ชิงทุน!ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดม.ปลายแข่งตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน

ชิงทุน!ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดม.ปลายแข่งตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการ “BOT CHALLENGE & EXPERIENCE 2017” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ในฐานะธนาคารกลาง พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้

โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินและ (2) การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนผู้มีความรู้ และสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

โดยโรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2560
ทางเว็บไซต์ http://www.bot.or.th หรือ http://botchallenge.bot.or.th

โครงการ BOT Challenge & Experience 2017

1. วัตถุประสงค์
โครงการ “BOT Challenge & Experience 2017” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เกิดความสนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางที่มีบทบาทด้านการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระบบสถาบันการเงิน และระบบการชำระเงินของประเทศ

2. รูปแบบโครงการ
โครงการ “BOT Challenge & Experience 2017” มีรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนในแต่ละภูมิภาค เป็นการสอบระบบ Online พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท. พร้อมกับแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน ในรอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” ที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนดังนี้
2.1 BOT Challenge 2017 เป็นการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงิน โดยแบ่งเป็น 5 เขตการสอบ คือ เขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยในรอบคัดเลือกจะสอบ Online พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขตการสอบละ 12 คนรวม 5 เขต 60 คน มาแข่งขันรอบ “ชิงแชมป์ประเทศไทย” ที่ ธปท. สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
2.2 BOT Experience 2017 เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับ ธปท. สำหรับนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด60 คน โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่ ธปท. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

3. คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ
3.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ
3.2 ได้รับการรับรองจากโรงเรียน เพื่อเข้าแข่งขันในนามโรงเรียน ไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
3.3 มีความรู้และทักษะในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามข่าวสาร และทำการแข่งขันแบบ Online ได้
3.4 สามารถเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่เหมาะสม สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเข้าเว็บไซต์ของโครงการได้สะดวก ตลอดระยะเวลาของโครงการ
3.5 หากผ่านรอบคัดเลือก ได้เป็นตัวแทน 1 ใน 12 คน ของแต่ละเขตการสอบ สามารถเดินทางมายังที่ตั้งของ ธปท.สำนักงานภาค และ/หรือ สำนักงานใหญ่ และพักแรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

4. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
4.1 ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 จำนวนไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน
4.2 โรงเรียนกรอกใบสมัครในระบบ ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ http://botchallenge.bot.or.th
4.3 โรงเรียนจะได้รับรหัสประจำตัวสอบของนักเรียน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการสอบจำนวน 2 ชุดผ่าน e-mail ที่ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ
4.4 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2560

ที่มาและดูเพิ่มเติม

…………………………
ภาพจาก-http://beritamuslimmag.com

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-07-26 10:56:48 โพสต์โดย : admin คนดู 183 คน