รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เชียงใหม่#2

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน

<!–TOP100–>

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี…

โรงเรียนวัดหนองครอบ
ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านหนองกรอบ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ : 053-481379

โรงเรียนวัดห้วยทราย
ข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝ่ายบริหาร การเรียนการสอน และข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนวัยพัฒนาวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ : (053)331628…

โรงเรียนวิชัยวิทยา
ตั้งอยู่ที่ 264/1 ถนนเชียงคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ (6653) 274468 Fax: (66…

โรงเรียนศรัญย์ปัญญา
ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตอง อำเภอหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 154 บ้านป่าแงะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : (053)212208

โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8
ตั้งอยู่เลขที่ 84 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5346-9117 จัดแสดงข้อมูลเ…

โรงเรียนสบเปิงวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 บ้านสบเปิง ถนนแม่มาลัย ปาย ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระห…

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
โรงเรียนมัธยมสำหรับพระภิกษุและสามเณร ให้ข้อมูลกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง
ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-331199, …

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 228 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสันกำแพง
ตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใ…

โรงเรียนสันติสุข
ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 6 ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5321-11554

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด หมู่ที่ 10 ตำบ…

<!–TOP100–>โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)311363 Fax : (053)311360

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา…

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
ตั้งอยู่เลขที่ 103 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ สังกองพุทธศาสนศึกษา

โรงเรียนสารภีพิทยาคม
284 หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 Tel. (053) 321254 422782 Fax. (053) …

โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ถนนหัสดิเสวี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-929076 เปิดทำการส…

โรงเรียนหอพระ
ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนหอพระเชียงใหม่
ตั้งอยู่ที่ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-430298

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : (053)441809-10

โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
ตั้งอยู่เลขที่ 46/1 ถนนโชตนา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต
ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนลอยเคราะห์ ซอย 2 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์
ตั้งอยู่เลขที่ 20 ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053 278440 โทรส…

โรงเรียนอนุบาลทัสนินทร
ตั้งอยู่เลขที่ 91/228 หมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ 5 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลวารี
ตั้งอยู่เลขที่ 16/1 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 2 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : (…

โรงเรียนอนุบาลวีรยา
ตั้งอยู่เลขที่ 321 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลสภาพร
ตั้งอยู่เลขที่ 17/3-4 ถ.สนามกีฬา ซ.4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 215436 โทรสาร…

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000 โทรศัพท์ : (053)2…

โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000 โทรศัพท์ : (053)2…

โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 409 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ
ตั้งอยู่บนเลขที่ 38 ถนนพระปกเกล้า ซอย 7 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ :…

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 135 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 138 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โรงเรียนออนเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5385-9405 , 0-…

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

โรงเรียนเชตุพนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5330-6295,0-532-46299

โรงเรียนเชตุพนศึกษาในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ตั้งอยู่เลขที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังห…

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ดำเนินการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 – ม.6 ในเว็บไซต์แสดงข้อมูลข่าวสารทั่วไปของโรงเรียน แนะนำโร…

โรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ดอทคอม
เป็นโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 3 ถึง ช่วงชั้นที่ 4…

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5324-…

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 ถนนสนามกีฬา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053)21…

โรงเรียนเมตตาศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : (053)…

โรงเรียนเอกปัญญา(C.L.ED.)
ตั้งอยู่เลขที่ 326 อาคารคอมพิวเตอร์ซิตี้ ชั้น3 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 668 หมู่1 บ้านน้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.053-860292 แฟ็กซ์ 053-297520

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ 50280

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนฝาง-ท่าตอน ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280

โรงเรียนแม่แจ่ม
ตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270 โทรศัพท์ : 053-485104

โรงเรียนแม่แตง
ตั้งอยู่ที่ 115 หมู่ 8 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร.(053) 471102

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-221537

โรงเรียนไชยปราการ
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลหนองบัวอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 5032…

<!–TOP100–>โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

 

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-18 10:31:12 โพสต์โดย : admin คนดู 12,741 คน