รายชื่อโรงเรียนจังหวัด สตูล

<!–TOP100–>โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

โรงเรียนควนโดนวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0-7479-5093

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ตั้งอยู่เลขที่ 138 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ข้อมูลประวัติความเป็นมา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล

โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-สตูล ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์ 0-74789112

โรงเรียนบ้านขอนคลาน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านช่องไทร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านดาหลำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านตะโละใส
ตั้งอยู่ที่ บ้านตะโละใส หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ 074-783423

โรงเรียนบ้านตันหยงโป
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49″
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ถนนยนตรการกำธร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โรงเรียนบ้านนาแก้ว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนบ้านน้ำหรา
ตั้งอยูที่ หมู่ 6 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 โทรศัพท์ : 074-797256

โรงเรียนบ้านบุโบย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านปลักหว้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนบ้านปันจอร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านปากบาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนบ้านปากปิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอท่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

โรงเรียนบ้านมะหงัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 

โรงเรียนบ้านวังตง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนบ้านวังปริง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนบ้านวังสายทอง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-78099

โรงเรียนบ้านอุได
ตั้งอยู่ที่ ตำบลอุไดเจริญ อำเภควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

โรงเรียนบ้านเกตรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านเขาไคร
ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังงหวัดสตูล 91130
 

โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนบ้านโคกพยอม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 216 ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 โทรศัพท์ : 074-782100

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ถนนสตูลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนมำบาอูลอูลูม
ตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074 -723646

<!–TOP100–>โรงเรียนมุสลิมศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140 

โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 13 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนสาครพิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 210 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงเรียนอนุบาลมะนัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล
ตั้งอยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
http://st.satunweb.net/ams.net – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนอนุบาลละงู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โรงเรียนอนุบาลสตูล
ตั้งอยู่ที่ ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91140

โรงเรียนแสงธรรม
ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยลึก ตรงหลักกิโลที่ 9 (ถนนฉลุง-ละงู)หมู่ที่ 6 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

- 2007-10-16 1:09:40 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 8,881 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล