108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก

108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก

ocsc-logo_7

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 105 หน่วย รวม 108 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา
ที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงิน
อีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล้าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

การรับสมัครสอบ

ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซต์ดังกลาวได้

กําหนดวันรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www2.ocsc.go.th/scholarship

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ทุนการศึกษา
- 2016-11-21 8:31:40 โพสต์โดย : admin คนดู 486 คน