กศน.โยกย้าย ผอ.อำเภอกว่า 200 ราย

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง จ.ราชบุรี ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบัน กศน.กทม. 2.นางมาริสา โกเศยะโยธิน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น ผอ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 3.นายศุภัชณัฎฐ์ หลักเมือง ผอ. กศน.อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ 4.นายปัญญา สังข์ทิพย์ ผอ.กศน.อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
   
นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการกศน. ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกศน. ดังนี้ น.ส.นัทธมน สกุลณมรรคา เป็น รอง ผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ว่าที่ ร.ต.อัมพร มากเพชร เป็น ผอ.สถาบัน กศน.ภาคกลาง จ.ราชบุรี นายวิมล ชาญชนบท เป็น ผอ.ศฝช. สระแก้ว กศน. กรุงเทพมหานคร น.ส.วิมลรัตน์ ภูริคุปต์ เป็น ผอ.กศน.เขตบางเขน นางอุไรรัตน์ จันดี เป็น ผอ.กศน.เขตดินแดง นายจารุพิษณุ์ เรืองสุวรรณ เป็น ผอ.กศน.เขตบางนา นางพรทิพย์ ศิริแตง เป็น ผอ.กศน. เขตบางแค น.ส.สมใจ จินตนาผล เป็น ผอ.กศน. เขตบางกอกใหญ่ นางพูลทรัพย์ สิงห์ศักดา เป็น ผอ. กศน.เขตลาดพร้าว นางสุณี มณีวรรณ์ เป็น ผอ. กศน.เขตวัฒนา นางพรสวัสดิ์ เถื่อนมูลละ เป็น ผอ.กศน.เขตดุสิต น.ส.สุกัญญา ทรัพย์มณี เป็น ผอ.กศน.เขตบางซื่อ นายวุฒิชัย อนันตคู เป็น ผอ. กศน.เขตบางกอกน้อย นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ เป็น ผอ.กศน.เขตหนองแขม พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง เป็น ผอ.กศน.เขตบางพลัด นางช่อแก้ว กิตติคุณวัจนะ เป็น ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ นางยุวนิตย ประสงค์สุข เป็น ผอ.กศน.เขตยานนาวา นางอรสา โพธิ์ทอง เป็น ผอ.กศน.เขตธนบุรี นายทองพูล เพิ่มดี เป็น ผอ.กศน. เขตคลองสาน
   
กศน. จังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ ทับทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเหนือคลอง นายจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองกระบี่ นายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร เป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองท่อม นายวิทยา ทองเนื้อห้า เป็น ผอ.กศน.อำเภอเกาะลันตา กศน. จังหวัดกาญจนบุรี  นายกอบชัย ตั้งวิลัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วยกระเจา  นายธัญลักษณ์ มุกดาวิจิตร เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าม่วง  นายปรัชญา พวงแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่ามะกา  นายสุพัฒน์ เปรมสมบัติ เป็น ผอ.กศน.อำเภอพนมทวน  นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน เป็น ผอ.กศน.อำเภอไทรโยค กศน. จังหวัดกำแพงเพชร นายอัษฎาวุธ เลียงผา เป็น ผอ.กศน.อำเภอปางศิลาทอง นายณรงค์ศักดิ์ กันนิยม เป็น ผอ.กศน. อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายศราวุธ ไชยชโย เป็น ผอ.กศน.อำเภอลานกระบือ นายมงคล พลายชมพูนุท เป็น ผอ.กศน.อำเภอไทรงาม นายจริยา อ้นอารี เป็น ผอ.กศน.อำเภอคลองขลุง
   
กศน. จังหวัดขอนแก่น จ.ส.อ.สุรพร สุทธิประภา เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านฝาง นายดิษฐพงษ์  กัลยาลักษณ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น นาง   สุพิณ ช่วยวงค์ญาติ เป็น ผอ.กศน.อำเภอโนนศิลา นายเรืองเดช เงินเรืองนิรันดร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอพล กศน. จังหวัดจันทบุรี นายพินิจ ยฆะเสม เป็น ผอ.กศน.อำเภอมะขาม นางณัฐธิยา ทองเกิด เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ กศน. จังหวัดชุมพร นายประพันธ์ บุญสวัสดิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอทุ่งตะโก น.ส.นิพันธ์ ดำเนินผล เป็น ผอ.กศน.อำเภอสวี กศน. จังหวัดชลบุรี น.ส.วรรณา กังศิริกุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านบึง นางเสาวลักษณ์ บุพพาศิรกุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ่อทอง นายภุชงค์ ฉิมพาลี เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางละมุง นายอนุชา พงษ์เกษม เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีราชา กศน. จังหวัดชัยภูมิ นายสุวัฒน์ โคมเดือน เป็น ผอ.กศน.อำเภอคอนสวรรค์ นายวีระ พรหมหรรษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบำเหน็จณรงค์ นาย    วิรัตน์ จุลทะหว้า เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองบัวระเหว  นายสนั่น เตชะนอก เป็น ผอ.กศน.อำเภอแก้งคร้อ กศน. จังหวัดเชียงใหม่ นายพิสุทธิ์ คงพันธุ์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอจอมทอง
   
กศน. จังหวัดตราด นายประพรรณ์ ขามโนนวัด เป็น ผอ.กศน.อำเภอเขาสมิง กศน. จังหวัดนครปฐม  นายธนิต บุญประเสริฐ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  น.ส.อรวัลย์ ชูมีวศิน เป็น ผอ.กศน.อำเภอกำแพงแสน กศน. จังหวัดนครนายก นายสังวาลย์ รักษากลิ่น เป็น ผอ.กศน.อำเภอองครักษ์ ว่าที่ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครนายก กศน. จังหวัดนครพนม  นายปราชญ์ แขวงเมือง เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาแก    นางพิชญ์สินี ปาพรหม เป็น ผอ.กศน.อำเภอปลาปาก  นายพนม ขุมทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเรณูนคร นายสุปรีชา ธนะนู เป็น ผอ.กศน.อำเภอธาตุพนม นายวิรุฬห์  เจียร์สุคนธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองนครพนม นายพันธ์ทิพย์ แก้วบุดตา เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าอุเทน นายวิรุฬ ชุมชูชาติ เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาหว้า นางนงลักษณ์ ตัณฑวรา เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาทม นายภักดี คงปาน เป็น ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นายมงคล จองลีพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีสงคราม นายสมยศ ประลอบพันธุ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพง
   
กศน. จังหวัดนนทบุรี นางศุภพิไล ธารีนาท เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางกรวย นางฤดี ศิริภาพ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางบัวทอง นายแฉล้ม นวลคำ เป็น ผอ.กศน.อำเภอไทรน้อย นายตะวันฉาย เรืองศรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอปากเกร็ด กศน. จังหวัดนครราชสีมา  นางสายใจ สมสมัย เป็น ผอ.กศน.อำเภอสูงเนิน นายบรรหาญ โพธิ์ศรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอสีคิ้ว นายเด่นศักดิ์ พันธ์ศรี เป็น ผอ.กศน.อำเภอจักราช นางจงจิต สุธาอรรถ เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วยแถลง น.ส.สุดารัตน์ ชาติกิจอนันต์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายเกษม บาตรโพธิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอขามสะแกแสง นางอินทิรา สงวนวงษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบัวใหญ่ นายเพิ่มยศ เคหา เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองบุญมาก น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม เป็น ผอ.กศน.อำเภอเสิงสาง กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช  น.ส.จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอถ้ำพรรณรา นายวิวิทย์ บุณยรัตน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาบอน นายสุธีป อาจไพรินทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอจุฬาภรณ์  นายสุรพล สงณรงค์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอชะอวด
   
กศน. จังหวัดน่าน นายปราโมทย์ หมู่พยัคฆ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายนิมิตร หงส นันทน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ่อเกลือ กศน. จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ฝอยทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอ สุไหงปาดี นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม เป็น ผอ.กศน. อำเภอแว้ง กศน. จังหวัดนครสวรรค์ นายจำนงค์  กล่อมแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองบัว กศน. จังหวัดบุรีรัมย์  นายแก้ว แจ้งประจักษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองกี่   นางพรรณี ราชจันทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอนางรอง กศน.   จังหวัดปทุมธานี นายอภัย แสงจันทร์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอคลองหลวง นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล เป็น ผอ. กศน.อำเภอธัญบุรี นายรัชนุช สละโวหาร เป็น ผอ. กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี นายวันชัย จันทร์จำปา เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองเสือ นายสมภพ มูรพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอลำลูกกา กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   น.ส.ขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอสามร้อยยอด นายนิคม ฝอยทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอทับสะแก  นายสากล ประมงค์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอกุยบุรี กศน.    จังหวัดปราจีนบุรี น.ส.นงเยาว์ จรูญศักดิ์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอประจันตคาม
   
กศน. จังหวัดปัตตานี นายอุสมาน ดือราแม เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองจิก นายอุดร เป็น ผอ. กศน.อำเภอเมืองปัตตานี กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  น.ส.นงลักษณ์ ภู่สุวรรณ เป็น ผอ.กศน.อำเภออุทัย นายอนันต์ ศรีอนันต์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังน้อย กศน. จังหวัดพังงา นายศักดา สถิรวิกรานต์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอเมืองพังงา นายเสถียร เพ็ญภักดี เป็น ผอ.กศน. อำเภอตะกั่วทุ่ง กศน. จังหวัดพิษณุโลก นายประยุทธ หลักคำ เป็น ผอ.กศน.อำเภอพรหมพิราม นายนรินทร์ บุญวงศ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก นายธีรพล จันทร์บรรจง เป็น ผอ.กศน.อำเภอนครไทย นายจำลอง บุญวงศ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังทอง นายปฏิสันถ์ มาเนียม เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางระกำ กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุญติ่ง อุ่นแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  นายมงคล ชัยสิทธิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบึงสามพัน ว่าที่ร.อ.ดำริห์  ติยะวัฒน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองไผ่ กศน. จังหวัดมหาสารคาม นายสถิตย์ แท่นทอง เป็น ผอ.กศน. อำเภอโกสุมพิสัย นายศุภชัย วันนิตย์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอวาปีปทุม
   
กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่สะเรียง กศน. จังหวัดยะลา  นายฮาซัน ปัตยะบุตร เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองยะลา  นายสมโชค ใหม่ชุม เป็น ผอ.กศน.อำเภอยะหา กศน. จังหวัดระนอง นายคณิต สีบุญเอียด เป็น ผอ.กศน.อำเภอกะเปอร์ นายโกเมนทร์ เพชรภู่ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองระนอง กศน. จังหวัดราชบุรี นายเสนอ เจ๊กภู่ เป็น ผอ.กศน.อำเภอโพธาราม นายกิจจา ทิพย์เที่ยงแท้ เป็น ผอ.กศน.อำเภอดำเนินสะดวก นายเสรี ศรีนวล เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองราชบุรี กศน. จังหวัดลำปาง นายจรณชัย วรรณทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ นายจรรยา จิรชีวะ เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร นายสอาด สุทธิพรมณีวัฒน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังเหนือ กศน. จังหวัดลพบุรี น.ส.ณัฐพัชร์ ภูวิชญานุวัฒน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าหลวง กศน. จังหวัดเลย นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาด้วง นายดุลยนัย ยมดำ เป็น ผอ.กศน. อำเภอเมืองเลย นางปิยะนุช กุณวงษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเอราวัณ นายสมศักดิ์ จูมวันทา เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองหิน นายประเด็จ แปลงกันทา เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังสะพุง นางณัฐญา คำสิงห์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเชียงคาน  นายเพชรตะบอง ไพศูนย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอปากชม
   
กศน.จังหวัดศรีสะเกษ นายสถิตย์ วงษาวดี เป็น ผอ.กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร เป็น ผอ.กศน.อำเภอราษีไศล นายปัญญา นาคทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอห้วยทับทัน นายชูเกียรติ แถวปัดถา เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังหิน นายเบญจพล พาลี เป็น ผอ.กศน. อำเภอภูสิงห์ นางนงคราญ แก้วจันทร์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอขุขันธ์ นายศุภชัย ประจิม เป็น ผอ.กศน.อำเภอศรีรัตนะ นางปิติคลอ จักขุพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอไพรบึง  นายชัยพร บุญปัญญา เป็น ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กศน.จังหวัดสกลนคร นายสุทัศน์ ทุมวัน เป็น ผอ.กศน. อำเภอวานรนิวาส นางพิมพ์ลดา ธัญพรพิภัทร์กุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางพงษ์แก้ว แก้วก่า เป็น ผอ.กศน.อำเภอภูพาน นายสมบูรณ์ มีระหงษ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอกุสุมาลย์ นายชูศักดิ์ ร้อยพิลา เป็น ผอ.กศน.อำเภอโพนนาแก้ว นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย เป็น ผอ.กศน.อำเภอพังโคน กศน.จังหวัดสตูล นายเฉลิมชัย  อาคาสุวรรณ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสตูล กศน. จังหวัดสงขลา นางวิบูลผล พร้อมมูล เป็น ผอ.กศน. อำเภอหาดใหญ่ นายศรียุทธ ภู่ริยะพันธ์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอรัตภูมิ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอคลองหอยโข่ง นายอำนวย ย่องลั่น เป็น ผอ.กศน. อำเภอสะเดา นายอรัญ คงนวลใย เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาหม่อม นางบุญเอิบ ธีระพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอจะนะ  น.ส.อังสิยาภรณ์ อุ่นจิตต์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอสิงหนคร  นายประดิษฐ์ ศิวิไล เป็น ผอ.กศน.อำเภอระโนด
   
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ นายสิทธิศักดิ์ สุคนธวงศ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางพลี นายเขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐเป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ  นายสัมฤทธิ์ ศักดิ์ตระกูลกล้า เป็น ผอ.กศน.อำเภอพระประแดง กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม นายไพรัช ศรีสำอางค์ เป็น ผอ.กศน.อำเภออัมพวา นายสุจินต์ กลัดประสิทธิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม กศน.จังหวัดสระบุรี นางฉัฐนันท์ ฉันทกุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายสมจิตร กองสุข เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองแค นายพัฒนา เพชรคชสิทธิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอแก่งคอย กศน.จังหวัด สุพรรณบุรี นายกฤษณะ อนุสนธิ์ ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง ย้ายไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอเดิมบางนางบวช นายประภากร เกษรสิทธิ์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอสามชุก นายนุกูล นรังสิทธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอด่านช้าง นายมนตรี ศรีบัวทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมือง  สุพรรณบุรี นายสมพงษ์ เคนผาพงษ์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอบางปลาม้า กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสบโชค อยู่อำไพ เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าชนะ ว่าที่ร.ต.เกรียงไกรจักร เพชรสังข์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอไชยา กศน.จังหวัดสระแก้ว น.ส.เนาวเรศ น้อยพานิช เป็น ผอ.กศน.อำเภอวัฒนานคร นายชาญเชาว์ ชวนเสงี่ยม เป็น ผอ.กศน. อำเภอโคกสูง นายโกวิท สละชั่ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสระแก้ว นายเพียร เหมภิมล เป็น ผอ.กศน.อำเภออรัญประเทศ กศน.จังหวัดสมุทร สาคร นายอเนก ปานทิพย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว นายสมชาย แสงด่วน เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
   
กศน.จังหวัดอุดรธานี น.ส.อรพร อินทรนัฎ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองวัวซอ นายขจร ราชูโส เป็น ผอ.กศน.อำเภอน้ำโสม นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี นายวิเชียรโชติ โสอุบล เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองหาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  นายอัฐพล สุพิชญ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก  นายอุทัย กากแก้ว เป็น ผอ.กศน.อำเภอดอนมดแดง นายดำรงศักดิ์ บุญลา เป็น ผอ.กศน. อำเภอตาลสุม นายภาคิณ วัชรานันทกุล เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาเยีย   นางฉิมพลี สิงห์สวัสดิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอน้ำขุ่น  นายธฤติ ประสานสอน เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี นางยุวดี แจ้งกร เป็น ผอ.กศน.อำเภอวารินชำราบ นายจรูญ แสงสาคร เป็น ผอ.กศน.อำเภอตระการพืชผล นางจรูญ พิมพ์ศิริ เป็น ผอ.กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร กศน. จังหวัดสิงห์บุรี นายทศพล  ทิพยไพฑูรย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางระจัน นายประพันธ์ สุนทรนันท์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี นายสาธิต ทองสุ เป็น ผอ.กศน.อำเภอค่ายบางระจัน นางณัฐธภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา     เป็น ผอ.กศน.อำเภอท่าช้าง กศน.จังหวัดอ่างทอง พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง นางชนิญา โพธิ์สุข เป็น ผอ.กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ นายดิลก ญาณสุภาพ เป็น ผอ.กศน.อำเภอโพธิ์ทอง นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ เป็น ผอ.กศน. อำเภออินทร์บุรี นางสุรีย์ มีลักษณะ เป็น ผอ.กศน. อำเภอไชโย น.ส.ชนาทิพย์ รักสกุล เป็น ผอ.กศน. อำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา กศน.จังหวัดชัยภูมิ นายชวน มณีวรรณ เป็น ผอ.กศน.อำเภอจัตุรัส นายเกษม ทาขามป้อม เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ นายจักรวุฒิ ชนะพันธ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอภูเขียว กศน.จังหวัดตาก นายวินัย เชื้อเพ็ชร เป็น ผอ.กศน.อำเภออุ้มผาง นายอดุลย์ ปัญญา เป็น ผอ. กศน.อำเภอแม่ระมาด
   
นายสร้อย พุทธโส เป็น ผอ.กศน.อำเภอ สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายวรวุฒิ หุนมาตรา เป็น ผอ.กศน.เขตราชเทวี กทม. นายพิชิต แสงลอย เป็น ผอ.กศน.อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม นางรัชนี จันทรอัมพร เป็น ผอ. กศน.อำเภอดอนตูม จ.นครปฐม นางบุญปลูก สัจจะเวทะ เป็น ผอ.กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางเลน จ.นครปฐม นายปฏิญญา ภู่พุ่ม เป็น ผอ.กศน.อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง นายอุทัย ศรสำแดง เป็น ผอ.กศน.อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา น.ส.วรรณรัชต์ สุปัญญา เป็น ผอ. กศน.อำเภอบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายสมประสงค์ น้อยจันทร์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายไพฑูรย์ บัวสนิท เป็น ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร  นางสุทิศา ซุ่นคง เป็น ผอ.กศน.อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา นายศิริศักดิ์ กระแสรัตน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี นายพิช จิตต์มาลา เป็น ผอ.กศน. อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นางอภิญญา แป้นนอก เป็น ผอ. กศน.อำเภอป่าแดด จ.เชียงราย นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ เป็น ผอ.กศน. อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล เป็น ผอ.กศน.อำเภอภูซาง จ.พะเยา นายสมพิศ มงคล เป็น ผอ.กศน.อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา นายเฉลิมฤทธิ์ เขมชัยธัญโรจน์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา นางเทียมหทัย คลื่นสุวรรณ เป็น ผอ.กศน. เขตหลักสี่ กทม. นายธนกฤต แพโชติรัตนะกุล เป็น ผอ.กศน.เขตคลองเตย กทม. นายสมถวิล คำทอง เป็น ผอ.กศน.อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ นายนิวัติ สุขโพธิ์ เป็น ผอ.กศน.อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี นายวีระพล กลั่นตา เป็น ผอ.กศน.อำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  นายประสพสุข ชุ่มกลาง เป็น ผอ.กศน.อำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา นายวุฒิชัย ชมภู เป็น ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นางพีฌานิกา หวังดี เป็น ผอ.กศน. อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง นายสุรพล สงณรงค์ เป็น ผอ. กศน.อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552

ข่าวการศึกษา
- 2009-09-25 10:16:45 โพสต์โดย : admin คนดู 2,655 คน