รายชื่อโรงเรียนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

<!–TOP100–>โอเพ่น เกทส์ สมุย สคูล
โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมนานาชาติตั้งอยู่ 75/5 หมู่ 4 บ่อผุด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : (077)272104 โทรสาร : (077)28…

โรงเรียนเกาะสมุย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครือข่ายพ่วงอรัญ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โรงเรียนบ้านนาสาร
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเหมืองทวด ตำบลนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-341 044 โทรสาร 077…

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 317 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : (077)272061, 28…

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ : (077)435200 โทรสาร : (077)43…

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

โรงเรียนบ้านเขานาใน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 0-7730-2100

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ 0-7740-3337-8

โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 358/4 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเทศบาล 5
ตั้งอยู่ที่ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-273-515

โรงเรียนเวียงสระ
ตั้งอยู่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต…

โรงเรียนไชยาวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 161 หมู่ 4 ถนนสันติมิตร ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 077 431 079 โ…

โรงเรียนควนสุบรรณ
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุราษฎร์-นาสาร หมู่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศั…

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7726-3369

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนตาขุน
ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<!–TOP100–>โรงเรียนทรัพย์ทวี
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคุย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

โรงเรียนท่าชนะ
ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 10 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 0-7736-5011-2

โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7735-8143

โรงเรียนบ้านคลองปราบ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนั…

โรงเรียนบ้านควนบก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านควนบก ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 0-773…

โรงเรียนบ้านควนยอ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนสายเมรัย-โตรม ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานการปร…

โรงเรียนบ้านควนเจริญ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ…

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

โรงเรียนบ้านดอนทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7734-211

โรงเรียนบ้านดอนมะตูม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7731-8667

โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-391122

โรงเรียนบ้านธารอารี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนเอเซีย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 สังกัดสำนักงานเข…

โรงเรียนบ้านนาควน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านน้ำฉา
หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี…

โรงเรียนบ้านบนไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7740-1026, 0-77…

โรงเรียนบ้านบางดี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84 210

โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้ำผุด ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180

โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-773…

โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

โรงเรียนบ้านยาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 0-7739-1244

โรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 0-7736-9114

โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-439209

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตั้งอยู่เลขที่ 30/5 หมู่ที่ 2 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735…

โรงเรียนบ้านหมาก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7738 – 0126

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 0 7738 0144

โรงเรียนบ้านเขาตอก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ 077-387257

โรงเรียนบ้านโพหวาย
ตั้งอยู่เลขที่ 136/41 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำครอบน้ำ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั…

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7726-7243 โทรสาร 0-7726…

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 0-7724-…

โรงเรียนวัดจาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110โทรศัพท์ 077 – 431540

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ตั้งอยู่เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

โรงเรียนวัดบางงอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดบางพลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130 โทรศัพท์ 07…

โรงเรียนวัดปัฏนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-77…

โรงเรียนวัดอัมพาราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

โรงเรียนวัดเกษมบำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 077-318869

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 โทรศัพท์ : 077-371412

โรงเรียนวัดเวียงสระ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

โรงเรียนวัดแหลมไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7268-686

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล ถนน สุราษฎร์-นาสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริการ งานประชาสัมพันธ์
แนะนำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้างบริการ ข้อมูลบุค…

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.6/5
เว็บห้องของนักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ พูดคุย และประกาศข่…

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 0-7736-8444, 0-77…

โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่
ตั้งอยู่เลขที่462/83 หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โรงเรียนเวียงสระ สาระคอมพิวเตอร์
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-12 1:40:08 โพสต์โดย : admin คนดู 27,944 คน