รายชื่อโรงเรียนจังหวัด สตูล

<!–TOP100–>โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

โรงเรียนควนโดนวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7479-5093

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ตั้งอยู่เลขที่ 138 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ข้อมูลประวัติความเป็นมา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-สตูล ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์ 0-74789112

โรงเรียนบ้านขอนคลาน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านช่องไทร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านดาหลำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านตะโละใส
ตั้งอยู่ที่ บ้านตะโละใส หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ 074-783423

โรงเรียนบ้านตันหยงโป
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ถนนยนตรการกำธร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โรงเรียนบ้านนาแก้ว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนบ้านน้ำหรา
ตั้งอยูที่ หมู่ 6 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 โทรศัพท์ : 074-797256

โรงเรียนบ้านบุโบย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านปลักหว้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนบ้านปันจอร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านปากบาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนบ้านปากปิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอท่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โรงเรียนบ้านมะหงัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 

โรงเรียนบ้านวังตง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนบ้านวังปริง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนบ้านวังสายทอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-78099

โรงเรียนบ้านอุได
ตั้งอยู่ที่ ตำบลอุไดเจริญ อำเภควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

โรงเรียนบ้านเกตรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านเขาไคร
ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังงหวัดสตูล 91130
 

โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนบ้านโคกพยอม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 216 ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 โทรศัพท์ : 074-782100

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนมำบาอูลอูลูม
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 -723646

<!–TOP100–>โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140 

โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 13 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนสาครพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 210 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนอนุบาลมะนัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
http://st.satunweb.net/ams.net – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนอนุบาลละงู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โรงเรียนอนุบาลสตูล
ตั้งอยู่ที่ ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนแสงธรรม
ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยลึก ตรงหลักกิโลที่ 9 (ถนนฉลุง-ละงู)หมู่ที่ 6 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-16 1:09:40 โพสต์โดย : admin คนดู 10,782 คน