สอท.เปิดคะแนน Admission ต่ำสุด-สูงสุดปี 2553

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอับดับสูงสุด ส่วนคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ติดอันดับรองลงมา…. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยถึงคะแนนต่ำสุด-สูงสุด ของคณะต่างๆ ที่สอบด้วยระบบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา  2553  แล้ว  ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคะแนนดังนี้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 22,915.00-24,352.50 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 20,021.00-22,819.85 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 19,694.20-21,781.70 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18,813.65-21,590.40 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 18,649.30-21,186.90 สาขากายภาพบำบัด 17,848.50-21,036.05 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 18,003.00-22,051.45 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 8,725.20-18,633.70 

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 13,367.95-20,995.85 สาขาคณิตศาสตร์ 13,275.85-19,169.80 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12,127.65-19,029.00 สาขาเคมี 13,308.55-20,238.40 สาขาฟิสิกส์ 15,024.15-19,833.35 สาขาเคมีวิศวกรรม 15,616.95-20,252.35 สาขาธรณีวิทยา 16,272.55-19,805.80 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15,053.50-19,081.45 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 14,001.35-18,175.50 สาขาวัสดุศาสตร์ 12,088.20-18,891.30 สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 12,101.30-18,028.35 สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 14,130.85-21,518.10 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 18,859.25-23,902.80 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14,125.25-22,490.00 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 17,573.45-20,445.70 สาขาวิศวกรรมสำรวจ 15,999.10-21,005.50 สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 15,948.15-20,241.55 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 20,415.20-22,995.25 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 19,690.15-22,979.60 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 19,386.65-22,364.55 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 20,378.75-21,639.85 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 18,554.35-19,914.85 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 21,333.80-24,486.85 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 20,352.10-23,111.75 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 19,902.25-22,589.40 คณะเศรษฐศาสตร์ 20,337.05-26,017.90 คณะจิตวิทยา (แบบ 1) 19,270.80-22,507.30 (แบบ 2) 18,962.55-22,151.00 (แบบ 3) 21,404.75-24,890.00   คณะครุศาสตร์   19,971.30-22,879. 20 คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ (วิทย์) 18,556.10-22,331.40 สาขาอักษรศาสตร์ (วิทย์) 22,570.35-24,110.50 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 22,856.90-24,345.60 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 22,886.55-24,027.15 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 22,849.80-24,361.05 สาขาอักษรศาสตร์ ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 22,790.80-23,620.30 

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ศิลป (แบบ 1) 21,068.00-23,268.00 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลป (แบบ 1) 21,192.50-23,421.55 สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ศิลป (แบบ 1) 23,109.95-25,587.50 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทย์ 20,242.15-21,991.30 คณะนิติศาสตร์ วิทย์ 20,277.95-26,648.75 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 7,830.75-26,469.10 สอบเยอรมัน 20,517.95-25,311.15 สอบญี่ปุ่น 19,976.25-26,106.30 สอบจีน 17,558.55-22,645.60 คณะนิเทศศาสตร์ วิทย์ 21,275.70-24,059.20 ศิลป (แบบ 1) 23,833.50-25,764.95 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 19,284.35-24,349.75 สอบเยอรมัน 20,734.80-21,887.05 สอบญี่ปุ่น 19,285.90-24,933.55 สอบจีน 19,237.10-22,362.40  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทย์ 20,654.45-23,871.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 16,318.55 -23,455.20 (แบบ 2) สอบเยอรมัน 16,566.80-22,329.65 (แบบ 2) สอบจีน 18,693.80-22,833.50 สอบญี่ปุ่น 18,797.35-23,117.65 ศูนย์ลำปาง วิทย์ 17,310.20-20,601.20 ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 15,088.05-18,521.55 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 15,115.70-17,464.00 ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 15,225.15-18,801.10 ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 15,788.20-18,975.75 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี (ศูนย์รังสิต) 20,831.00-22,366.60 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21,002.05-23,598.55 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศูนย์รังสิต) 19,923.10-21,641.70 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 20,130.75-21,865.65 

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง วิทย์ 15,481.25-20,760.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 19,127.95-19,723.65 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 17,242.60-17,242.60 สอบจีน 15,977.40-16,193.20 สอบญี่ปุ่น 20,492.60-20,492.60 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ วิทย์ 18,038.30-21,759.65 ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 14,993.20-14,993.20 สอบญี่ปุ่น 20,482.75-21,299.20 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ วิทย์ 20,201.25-22,089.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,252.50-23,099.20 สอบเยอรมัน 21,928.10-21,928.10 สอบจีน 20,203.40-21,849.80 สอบญี่ปุ่น 20,187.80-21,929.50 คณะเศรษฐศาสตร์ 19,575.30-22,750.20 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลป (แบบ 1) 18,923.80-21,172.95 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ วิทย์ 19,708.40-23,090.00 สอบฝรั่งเศส 19,629.00-22,840.10 สอบเยอรมัน 19,779.05-22,299.60 สอบจีน 19,651.05-23,039.60 สอบญี่ปุ่น 19,647.00-22,778.60 สอบบาลี 19,951.55-20,892.25 สาขาภาษาอังกฤษ ศิลป (แบบ 1) 20,032.50-25,500.45 สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ 18,192.50-19,757.90 สาขาจิตวิทยา วิทย์ 19,206.00-21,076.10 สาขา 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทย์ 18,295.40- 20,020.25 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,333.35-20,460.05 สอบจีน 18,388.15-19,694.75 สอบอาหรับ 19,878.55-19,878.55 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ วิทย์ 18,758.95-20,099.55 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,902.25-20,510.75 สอบเยอรมัน 19,313.30-19,313.30 สอบจีน 19,291.75-20,335.65 สอบญี่ปุ่น 19,013.30-19,428.15 

สาขาปรัชญา วิทย์ 17,637.70 -19,893.05 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 17,657.05-19,609.15 สอบเยอรมัน 19,052.15-19,052.15 สอบจีน 17,342.10 -19,221.35 สอบญี่ปุ่น 17,428.50-18,858.60 สาขาภาษาไทย วิทย์ 18,107.35-20,045.15 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,134.40-19,589.45 สอบเยอรมัน 19,497.60-19,497.60 สอบจีน 18,388.25-20,699.30 สอบญี่ปุ่น 19,391.50-19,153.55 สอบบาลี 19,108.45-19,108.45 สาขารัสเชีย วิทย์ 19,304.15-22,444.05 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,551.15-23,525.25 สอบเยอรมัน 19,702.30-19,702.30 สอบจีน 19,381.95-21,881.25 สอบญี่ปุ่น 20,171.55-20,900.15 สอบบาลี 19,597.40-19,597.40 สาขาญี่ปุ่น ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 21,484.85-25,471.70 สาขาเยอรมัน ศิลป (แบบ 2) สอบเยอรมัน 18,675.25- 22,523.20 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  ศิลป (แบบ 1) 21,186.65-25,633.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 21,679.35-21,679.35 ศิลป (แบบ 2) สอบจีน 21,212.50-21,643.00 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลป (แบบ 1) 19,583.60-21,742.50 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 14,397.00-16,870.85 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 11,306.30-15,360.60 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 13,636.05-16,525.25 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,860.85-17,905.40 สาขาคณิตศาสตร์ 11,405.95-17,786.25 สาขาสถิติ 11,157.25-17,181.65   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13,717.30-18,216.70 สาขาเคมี 11,332.55-17,816.30 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14,378.15-16,966.30 สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 11,945.90-16,130.25 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 11,331.10-17,006.65 สาขาฟิสิกส์ 10,423.75-16,476.70 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 12,527.50-15,789.35 สาขาวัสดุศาสตร์ 11,700.80-16,811.60 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 13,150.85-15,903.00 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี เครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13,548.10-18,717.60 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 13,882.50-17,709.15 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 12,822.85-19,115.95 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) 12,275.20-16,705.25 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 19,013.25-20,491.40 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 18,266.80 -19,901.20 สาขากายภาพ บำบัด 17,198.20-18,802.75 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 14,493.20-17,612.80 คณะทันตแพทยศาสตร์ 22,451.45-23,045.75 คณะพยาบาลศาสตร์ 17,834.90-20,004.35 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 17,238.75-19,218.40 สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 13,366.50-16,228.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม ศิลป (แบบ 1) 19,439.25-23,975.70 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ศิลป (แบบ 1) 20,042.25-22,902.00 สาขาผังเมือง ศิลป (แบบ 1) 17,229.75-20,729.00 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ศิลป (แบบ 1) 18,930.35-21,130.75 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16,653.85-18,168.35 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) สาขาวิศวกรรมโยธา 10,776.95-17,067.20 สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล อิเล็กฯ อุตสาหการ 10,041.20-20,286.50 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (แบบ 1) 12,017.55-18,939.60 (แบบ 2) 14,950.65-18,503.85 สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ (แบบ 1) 10,141.90-16,247.70 (แบบ 2) 13,958.80 -21,696.25 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 1) 9,560.60-19,209.75 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ. 4 ปี) สาขาพยาบาลศาสตร์ 17,382.90-18,073.00 คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ. 6 ปี) สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ 18,863.60-21,273.45 (ภ.บ. 6 ปี) สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม 20,316.15-21,240.00 คณะสหเวชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) สาขากายภาพบำบัด 16,974.10-18,519.90 (วท.บ. 4 ปี) สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 14,853.25-17,014.00 คณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ. 6 ปี) สาขาทันตแพทยศาสตร์ 22,408.20-23,297.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 17,372.50-20,017.70 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 14,531.50-16,233.30 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 13,079.05-16,162.40 สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 12,711.50-17,398.45 สาขาวิศวกรรมโยธา 13,321.10-17,268.55 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 14,038.40-16,079.80 สาขาวิศวกรรมเคมี 14,946.90-18,357.95  

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) สาขาคณิตศาสตร์ 12,855.40- 16,042.50 สาขาสถิติ 10,399.85-15,882.30 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13,439.20-16,917.95 สาขาฟิสิกส์ 10,233.60-16,175.85 สาขาชีววิทยา 11,628.75-17,059.80 สาขาจุลชีววิทยา 10,494.85-17,225.40 สาขาเคมี 12,420.60-17,745.05 สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) 10,771.25-17,587.10 สาขาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ 13,615.00-17,518.80 สาขาคหกรรมศาสตร์-สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10,913.95-14,755.20 สาขาคณิตศาสตร์ 19,579.10-20,077.95 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี 19,522.35-20,470.75 สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 19,518.95-20,830.20 สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 18,792.05-20,314.10 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 18,647.00-20,025.20  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 16,295.20-20,206.65 สาขาสารสนเทศศึกษา 17,721.70-20,832.60 สาขาภาษาตะวันออก-เอกจีน 17,660.75-20,625.70 เอกญี่ปุ่น 18,248.45-19,660.80 เอกเกาหลี 19,151.35-22,143.90 เอกเขมร 10,196.70-16,933.75 เอกเวียดนาม 14,082.70-19,183.00 สาขาภาษาเพื่ออาชีพ (แบบ1) 18,319.35-19,860.60 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,340.85-18,800.20 สอบเยอรมัน 19,073.00-19,073.00 สอบญี่ปุ่น 18,398.95-18,429.45 สอบจีน 18,402.55-19,127.90 สาขาภาษาอังกฤษ สอบฝรั่งเศส 14,133.95-19,746.90 สอบเยอรมัน 16,226.80-16,248.30 สอบญี่ปุ่น 15,641.30-19,770.45 สอบจีน 13,615.95-18,944.20 สอบอาหรับ 17,778.60-17,778.60 สอบบาลี 17,143.95-17,143.95  

สาขาภาษาไทย-เอกภาษาและวรรณคดีไทย 16,940.60-19,175.95 เอกภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 18,418.75-20,584.60 สาขาฝรั่งเศส 16,669.25-18,400.75 สาขาปรัชญาและศาสนา (แบบ 1) 11,537.95-16,828.25 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 12,820.85-17,529.55 สอบญี่ปุ่น 14,373.05-17,442.60 สอบจีน 11,253.15-16,711.70 สอบบาลี 16,397.25-16,397.25 สาขาจิตวิทยา 19,744.95-21,155.95 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาภาษาอังกฤษ 19,412.90-21,516.50 (กศ.บ. 5 ปี) สาขาภาษาไทย 19,163.00-19,845.70 

คณะศึกษาศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 18,351.40-19,708.00 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 16,610.80-16,610.80 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (กศ.บ. 5 ปี) สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 16,466.65-19,081.00 (ศป.บ. 4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์-ศิลปจินตทัศน์ 16,870.85-16,870.85 คณะสังคมศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาประวัติศาสตร์ 18,176.50-20,605.20 สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง 17,666.60-21,545.40 สาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ 11,487.50-15,429.15 สาขาการบัญชี 19,038.75-20,472.95 สาขาการตลาด 17,778.95-19,058.05 สาขาการเงินและการธนาคาร 17,938.65-19,051.25 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 19,732.85-20,945.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) สาขาสังคมศึกษา 18,867.35-19,742.00 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ. 4 ปี) สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (แบบ 1) 16,657.50-20,010.50 (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 16,872.90-19,977.50 สาขารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 17,572.60-20,083.60 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบฝรั่งเศส 11,769.40-18,565.60 สอบเยอรมัน 12,254.05-17,119.20 สอบญี่ปุ่น 13,019.95-18,366.05 สอบจีน 11,675.40-18,555.90 สอบอาหรับ 14,308.75-17,957.70 สอบบาลี 16,523.50-16,523.50 

คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา (การออกกำลังกาย) 11,241.15-14,026.90 (การฝึกกีฬา) 11,641.70-15,355.60 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 13,107.50-15,775.90 อนามัยสิ่งแวดล้อม 13,749.35-16,142.15 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาการอาหารและโภชนาการ 12,136.05-17,821.55 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาไทย) 16,680.45-19,348.10.

 

ที่มา ไทยรัฐ 12 พ.ค.53

เพลินใจ ฝึกสมอง ต้องเล่นเกมของ TLC

คลิกที่นี่เล้ย !! http://www.tlcthai.com/game.php 

หนุก หนุก ทั้งน้าน!!!

<!–
<script Language=”JavaScript”>function BackPage() {history.back();}

กลับสู่หน้าแรก     

–>

 

<!– creat pic –><!– TAG –><!– END TAG –><!– creat user post –>

ข่าวการศึกษา
- 2010-05-12 10:10:19 โพสต์โดย : admin คนดู 1,808 คน