกสทศ.เจาะรายร.ร.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ว่าได้หารือถึงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติในส่วนของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือเอ็นที ที่ สพฐ.จัดสอบเอง กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2549-2551 โดยผลการประเมิน เอ็นที ป.3 ปีการศึกษา 2551 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ สพฐ.ประเมินไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และการสุ่มประเมินผลสัมฤทธิ์เฉพาะภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดของ ป.6 โดยในส่วนของเอ็นที ป.3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยปี 2551 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2550 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 51.6% มีนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 14.6% เกณฑ์ดี 24% ได้เต็ม 30 คะแนน 136 คน และ 0 คะแนน 24 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายทักษะ พบว่ามีทักษะการฟัง การพูดดีที่สุด ตามด้วยวรรณคดี วรรณกรรม, หลักภาษา, การอ่าน และการเขียนตามลำดับ

คุณหญิงกษมากล่าวว่า คณิตมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 48.39% ดีขึ้นกว่าปี 2550 โดยอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 31.78% เกณฑ์ดี 20.28% เต็ม 30 คะแนน 2,944 คน และ 0 คะแนน 101 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายทักษะ พบว่านักเรียนเข้าใจเรื่องจำนวน และวิธีดำเนินการดีที่สุด ตามด้วยการวัด และเรขาคณิต สำหรับวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งทดสอบเป็นปีแรก ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 47.90% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 39.5% เกณฑ์ดี 20% สาเหตุที่นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงมาก อาจเป็นเพราะโครงสร้างของแบบทดสอบที่มีการวัดทักษะกระบวนการทางวิทย์ถึง 57% และวัดความรู้ในเนื้อหาเพียง 43% ทำให้นักเรียนที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ หรือไม่ตั้งใจทำข้อสอบ ได้คะแนนต่ำ โดยได้ 30 คะแนน 667 คน และ 0 คะแนน 29 คน เมื่อวิเคราะห์เป็นรายความรู้ทักษะ พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกดีที่สุด ตามด้วยแรงและการเคลื่อนที่ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงาน ดาราศาสตร์ สารและสมบัติของสาร

คุณหญิงกษมากล่าวต่อว่า ส่วนทักษะการคิดชั้น ป.6 ที่ สพฐ.ประเมินเป็นครั้งแรก โดยสุ่มทดสอบ 25% ของนักเรียนทั้งหมด โดยทดสอบเสริมจากการประเมินโอเน็ต ป.6 ของ สทศ.พบว่า ทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 37.52% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 33.68% เกณฑ์ดี 3.48% เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนตอบคำถาม การคิดเชิงสำรวจและสืบค้นดีที่สุด ตามด้วยการคิดแก้ปัญหา ส่วนภาษาอังกฤษ ป.6 ที่ สพฐ.ประเมินเสริมจากการประเมินของ สทศ.โดยสุ่มเป็นครั้งที่ 2 พบว่าทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ย 37.63% อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 32.71% เกณฑ์ดี 9.3% แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่ สพฐ.ได้จ้าง สทศ.ประเมิน พบว่า คะแนนลดลง 1.04%

“ถ้าเปรียบเทียบภาพรวมคะแนนทั้งเอ็นที โอเน็ต และเอเน็ต ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ชั้น ป.3 สอบ 3 วิชา ภาษาไทย และคณิต ดีขึ้น ส่วนวิทย์ซึ่งสอบในปี 2551 เป็นปีแรก มีผลประเมินต่ำกว่าทั้ง 2 วิชา ชั้น ป.6 สอบ 4 วิชา วิทย์ และภาษาอังกฤษดีขึ้น ภาษาไทยคงที่ คณิตลดลง ชั้น ม.3 สอบ 5 วิชา ภาษาไทยลดลง คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษ คงที่ สังคมศึกษาเพิ่มขึ้น โอเน็ต ม.6 สอบ 5 วิชา ภาษาไทย และสังคมฯ ลดลง คณิต วิทย์คงที่ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เอเน็ต ม.6 สอบ 5 วิชา ภาษาไทยลดลง คณิต วิทย์ ภาษาอังกฤษคงที่ สังคมฯ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเห็นว่าสาเหตุที่คะแนนออกมาเช่นนี้ เพราะความตั้งใจทำข้อสอบของเด็กว่าจะนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร คุณภาพของโรงเรียน ความขาดแคลนครูผู้สอน และสื่อ รวมทั้งหลักสูตรปัจจุบันที่ให้เด็กทุกคนได้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯเหมือนกัน แต่ความเป็นจริงเด็กให้ความเข้มข้นกับการเรียน และถนัดในแต่ละรายวิชาไม่เท่ากัน แต่ต้องสอบข้อสอบชุดเดียวกัน ประเด็นนี้ สพฐ.จะหารือกับ สทศ.พร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกสาเหตุที่ชัดเจนเป็นรายโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับปรุงต่อไป

มติชน

ข่าวการศึกษา
- 2009-04-9 9:27:05 โพสต์โดย : admin คนดู 3,900 คน