สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร มอบทุนวิจัย อบรมต่างประเทศ

มอบทุนวิจัย อบรมต่างประเทศ

                ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.มอบให้นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านการเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการทุนฝึกอบรมและปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ

                ทุนที่รับสมัคร จำนวน 21 ทุน

ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

คุณสมบัติ

1. นักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือเคยได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. หรือ

2. นักวิชาการ/นักวิจัยในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก และมีผลงานวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ

3. เป็นนักบริหารงานวิจัย หรือผู้ชำนาญการ หรือผู้เชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทในการดูแลโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการ (Project) หรือรับผิดชอบในลักษณะของการบริหารงานวิจัย

4. มีอายุไม่เกิน 50 ปี ยกเว้นข้อ 3

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

การรับสมัคร

  สถาบันที่ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยไม่ควรเป็นสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา

  ผู้สมัคร ต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนตามที่แนบท้ายประกาศพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนกำหนดเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย

 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

    หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา : EDUZONES

 

ทุนการศึกษา
- 2012-10-29 4:02:51 โพสต์โดย : admin คนดู 1,574 คน