รายชื่อโรงเรียนจังหวัด นนทบุรี#1

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

<!–TOP100–>

<!–TOP100–>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
แนะนำระบบเครือข่าย โครงสร้างการบริการ คณะกรรมการเครือข่ายประจำปี แผนงานและกิจกรรม

สถานพัฒนาเด็ก 2 ภาษา
ตั้งอยู่ที่ 84/3 ซอยงามวงศ์วาน 3 ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สถานศึกษาระดับประถมวัยและประถมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 1 ตำบลบ…

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25…

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)
ตั้งอยู่เลขที่110 หมู่บ้านบัวทอง2 ซอย24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)
ตั้งอยู่เลขที่110 หมู่บ้านบัวทอง2 ซอย24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี…

โรงเรียนการัญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 44/32 หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนคลองเกลือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนคลองถนน ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2571-…

โรงเรียนชลประทานวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 78 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1120 โทรศัพท์ : 0-2583-4078 E-mail : s…

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2526-2563

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10000 โทรศัพท์ 02-9217706

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 281/1 หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี และโรงเรียนนันทนวรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท…

<!–TOP100–>โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนธนพรเซนต์แมรี่แอน
ตั้งอยู่ดลขที่ 100/919, 924 หมู่บ้านชลลดา ซอย 53 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0-2924-…

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอย 15/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนนันทนวรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โรงเรียนบางบัวทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
ตั้งอยู่เลขที่ 4/9 หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-2985-5325

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ตั้งอยู่เลขที่ 70/128 ริมถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2571-0678 โทร…

โรงเรียนปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 583-8324, 583-8329

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศั…

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 59/25 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ …

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ (02) 571-7220

โรงเรียนพิชญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศั…

โรงเรียนพิชญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 หมู่ 8 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 , ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โ…

โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท…

<!–TOP100–>โรงเรียนมัธยมวัดเพลง
ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-29216877

โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตั้งอยู่ที่ อำเมือง จังหวัดนนทบุรี Tel. 525-0027,526-2977,527-6127-8

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2525-0027,…

โรงเรียนราษฎร์นิยม
ตั้งอยู่เลขที่ 48/14 หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรสาร 0-298…

โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 38/1 หมู่ 8 ถนนประชาชื่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-4115…

โรงเรียนวัฒนพฤกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 109/1 หมู่ 5 ถนนภูมิเวท ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โรงเรียนวัดตาล
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7210 โ…

โรงเรียนวัดตาล
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7210

โรงเรียนวัดบัวขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 589-1333

โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 0-…

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-447-5576 , 02-443-0495 โทร…

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
ตั้งอยู่ถนนสายสุพรรณบุรี-กรุงเทพ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์0-2985-5640

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 21 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-29038290

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9654070

โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2447-5556

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดลานนาบุญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 วัดลานนาบุญ ถนนประชาราษฏร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โท…

โรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์0-2926-0686

โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่ที่ ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2447-4875…

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-447-0734

โรงเรียนวัดเสาธงหิน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ…

โรงเรียนวัดโชติการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 128/37 หมู่4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบอ้อมเกร็ด อำเภอเมือง จังหวัดนทบุรี 11120

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2921-4210 โทรสาร …

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ( นนททิวากรราษฎร์บำรุง )
ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนต้นเชือก-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศ…

โรงเรียนศรีสังวาลย์
ตั้งอยู่เลขที่ 78/11 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนศึกษาบัณฑิต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เลขที่ 120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสันติวัน
ตั้งอยู่เลขที่ 52/1 หมู่ 8 ถนน ติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
ตั้งอยู่ที่ ถนนวงแหวนตะวันตก ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลจุติพร
ตั้งอยู่เลขที่ 59/229 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวั…

โรงเรียนอนุบาลจุติพร
ตั้งอยู่เลขที่ 59/229 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด…

โรงเรียนอนุบาลธนพร
ตั้งอยู่เลขที่ 101/919 หมู่บ้านชลลดา 53 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสว…

โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์
ตั้งอยู่เลขที่ 34/2 ซอยติวานนท์ 2 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนอนุบาลประคองสุข และ บ้านประคองสุขเนอสเซอรี่
ตั้งอยู่ 93 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอยป่าไม้อุทิศ หมู่บ้านวงศ์ชัยนคร ตำบลบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 37 /3 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนอนุบาลมณียา
ที่ตั้ง 100/321 หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2594-…

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
198/136 หมู่บ้าน ช รุ่งเรือง6 ซอย8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2924-3369

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
ตั้งอยู่เลขที่198/136 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/92 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนท…

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/92 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ตั้งอยู่ในที่ดินวัดกลาง (บางซื่อ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล…

โรงเรียนอัมพรไพศาล
ตั้งอยู่เลขที่2/2 หมู่2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนอัมพรไพศาล
ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2583-71…

โรงเรียนอุดมศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนบุรี เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่เลขที่79 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025-950-240

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ตั้งอยู่เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2980-8528…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ตั้งอยู่ที่ 49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

 

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-18 10:48:49 โพสต์โดย : admin คนดู 59,066 คน