เปิดรับสมัครทุนรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย

เปิดรับสมัครทุนรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย

มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวางโดยเปิดให้เป็นครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 

1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล  
รางวัลนี้มอบให้กับ
1.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.2 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
รางวัลมี 2 รางวัล  สำหรับบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงาน  แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก

3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล
3.1 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง  โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์ม การเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต   บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
3.2 บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่
3.3 หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย  เช่น  ศูนย์  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย  องค์กรของรัฐและเอกชน

4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ    ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด  หรือสิ่งตีพิมพ์ หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
4.2 ผลงานของบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม  ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการ  และ/หรือ การนำไปประยุกต์ใช้
4.3 ผลงานของบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่

5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
หมดเขตรับการเสนอชื่อ วันที่  8  กันยายน  2560
ประกาศผล        มกราคม  2561

6. การเสนอชื่อ
ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ :-
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111  ถ.พหลโยธิน   ต. คลองหนึ่ง    อ. คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  12120
หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่  yod@biotec.or.th
………………………
ที่มา http://www.ttsf.or.th
ภาพจาก https://3dnews.ru/805850

 

ที่มา : eduzones

รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ทุนการศึกษา
- 2017-08-1 1:56:21 โพสต์โดย : admin คนดู 244 คน