สพฐ.จัดการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์แบบ BBL ได้ผล เตรียมขยายผลถึง ชั้น ป.3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการการจัดการความรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ภายใต้สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขยายผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ (แบบ BBL) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เตรียมจัดอบรมศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1,468 คน 5 จุดทั่วประเทศ
       
        นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับโครงการการจัดการความรู้ ตามหลักการพัฒนาสมอง ภายใต้สำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) เดิมคัดเลือกโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบให้เป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็งจำนวน 492 โรง เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (แบบ BBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผลในระดับปฐมวัย และได้ขยผลไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในปีงบประมาณ 2550-2552 ที่ผ่านมา การดำเนินงานในภาพรวมนับว่าได้ผลดีจึงขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยทั้ง 943 โรงทั่วประเทศ และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2553 และเพื่อขยายผลให้ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สพฐ.จึงได้ จัดอบรมขยายการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยจำนวน 1,468 คน ใน 5 จุดทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน  2553 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2553 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน  2553 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน  2553 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
           &nbspnbsp;            การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กระบวนการ และ Roadmap การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวัดและประเมินผล คาดว่าผู้เข้าอบรมจาสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลขาธิการ กพฐ. กล่าว   

ข่าวการศึกษา
- 2010-03-22 5:03:30 โพสต์โดย : admin คนดู 1,331 คน