รายชื่อโรงเรียนจังหวัด สุราษฎร์ธานี

<!–TOP100–>โอเพ่น เกทส์ สมุย สคูล
โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมนานาชาติตั้งอยู่ 75/5 หมู่ 4 บ่อผุด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : (077)272104 โทรสาร : (077)28…

โรงเรียนเกาะสมุย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครือข่ายพ่วงอรัญ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โรงเรียนบ้านนาสาร
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเหมืองทวด ตำบลนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-341 044 โทรสาร 077…

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 317 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ : (077)272061, 28…

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ : (077)435200 โทรสาร : (077)43…

โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

โรงเรียนบ้านเขานาใน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 0-7730-2100

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ 0-7740-3337-8

โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 358/4 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเทศบาล 5
ตั้งอยู่ที่ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-273-515

โรงเรียนเวียงสระ
ตั้งอยู่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต…

โรงเรียนไชยาวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 161 หมู่ 4 ถนนสันติมิตร ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 077 431 079 โ…

โรงเรียนควนสุบรรณ
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุราษฎร์-นาสาร หมู่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศั…

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7726-3369

โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนตาขุน
ตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<!–TOP100–>โรงเรียนทรัพย์ทวี
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคุย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

โรงเรียนท่าชนะ
ตั้งอยู่เลขที่ 399 หมู่ 10 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 0-7736-5011-2

โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์
ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7735-8143

โรงเรียนบ้านคลองปราบ
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนั…

โรงเรียนบ้านควนบก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านควนบก ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 0-773…

โรงเรียนบ้านควนยอ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนสายเมรัย-โตรม ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานการปร…

โรงเรียนบ้านควนเจริญ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ…

โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

โรงเรียนบ้านดอนทราย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0-7734-211

โรงเรียนบ้านดอนมะตูม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7731-8667

โรงเรียนบ้านท่าขนอน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 077-391122

โรงเรียนบ้านธารอารี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ถนนเอเซีย ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 สังกัดสำนักงานเข…

โรงเรียนบ้านนาควน
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนบ้านน้ำฉา
หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี…

โรงเรียนบ้านบนไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7740-1026, 0-77…

โรงเรียนบ้านบางดี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84 210

โรงเรียนบ้านบางใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านบ่อน้ำผุด ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180

โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-773…

โรงเรียนบ้านปากกะแดะ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

โรงเรียนบ้านยาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 0-7739-1244

โรงเรียนบ้านย่านดินแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 0-7736-9114

โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 077-439209

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ตั้งอยู่เลขที่ 30/5 หมู่ที่ 2 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735…

โรงเรียนบ้านหมาก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7738 – 0126

โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 0 7738 0144

โรงเรียนบ้านเขาตอก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260 โทรศัพท์ 077-387257

โรงเรียนบ้านโพหวาย
ตั้งอยู่เลขที่ 136/41 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำครอบน้ำ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั…

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7726-7243 โทรสาร 0-7726…

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 0-7724-…

โรงเรียนวัดจาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110โทรศัพท์ 077 – 431540

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
ตั้งอยู่เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290

โรงเรียนวัดบางงอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดบางพลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130 โทรศัพท์ 07…

โรงเรียนวัดปัฏนาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-77…

โรงเรียนวัดอัมพาราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150

โรงเรียนวัดเกษมบำรุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 077-318869

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 โทรศัพท์ : 077-371412

โรงเรียนวัดเวียงสระ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

โรงเรียนวัดแหลมไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 0-7268-686

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล ถนน สุราษฎร์-นาสาร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริการ งานประชาสัมพันธ์
แนะนำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี วิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงสร้างบริการ ข้อมูลบุค…

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ม.6/5
เว็บห้องของนักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ พูดคุย และประกาศข่…

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 0-7736-8444, 0-77…

โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่
ตั้งอยู่เลขที่462/83 หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โรงเรียนเวียงสระ สาระคอมพิวเตอร์
ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- 2007-10-12 1:40:08 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 23,267 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล