บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบ่มเพาะนักวิทย์วัยอนุบาล

โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เปิดตัวปีแรกนำร่องโรงเรียนอนุบาล 200 แห่งใน 12 จังหวัด ปลูกฝังเด็กไทยรักวิทย์ตั้งแต่ปฐมวัย

นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ในฐานะกรรมการโครงการและผู้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังได้เสด็จเยี่ยมชมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศเยอรมนี เมื่อเดือนตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของไทย

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะเป็นตัวพัฒนาคุณภาพครู รวมถึงการสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นที่ช่วยให้โรงเรียนตื่นตัว ผู้ปกครองและชุมชนเกิดร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จนเด็กฝึกสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

 ขณะนี้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว 200 แห่ง จาก 12 จังหวัด จากกรุงเทพ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง อุดรธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี สตูล ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส ก่อนขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศในอนาคต

 ครูที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะได้รับสิทธิ์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คนรวมถึงได้รับกล่องนักวิทยาศาสตร์น้อยที่บรรจุใบกิจกรรมการทดลอง 5 หมวด ได้แก่ น้ำ อากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ไฟฟ้า แสงและสี ที่ครูสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

 นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนการหา นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง เพื่อทำกิจกรรมกับครูและนักเรียนในโรงเรียน และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ และดาวน์โหลดกิจกรรมการทดลองผ่านเว็บ www.littlescientistshouse.com โดยโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

 ตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จะได้มาก็ต่อเมื่อโรงเรียนทำการทดลอง 20 การทดลอง ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 โครงงาน และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ โดยตราบ้านจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับมอบ และสามารถต่ออายุได้อีกถ้าผ่านการประเมิน 

 กรรมการโครงการและผู้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนที่สนใจโครงการดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยติดต่อผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pr@nanmeebooks.com โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กล่าวว่า เด็กวัย 3-6 ปีเป็นวัยที่สำคัญมากปลูกฝังสิ่งดีและเลวได้พอกัน หากครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ เทคนิค โดยมีกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับวัยได้ จะยิ่งทำให้เด็กเติบโตมามีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น

 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในประเทศเยอรมนี ก่อตั้งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดย ดร.ทอมัส ทิลล์มันน์ และประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถขยายผลจากเริ่มแรกในโรงเรียน 50 แห่ง เป็น10,500 แห่งทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 25 % ของโรงเรียนอนุบาลทั้งประเทศเยอรมนี

ผลที่ได้ของโครงการคือ คุณภาพที่เพิ่มขึ้นของการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปริมาณของการศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และความตระหนักของสาธารณชนทั่วไปต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวการศึกษา
- 2010-03-3 11:00:23 โพสต์โดย : admin คนดู 4,267 คน