ม.หัวเฉียวรับนศ.ใหม่ ภาค 2 พร้อมมอบทุนหลายประเภท

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 255

ม.หัวเฉียวรับนศ.ใหม่ ภาค 2
เปิดรับระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 25 ตุลาคม 2556 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. คณะศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ/การท่องเที่ยว/ภาษาและวัฒนธรรมไทย/อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว)
3. คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา)
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะนิเทศศาสตร์
7. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (ทุกสาขา)

คัดเลือก : สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ในวันที่ส่งใบสมัคร

สมัคร : กรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://admission.hcu.ac.th ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน : ภายใน 7 วันหลังผ่านสัมภาษณ์

เปิดภาคเรียน : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556

ทุนการศึกษา

1. ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ

1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา
เป็นทุนให้เปล่าให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมเป็นเลิศที่สอบผ่านโครงการพิเศษ ของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรต่อเนื่อง

1.2 รางวัลกาญจนาภิเษก
เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้
มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับนักศึกษาที่ศึกษาครบทุกรายวิชาในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยไม่มีการลาพักการศึกษา มีผลการเรียนเป็นผู้ที่สอบได้แต้มเฉลี่ย สะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป มีความประพฤติดีจนเป็นที่ประจักษ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ จริงใจ และเสียสละอย่างแท้จริง

1.3 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มฉก. “ร่มโพธิ์ทอง”
เป็นทุนให้เปล่าให้เป็นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา = 3.50 ขึ้นไป

1.4 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
เป็นทุนให้เปล่าให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา มีพื้นฐานภาษาจีนอยู่ในระดับดี คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

1.5 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม “เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม”
เป็นทุนให้เปล่าให้เป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน มีใจรักใน วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

2. ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากการบริจาคของบุคคลและมูลนิธิ หรือหน่วยงานอื่น

 

ม.หัวเฉียวรับนศ.ใหม่ ภาค 2

 

 

 

ที่มา: eduzones

ทุนการศึกษา 56 | ทุนการศึกษา ป.โท | ทุนการศึกษา ป.ตรี | ทุนเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษา
- 2013-08-2 1:48:55 โพสต์โดย : admin คนดู 4,209 คน