กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจกทุนบุคคลากรต่อป.โทม.ศรีปทุม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจกทุนบุคคลากรต่อป.โทม.ศรีปทุม

ป.โท 56

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 1 ปี) โดยให้สามารถขอรับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

โครงการนี้จัดเพื่อให้บุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

*** เปิดรับบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 พฤศจิกายน 2555 ***

การดำเนินการคัดเลือก

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกบุคคลากรที่สนใจรับทุนการศึกษาจากทั่วประเทศ

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเลือกต้องเป็นผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านข้อมูลการรับสมัครได้ที่ : http://ictapp.spu.ac.th/mpa/index.php

 

ที่มา : EDUZONES

ทุนการศึกษา
- 2012-11-6 4:57:29 โพสต์โดย : admin คนดู 1,707 คน