ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน

ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 ให้แก่ผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับ 1 ในทุกสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 1 ทุนตลอดหลักสูตร

ในการรับทุนการศึกษานั้นจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษาแล้วมีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1) มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2) เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสุงสุดอันดับ 1 (หรืออันดับ 2หรือ3 หากมีผู้สละสิทธิ์) ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

3) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีระเบียบวินัย

2. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาตามข้อ 1 แล้วรายงานมายังมูลนิธิฯ โดยนิสิต/นักศึกษาและคณบดีลงนามในใบนำส่งชื่อนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา

3. การรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะให้นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษามาเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาพร้อมกันที่มูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนการโอนเงินทุนการศึกษานั้น มูลนิธิฯ จะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงในแต่ละภาคการศึกษา โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐาน

4. กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา

1) ถึงแก่กรรม
2) ลาพักการศึกษา หรือถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุนการศึกษา
3) พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา
4) สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดีของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณวีรพา ฐานะปรัชญ์ (ผู้จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา) เบอร์โทรศัพท์ 063-212-2724 Email: weerapa.thanaprach@sakdibhornssup.org

 

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-07-20 10:20:58 โพสต์โดย : admin คนดู 650 คน