รายชื่อโรงเรียนจังหวัด สงขลา

<!–TOP100–>โรงเรียนกฤษณาวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 128/1 ถนนกาญจนวนิชย ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-411267

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : (074)477174 โทรสาร : (074)477173

โรงเรียนจุลสมัย
ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนศรีสุดา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90330 โทรศัพท์ 0-7431-8212 โทรสาร 0-7431-8212

โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ตั้งอยู่ติดถนนยนตรการกำธร (ควนเนียง – สตูล) หลักกิโลเมตรที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จั…

โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7433-4697

โรงเรียนธิดานุเคราะห์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ตั้งอยู่เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 48 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราฏอุทิศ 2)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนบ้านคลองแงะ
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านคลองแงะ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-300118

โรงเรียนบ้านควนเนียงใน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเสา ถนนควนเนียงใน ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

โรงเรียนบ้านฉลุง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านฉลุง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-398234

โรงเรียนบ้านนาทองสุก
ประวัติโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียน บุคลากร ข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปากบาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านปากบาง ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

โรงเรียนบ้านมาบบัว
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

โรงเรียนบ้านวังพา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนบ้านหนองปลิง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

โรงเรียนบ้านหัวปาบ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหัวเขา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 โทรศัพท์ 074-331265 โทรสาร 074-331265

โรงเรียนบ้านหินผุด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโฮ๊ะ ถนนบ้านนาแสน-บ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนบ้านเทพา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าพรุ ถนนประธานสุขา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

โรงเรียนบ้านใต้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านควนเหนือ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074470099

โรงเรียนพลวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ : (074)362834-6 โทรสาร : (…

โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
http://www.pbs.th.edu – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา
ตั้งอยู่ที่ ถนนพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
http://www.pbi.ac.th – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230 โทร 074291674 โรสาร 074291677 สังกัดเขตพื้น…
http://www.pathong.net/ – ส่งให้เพื่อน  

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
ตั้งอยู่เลขที่ 66/1 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลพะตง จังหวัดสงขลา 90230 โทรศัพท์ : (074)471116 โทรส…

โรงเรียนมหาวชิราวุธ
19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ (074) 311006, 312598 โทรสาร (074)31…

โรงเรียนวรพัฒน์
ตั้งอยู่เลขที่ 63 ซอยพัฒโนอุทิศ ถนนราษฎร์ยินดี (หลังโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงข…

โรงเรียนวัดคงคาวดี (ศรีสุวรรณโณศึกษา)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่11
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบล น้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนวัดสามกอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-467324

โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนวัดเขาแก้ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7444 8163

โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนหัวเลี้ยว-หาดแก้ว ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเลียบ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
ตั้งอยู่ที่ ซอยปานอนุสรณ์ ถนนโชคสมาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนวิเชียรชม
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โรงเรียนศรีนคร
ตั้งอยู่เลขที่ 170/2 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนศรีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 โทรศัพท์ : (074)486109

โรงเรียนศรีวิทยา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074-486109

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 165 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280 โทรศัพท์ : 074-331454

โรงเรียนสทิงพระวิทยา
โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
ตั้งอยู่เลขที่ 39/5 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลจะทิ้งพระ อำดภสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 โทรศัพท์ : 074-397065

โรงเรียนสะบ้าย้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
ตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 โทรศัพท์ : (074)411070 …

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่93/2 หมู่ที่1 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 โทรศัพท์ 0-7441-1410

โรงเรียนสังวาลย์วิท 2
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90240

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสุรจิตรคอมพิวเตอร์ สงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 19/3 ซอย 4 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : 074 314581 อ…

โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ตั้งอยู่เลขที่ 180/1 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ : (074)246964

โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ตั้งอยู่เลขที่ 180/1 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ : (074)342222, 3423…

โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล
ตั้งอยู่เลขที่ 592/9 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 468 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ : (074)220404, 245215, 24…

<!–TOP100–>โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ : (074)210593 โ…

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2522-2524
เว็บรุ่นของศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่จบการศึกษาในปี 2522 (ม.ศ.3) และ 2524 (ม.ศ.5) ทำเนี…

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนคลองเรียน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ตั้งอยู่ที่ ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
ตั้งอยู่เลขที่ 201 บ้านควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนสหศึกษา เ…

โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก )
ตั้งอยู่ที่ ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
ตั้งอยู่บนถนนชัย – เพชรมงคล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์0-7431-1813

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศาลาหัวยางถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
แนะนำโรงเรียน บุคลากร อาคารสถานที่ โครงสร้างการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และภาพกิจกรรม

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนหน้าวัดหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7425-2568

โรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ตั้งอยู่ที่ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์-โทรสาร : 074-231264

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล
ตั้งอยู่เลขที่ 35/7 หมู่ที่ 1 ซอย 2 ถนนพร้อมพัฒนา ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โรงเรียนแสงทองวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 145 ถนนธรรมนูญวิถี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074 – 235101, 243595

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-212516 โทรสาร 074-2…

โรงเรียนในเครือวชิรานุกูล
โรงเรียนในเครือวชิรานุกูล สงขลา ประกอบด้วยโรงเรียนวชิราโปลีเทคนิค เปิดสอนในระดับ ปวช., ปวส และโรง…

โรงเรียนในเครือส่องแสง
โรงเรียนในเครือส่องแสง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนหัวทิน ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 โทรศัพท์ 0-7445-4575

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-16 1:11:04 โพสต์โดย : admin คนดู 30,108 คน