BU CREATIVE ทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

BU CREATIVE ทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา “BU Creative” ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับทุน BU Creative ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
– มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 – ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป
– เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
– ผ่านการสอบสัมภาษณ์
– เมื่อได้รับทุนแล้ว ต้องรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00
– หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
– หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
– เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569
วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

รายละเอียดและกำหนดการสมัคร
เปิดรับสมัคร

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

ทุนการศึกษา
ทุนประกายเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ทุน BU CREATIVE
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนนักกีฬาดีเด่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

สถานที่รับสมัคร
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่

 

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-07-26 11:16:12 โพสต์โดย : admin คนดู 414 คน