ทุนเพชรสุนันทาส่งเรียนถึงปริญญาเอก-สวนสุนันทาวางทายาทผลิตอาจารย์ลูกหม้อ

ทุนเพชรสุนันทาส่งเรียนถึงปริญญาเอก-สวนสุนันทาวางทายาทผลิตอาจารย์ลูกหม้อ

spd_2014030805413_b

“สวนสุนันทา” เตรียมการวางทายาท โดยการผลิตอาจารย์คุณภาพชั้นนำที่เป็นผลผลิตจากเลือดเนื้อเชื้อไขอย่างแท้จริง ยกระดับ “ทุนเพชรสุนันทา” คัดเลือกคนเก่งเพื่อปั้นสู่ดวงดาวส่งเรียนถึงปริญญาเอก เป้าหมายสุดท้ายกลับมาเป็นอาจารย์เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ประเดิมนำร่อง 21 สาขาวิชา

2

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดเผยว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติที่จะยกระดับทุนเพชรสุนันทาที่เคยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน 21 สาขาวิชา และจะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเป้าหมายสุดท้ายจะกันอัตราไว้ให้คนเหล่านี้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนเพชรสุนันทาในระดับปริญญาตรี จะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยอย่างดีเพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจะมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

3

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนเพชรสุนันทาในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามสาขาวิชาและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร 02-160-1380 และที่เว็บไซต์ www.ssru.ac.thหรือ www.reg.ssru.ac.th นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ทุนการศึกษา
- 2016-11-8 8:35:47 โพสต์โดย : admin คนดู 729 คน