มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลแจกทุนนักศึกษาประพฤติดี ขาดทรัพย์

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลแจกทุนนักศึกษาประพฤติดี ขาดทรัพย์

ทุนการศึกษา

มูล นิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา  

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.       มีฐานะยากจน
2.       มีความประพฤติเรียบร้อย  ขยันหมั่นเพียร  มีระเบียบวินัย  และมีจริยธรรม
3.       คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00  ขึ้นไป
4.       ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิ
5.       ต้องไม่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ. และ กรอ.)
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.       แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนของมูลนิธิ
2.       เรียงความเขียนด้วยลายมือบรรจง บรรยายถึงประวัติ ความเป็นอยู่ของตนเอง และความจำเป็นในการขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ
3.       สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
4.       สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาล่าสุด
5.       รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1 รูป
6.       สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา
การสมัครขอรับทุน
นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษา ที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและ หลักฐานต่าง ๆ ไปที่ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2633-7501-6
นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา : EDUZONES
ทุนการศึกษา
- 2012-11-19 4:53:28 โพสต์โดย : admin คนดู 2,899 คน