รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เชียงใหม่#2

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน

<!–TOP100–>

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี…

โรงเรียนวัดหนองครอบ
ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านหนองกรอบ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ : 053-481379

โรงเรียนวัดห้วยทราย
ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายบริหาร การเรียนการสอน และข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัยพัฒนาวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : (053)331628…

โรงเรียนวิชัยวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 264/1 ถนนเชียงคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (6653) 274468 Fax: (66…

โรงเรียนศรัญย์ปัญญา
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตอง อำเภอหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 154 บ้านป่าแงะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : (053)212208

โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8
ตั้งอยู่เลขที่ 84 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5346-9117 จัดแสดงข้อมูลเ…

โรงเรียนสบเปิงวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 บ้านสบเปิง ถนนแม่มาลัย ปาย ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระห…

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
โรงเรียนมัธยมสำหรับพระภิกษุและสามเณร ให้ข้อมูลกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-331199, …

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสันกำแพง
ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใ…

โรงเรียนสันติสุข
ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 6 ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5321-11554

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 10 ตำบ…

<!–TOP100–>โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)311363 Fax : (053)311360

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา…

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
ตั้งอยู่เลขที่ 103 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ สังกองพุทธศาสนศึกษา

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 Tel. (053) 321254 422782 Fax. (053) …

โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-929076 เปิดทำการส…

โรงเรียนหอพระ
ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนหอพระเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-430298

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)441809-10

โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
ตั้งอยู่เลขที่ 46/1 ถนนโชตนา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนลอยเคราะห์ ซอย 2 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 278440 โทรส…

โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร
ตั้งอยู่เลขที่ 91/228 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 5 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลวารี
ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 2 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : (…

โรงเรียนอนุบาลวีรยา
ตั้งอยู่เลขที่ 321 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลสภาพร
ตั้งอยู่เลขที่ 17/3-4 ถ.สนามกีฬา ซ.4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 215436 โทรสาร…

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000 โทรศัพท์ : (053)2…

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000 โทรศัพท์ : (053)2…

โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 409 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ
ตั้งอยู่บนเลขที่ 38 ถนนพระปกเกล้า ซอย 7 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ :…

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โรงเรียนออนเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5385-9405 , 0-…

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5330-6295,0-532-46299

โรงเรียนเชตุพนศึกษาในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ตั้งอยู่เลขที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังห…

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6 ในเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารทั่วไปของโรงเรียน แนะนำโร…

โรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ดอทคอม
เป็นโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 ถึง ช่วงชั้นที่ 4…

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5324-…

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053)21…

โรงเรียนเมตตาศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : (053)…

โรงเรียนเอกปัญญา(C.L.ED.)
ตั้งอยู่เลขที่ 326 อาคารคอมพิวเตอร์ซิตี้ ชั้น3 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.053-860292 แฟ็กซ์ 053-297520

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ 50280

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

โรงเรียนแม่แจ่ม
ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ : 053-485104

โรงเรียนแม่แตง
ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ 8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร.(053) 471102

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-221537

โรงเรียนไชยปราการ
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลหนองบัวอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 5032…

<!–TOP100–>โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

 

- 2007-10-18 10:31:12 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 10,854 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล