สอท.เปิดคะแนน Admission ต่ำสุด-สูงสุดปี 2553

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอับดับสูงสุด ส่วนคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ติดอันดับรองลงมา…. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถึงคะแนนต่ำสุด-สูงสุด ของคณะต่างๆ ที่สอบด้วยระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา  2553  แล้ว  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนดังนี้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 22,915.00-24,352.50 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 20,021.00-22,819.85 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 19,694.20-21,781.70 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,813.65-21,590.40 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 18,649.30-21,186.90 สาขากายภาพบำบัด 17,848.50-21,036.05 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 18,003.00-22,051.45 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 8,725.20-18,633.70 

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 13,367.95-20,995.85 สาขาคณิตศาสตร์ 13,275.85-19,169.80 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,127.65-19,029.00 สาขาเคมี 13,308.55-20,238.40 สาขาฟิสิกส์ 15,024.15-19,833.35 สาขาเคมีวิศวกรรม 15,616.95-20,252.35 สาขาธรณีวิทยา 16,272.55-19,805.80 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15,053.50-19,081.45 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 14,001.35-18,175.50 สาขาวัสดุศาสตร์ 12,088.20-18,891.30 สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 12,101.30-18,028.35 สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 14,130.85-21,518.10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 18,859.25-23,902.80 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14,125.25-22,490.00 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 17,573.45-20,445.70 สาขาวิศวกรรมสำรวจ 15,999.10-21,005.50 สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 15,948.15-20,241.55 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 20,415.20-22,995.25 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 19,690.15-22,979.60 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 19,386.65-22,364.55 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 20,378.75-21,639.85 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 18,554.35-19,914.85 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 21,333.80-24,486.85 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 20,352.10-23,111.75 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 19,902.25-22,589.40 คณะเศรษฐศาสตร์ 20,337.05-26,017.90 คณะจิตวิทยา (แบบ 1) 19,270.80-22,507.30 (แบบ 2) 18,962.55-22,151.00 (แบบ 3) 21,404.75-24,890.00   คณะครุศาสตร์   19,971.30-22,879. 20 คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์) 18,556.10-22,331.40 สาขาอักษรศาสตร์ (วิทย์) 22,570.35-24,110.50 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 22,856.90-24,345.60 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 22,886.55-24,027.15 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 22,849.80-24,361.05 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 22,790.80-23,620.30 

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ศิลป (แบบ 1) 21,068.00-23,268.00 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลป (แบบ 1) 21,192.50-23,421.55 สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ศิลป (แบบ 1) 23,109.95-25,587.50 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทย์ 20,242.15-21,991.30 คณะนิติศาสตร์ วิทย์ 20,277.95-26,648.75 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 7,830.75-26,469.10 สอบเยอรมัน 20,517.95-25,311.15 สอบญี่ปุ่น 19,976.25-26,106.30 สอบจีน 17,558.55-22,645.60 คณะนิเทศศาสตร์ วิทย์ 21,275.70-24,059.20 ศิลป (แบบ 1) 23,833.50-25,764.95 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 19,284.35-24,349.75 สอบเยอรมัน 20,734.80-21,887.05 สอบญี่ปุ่น 19,285.90-24,933.55 สอบจีน 19,237.10-22,362.40  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทย์ 20,654.45-23,871.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 16,318.55 -23,455.20 (แบบ 2) สอบเยอรมัน 16,566.80-22,329.65 (แบบ 2) สอบจีน 18,693.80-22,833.50 สอบญี่ปุ่น 18,797.35-23,117.65 ศูนย์ลำปาง วิทย์ 17,310.20-20,601.20 ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 15,088.05-18,521.55 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 15,115.70-17,464.00 ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 15,225.15-18,801.10 ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 15,788.20-18,975.75 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี (ศูนย์รังสิต) 20,831.00-22,366.60 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21,002.05-23,598.55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศูนย์รังสิต) 19,923.10-21,641.70 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 20,130.75-21,865.65 

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง วิทย์ 15,481.25-20,760.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 19,127.95-19,723.65 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 17,242.60-17,242.60 สอบจีน 15,977.40-16,193.20 สอบญี่ปุ่น 20,492.60-20,492.60 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ วิทย์ 18,038.30-21,759.65 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 14,993.20-14,993.20 สอบญี่ปุ่น 20,482.75-21,299.20 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ วิทย์ 20,201.25-22,089.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,252.50-23,099.20 สอบเยอรมัน 21,928.10-21,928.10 สอบจีน 20,203.40-21,849.80 สอบญี่ปุ่น 20,187.80-21,929.50 คณะเศรษฐศาสตร์ 19,575.30-22,750.20 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลป (แบบ 1) 18,923.80-21,172.95 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ วิทย์ 19,708.40-23,090.00 สอบฝรั่งเศส 19,629.00-22,840.10 สอบเยอรมัน 19,779.05-22,299.60 สอบจีน 19,651.05-23,039.60 สอบญี่ปุ่น 19,647.00-22,778.60 สอบบาลี 19,951.55-20,892.25 สาขาภาษาอังกฤษ ศิลป (แบบ 1) 20,032.50-25,500.45 สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ 18,192.50-19,757.90 สาขาจิตวิทยา วิทย์ 19,206.00-21,076.10 สาขา 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทย์ 18,295.40- 20,020.25 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,333.35-20,460.05 สอบจีน 18,388.15-19,694.75 สอบอาหรับ 19,878.55-19,878.55 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วิทย์ 18,758.95-20,099.55 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,902.25-20,510.75 สอบเยอรมัน 19,313.30-19,313.30 สอบจีน 19,291.75-20,335.65 สอบญี่ปุ่น 19,013.30-19,428.15 

สาขาปรัชญา วิทย์ 17,637.70 -19,893.05 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 17,657.05-19,609.15 สอบเยอรมัน 19,052.15-19,052.15 สอบจีน 17,342.10 -19,221.35 สอบญี่ปุ่น 17,428.50-18,858.60 สาขาภาษาไทย วิทย์ 18,107.35-20,045.15 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,134.40-19,589.45 สอบเยอรมัน 19,497.60-19,497.60 สอบจีน 18,388.25-20,699.30 สอบญี่ปุ่น 19,391.50-19,153.55 สอบบาลี 19,108.45-19,108.45 สาขารัสเชีย วิทย์ 19,304.15-22,444.05 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,551.15-23,525.25 สอบเยอรมัน 19,702.30-19,702.30 สอบจีน 19,381.95-21,881.25 สอบญี่ปุ่น 20,171.55-20,900.15 สอบบาลี 19,597.40-19,597.40 สาขาญี่ปุ่น ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 21,484.85-25,471.70 สาขาเยอรมัน ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 18,675.25- 22,523.20 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ศิลป (แบบ 1) 21,186.65-25,633.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 21,679.35-21,679.35 ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 21,212.50-21,643.00 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลป (แบบ 1) 19,583.60-21,742.50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14,397.00-16,870.85 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 11,306.30-15,360.60 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 13,636.05-16,525.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,860.85-17,905.40 สาขาคณิตศาสตร์ 11,405.95-17,786.25 สาขาสถิติ 11,157.25-17,181.65   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13,717.30-18,216.70 สาขาเคมี 11,332.55-17,816.30 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14,378.15-16,966.30 สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 11,945.90-16,130.25 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 11,331.10-17,006.65 สาขาฟิสิกส์ 10,423.75-16,476.70 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 12,527.50-15,789.35 สาขาวัสดุศาสตร์ 11,700.80-16,811.60 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 13,150.85-15,903.00 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี เครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13,548.10-18,717.60 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 13,882.50-17,709.15 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 12,822.85-19,115.95 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) 12,275.20-16,705.25 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 19,013.25-20,491.40 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 18,266.80 -19,901.20 สาขากายภาพ บำบัด 17,198.20-18,802.75 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 14,493.20-17,612.80 คณะทันตแพทยศาสตร์ 22,451.45-23,045.75 คณะพยาบาลศาสตร์ 17,834.90-20,004.35 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 17,238.75-19,218.40 สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 13,366.50-16,228.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม ศิลป (แบบ 1) 19,439.25-23,975.70 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ศิลป (แบบ 1) 20,042.25-22,902.00 สาขาผังเมือง ศิลป (แบบ 1) 17,229.75-20,729.00 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ศิลป (แบบ 1) 18,930.35-21,130.75 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16,653.85-18,168.35 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) สาขาวิศวกรรมโยธา 10,776.95-17,067.20 สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล อิเล็กฯ อุตสาหการ 10,041.20-20,286.50 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (แบบ 1) 12,017.55-18,939.60 (แบบ 2) 14,950.65-18,503.85 สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ (แบบ 1) 10,141.90-16,247.70 (แบบ 2) 13,958.80 -21,696.25 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 1) 9,560.60-19,209.75 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) สาขาพยาบาลศาสตร์ 17,382.90-18,073.00 คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ. 6 ปี) สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ 18,863.60-21,273.45 (ภ.บ. 6 ปี) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20,316.15-21,240.00 คณะสหเวชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) สาขากายภาพบำบัด 16,974.10-18,519.90 (วท.บ. 4 ปี) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 14,853.25-17,014.00 คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ. 6 ปี) สาขาทันตแพทยศาสตร์ 22,408.20-23,297.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 17,372.50-20,017.70 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 14,531.50-16,233.30 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 13,079.05-16,162.40 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 12,711.50-17,398.45 สาขาวิศวกรรมโยธา 13,321.10-17,268.55 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 14,038.40-16,079.80 สาขาวิศวกรรมเคมี 14,946.90-18,357.95  

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาคณิตศาสตร์ 12,855.40- 16,042.50 สาขาสถิติ 10,399.85-15,882.30 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,439.20-16,917.95 สาขาฟิสิกส์ 10,233.60-16,175.85 สาขาชีววิทยา 11,628.75-17,059.80 สาขาจุลชีววิทยา 10,494.85-17,225.40 สาขาเคมี 12,420.60-17,745.05 สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) 10,771.25-17,587.10 สาขาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ 13,615.00-17,518.80 สาขาคหกรรมศาสตร์-สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10,913.95-14,755.20 สาขาคณิตศาสตร์ 19,579.10-20,077.95 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี 19,522.35-20,470.75 สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 19,518.95-20,830.20 สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 18,792.05-20,314.10 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18,647.00-20,025.20  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 16,295.20-20,206.65 สาขาสารสนเทศศึกษา 17,721.70-20,832.60 สาขาภาษาตะวันออก-เอกจีน 17,660.75-20,625.70 เอกญี่ปุ่น 18,248.45-19,660.80 เอกเกาหลี 19,151.35-22,143.90 เอกเขมร 10,196.70-16,933.75 เอกเวียดนาม 14,082.70-19,183.00 สาขาภาษาเพื่ออาชีพ (แบบ1) 18,319.35-19,860.60 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,340.85-18,800.20 สอบเยอรมัน 19,073.00-19,073.00 สอบญี่ปุ่น 18,398.95-18,429.45 สอบจีน 18,402.55-19,127.90 สาขาภาษาอังกฤษ สอบฝรั่งเศส 14,133.95-19,746.90 สอบเยอรมัน 16,226.80-16,248.30 สอบญี่ปุ่น 15,641.30-19,770.45 สอบจีน 13,615.95-18,944.20 สอบอาหรับ 17,778.60-17,778.60 สอบบาลี 17,143.95-17,143.95  

สาขาภาษาไทย-เอกภาษาและวรรณคดีไทย 16,940.60-19,175.95 เอกภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 18,418.75-20,584.60 สาขาฝรั่งเศส 16,669.25-18,400.75 สาขาปรัชญาและศาสนา (แบบ 1) 11,537.95-16,828.25 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 12,820.85-17,529.55 สอบญี่ปุ่น 14,373.05-17,442.60 สอบจีน 11,253.15-16,711.70 สอบบาลี 16,397.25-16,397.25 สาขาจิตวิทยา 19,744.95-21,155.95 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาภาษาอังกฤษ 19,412.90-21,516.50 (กศ.บ. 5 ปี) สาขาภาษาไทย 19,163.00-19,845.70 

คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 18,351.40-19,708.00 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 16,610.80-16,610.80 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 16,466.65-19,081.00 (ศป.บ. 4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์-ศิลปจินตทัศน์ 16,870.85-16,870.85 คณะสังคมศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาประวัติศาสตร์ 18,176.50-20,605.20 สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 17,666.60-21,545.40 สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ 11,487.50-15,429.15 สาขาการบัญชี 19,038.75-20,472.95 สาขาการตลาด 17,778.95-19,058.05 สาขาการเงินและการธนาคาร 17,938.65-19,051.25 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 19,732.85-20,945.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาสังคมศึกษา 18,867.35-19,742.00 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (แบบ 1) 16,657.50-20,010.50 (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 16,872.90-19,977.50 สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 17,572.60-20,083.60 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบฝรั่งเศส 11,769.40-18,565.60 สอบเยอรมัน 12,254.05-17,119.20 สอบญี่ปุ่น 13,019.95-18,366.05 สอบจีน 11,675.40-18,555.90 สอบอาหรับ 14,308.75-17,957.70 สอบบาลี 16,523.50-16,523.50 

คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (การออกกำลังกาย) 11,241.15-14,026.90 (การฝึกกีฬา) 11,641.70-15,355.60 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 13,107.50-15,775.90 อนามัยสิ่งแวดล้อม 13,749.35-16,142.15 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาการอาหารและโภชนาการ 12,136.05-17,821.55 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย) 16,680.45-19,348.10.

 

ที่มา ไทยรัฐ 12 พ.ค.53

เพลินใจ ฝึกสมอง ต้องเล่นเกมของ TLC

คลิกที่นี่เล้ย !! http://www.tlcthai.com/game.php 

หนุก หนุก ทั้งน้าน!!!

<!–
<script Language=”JavaScript”>function BackPage() {history.back();}

–>

 

<!– creat pic –><!– TAG –><!– END TAG –><!– creat user post –>

- 2010-05-12 10:10:19 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 1,632 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล