เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners

เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง  โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

สมัครทางไปรษณีย์  :กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบัน และส่งกลับมาที่โครงการ NIHONGO Partners  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

สมัครทางอีเมล  : กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งมาที่  coordinator@jfbkk.or.th  โดยระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 6”

หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 5 อยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งแบบสอบถามการรับ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

โครงการ NIHONGO Partners
โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ต่อไปจะเรียกว่า “NP”)  ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2563

NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 5 โดยมี NP จำนวน 69 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 69 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
-มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป
-มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
-ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่
-สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)
-มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน
-มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
-มีความพร้อมในการรับ NP
-สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต
-มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น

การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
-รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น
-รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำไฟ)
-ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
-ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม

หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
-ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP
-แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
-ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : +66-2-261-7500~4 FAX:+66-2-261-7505
อีเมล: coordinator@jfbkk.or.th
ที่มาhttp://www.jfbkk.or.th/

 

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-08-1 1:50:39 โพสต์โดย : admin คนดู 215 คน