ม.เกษตรฯ ตั้ง"โรงพยาบาล-ศูนย์วิจัยสัตว์หัวหิน"

ถวายงานดูแลสัตว์เลี้ยงแด่ในหลวง

นสพ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.ได้จัดตั้ง และก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน และศูนย์วิจัยทางสัตวแพทย์ ที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใกล้เสร็จแล้ว เหลือเตรียมการด้านครุภัณฑ์ทางการแพทย์ คาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนราวต้นปี 2553 โดยโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อให้มีหน่วยงานที่สามารถถวายงานด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ ได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางสัตวแพทย์ ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรในระดับดีเยี่ยม ได้มาตรฐานสำหรับประชาชนในพื้นที่ตอนล่างของประเทศ ทั้งนี้ โรงพยาบาลดังกล่าวเป็น Veterinary Education Hub โดยมีโรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน เป็นแกนหลักเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ 1 ใน 5 ของเอเชีย ทั้งนี้ ปัจจุบัน มก.ตั้งโรงพยาบาลสัตว์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน กรุงเทพฯ, กำแพงแสน จ.นครปฐม และหนองโพ จ.ราชบุรี ทำหน้าที่เป็นสถานที่ศึกษาวิจัย ฝึกงานสำหรับนิสิต และให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้าไปถวายงานดูแลสุนัข และสัตว์ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงไว้ ณ พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปี 2541 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ มก.วิจัย และติดตามฟื้นฟูดูแลสุขภาพสัตว์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับ มก.ในการวิจัย

“จากการที่คณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทย์ได้ถวายการดูแล ทำให้ทราบว่าพื้นที่ในเขตภาคใต้ตอนบน ยังขาดสถานที่ให้บริการดูแลฟื้นฟูสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร และยังมีอาณาบริเวณที่มีเขตการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อธุรกิจทั้งทางบก และทางทะเล บางครั้งยังพบปัญหาเจ็บป่วยของสัตว์ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการระบาดจากสัตว์สู่คนอีกด้วย ดังนั้น มก.จึงจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน และศูนย์วิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น เพื่อให้การบริการตรวจรักษาสัตว์ทุกประเภท รวมทั้ง ให้บริการทางวิชาการการค้นคว้าวิจัยและฝึกอบรมทางด้านสัตวแพทย์” นสพ.ธวัชชัยกล่าว

มติชน

ข่าวการศึกษา
- 2009-11-26 10:54:12 โพสต์โดย : admin คนดู 1,432 คน