NIDA เปิดรับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)

NIDA เปิดรับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)

NIDA_poll_logo_v2_2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 และประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560

1.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)
ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน
ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน
** กรณีผู้สมัครประเภททุนส่งเสริมการศึกษา แต่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ **

ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ
ประเภทจบการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2560
เงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น สำหรับ ภาคปกติ กรณีพิเศษ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร (ได้ที่ประกาศรับสมัคร ข้างต้น)
2. กรณีสมัคร Online กรุณาชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มกราคม 2560 เท่านั้น
3. ผู้สมัคร Online ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 เท่านั้น
(ส่งเอกสารตามช่องที่ระบุในประกาศรับสมัคร)
4. ผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครกรณีทุน ได้คนละ 1 ทุน เท่านั้น
5. กรณีสมัครด้วยตนเอง เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามประกาศข้างต้น)
ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2560

**กรณีผู้สมัครไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้)**

2.ประกาศรับสมัครภาคปกติ
ประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560
สมัคร Online ตั้งแต่ บัดนี้ – 11 ธ.ค.59
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 ธ.ค.59
(เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัคร (ไม่ต้องใช้เอกสารในการสมัคร)
…..สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273370-71,73

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ทุนการศึกษา
- 2016-11-10 8:39:27 โพสต์โดย : admin คนดู 491 คน