รายชื่อโรงเรียนจังหวัด นนทบุรี#1

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

<!–TOP100–>

<!–TOP100–>คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
แนะนำระบบเครือข่าย โครงสร้างการบริการ คณะกรรมการเครือข่ายประจำปี แผนงานและกิจกรรม

สถานพัฒนาเด็ก 2 ภาษา
ตั้งอยู่ที่ 84/3 ซอยงามวงศ์วาน 3 ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงรียนอุดมศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สถานศึกษาระดับประถมวัยและประถมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 1 ตำบลบ…

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-25…

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)
ตั้งอยู่เลขที่110 หมู่บ้านบัวทอง2 ซอย24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนกสิณธร(เซนต์ปีเตอร์)
ตั้งอยู่เลขที่110 หมู่บ้านบัวทอง2 ซอย24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 6 หมู่บ้านบัวทอง 2 ซอย 24/8 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี…

โรงเรียนการัญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 44/32 หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนคลองเกลือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนจันทร์ทองเอี่ยม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนคลองถนน ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2571-…

โรงเรียนชลประทานวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 78 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1120 โทรศัพท์ : 0-2583-4078 E-mail : s…

โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ
ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2526-2563

โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า
ตั้งอยู่เลขที่ 87/2 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10000 โทรศัพท์ 02-9217706

โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 281/1 หมู่ 4 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนดุสิตพณิชยการ นนทบุรี และโรงเรียนนันทนวรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท…

<!–TOP100–>โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนธนพรเซนต์แมรี่แอน
ตั้งอยู่ดลขที่ 100/919, 924 หมู่บ้านชลลดา ซอย 53 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ : 0-2924-…

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอย 15/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนนันทนวรวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โรงเรียนบางบัวทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 3 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
ตั้งอยู่เลขที่ 4/9 หมู่ที่ 2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 0-2985-5325

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์
ตั้งอยู่เลขที่ 70/128 ริมถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2571-0678 โทร…

โรงเรียนปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 583-8324, 583-8329

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศั…

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 59/25 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ …

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ตั้งอยู่เลขที่ 179/7 หมู่ 5 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ (02) 571-7220

โรงเรียนพิชญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศั…

โรงเรียนพิชญศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 94/1 หมู่ 8 ซอยสุขาประชาสรรค์ 3 , ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โ…

โรงเรียนมหาสวัสดิ์ (ราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท…

<!–TOP100–>โรงเรียนมัธยมวัดเพลง
ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-29216877

โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 2 ซอยสุขาประชาสรรค์ 1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตั้งอยู่ที่ อำเมือง จังหวัดนนทบุรี Tel. 525-0027,526-2977,527-6127-8

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์. 0-2525-0027,…

โรงเรียนราษฎร์นิยม
ตั้งอยู่เลขที่ 48/14 หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรสาร 0-298…

โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนฤกษบุตร์ (สอิ้งอนุสรณ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 38/1 หมู่ 8 ถนนประชาชื่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2984-4115…

โรงเรียนวัฒนพฤกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 109/1 หมู่ 5 ถนนภูมิเวท ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ 6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โรงเรียนวัดตาล
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7210 โ…

โรงเรียนวัดตาล
ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7210

โรงเรียนวัดบัวขวัญ
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 589-1333

โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง)
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 0-…

โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (นันทศรีวิบูลย์บำรุง)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-447-5576 , 02-443-0495 โทร…

โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี
ตั้งอยู่ถนนสายสุพรรณบุรี-กรุงเทพ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์0-2985-5640

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 21 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทรศัพท์ 0-29038290

โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์ 02-9654070

โรงเรียนวัดรวก (พร้อมพิทยาคาร)
ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ 4 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2447-5556

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดลานนาบุญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 วัดลานนาบุญ ถนนประชาราษฏร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โท…

โรงเรียนวัดลำโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์0-2926-0686

โรงเรียนวัดสุนทรธรรมิการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ 4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่ที่ ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ตั้งอยู่เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2447-4875…

โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-447-0734

โรงเรียนวัดเสาธงหิน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ…

โรงเรียนวัดโชติการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 128/37 หมู่4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบอ้อมเกร็ด อำเภอเมือง จังหวัดนทบุรี 11120

โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต
ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2921-4210 โทรสาร …

โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ( นนททิวากรราษฎร์บำรุง )
ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ถนนต้นเชือก-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศ…

โรงเรียนศรีสังวาลย์
ตั้งอยู่เลขที่ 78/11 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนศึกษาบัณฑิต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เลขที่ 120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 51/4 หมู่ที่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนสันติวัน
ตั้งอยู่เลขที่ 52/1 หมู่ 8 ถนน ติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
ตั้งอยู่ที่ ถนนวงแหวนตะวันตก ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลจุติพร
ตั้งอยู่เลขที่ 59/229 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวั…

โรงเรียนอนุบาลจุติพร
ตั้งอยู่เลขที่ 59/229 หมู่บ้านเมืองทองธานี ซอย 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด…

โรงเรียนอนุบาลธนพร
ตั้งอยู่เลขที่ 101/919 หมู่บ้านชลลดา 53 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสว…

โรงเรียนอนุบาลบ้านนนท์
ตั้งอยู่เลขที่ 34/2 ซอยติวานนท์ 2 แขวงตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนอนุบาลประคองสุข และ บ้านประคองสุขเนอสเซอรี่
ตั้งอยู่ 93 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอยป่าไม้อุทิศ หมู่บ้านวงศ์ชัยนคร ตำบลบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาลผึ้งน้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 37 /3 หมู่ที่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โรงเรียนอนุบาลมณียา
ที่ตั้ง 100/321 หมู่ 3 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2594-…

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
198/136 หมู่บ้าน ช รุ่งเรือง6 ซอย8 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2924-3369

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต
ตั้งอยู่เลขที่198/136 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/92 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนท…

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/92 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ตั้งอยู่ในที่ดินวัดกลาง (บางซื่อ) ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล…

โรงเรียนอัมพรไพศาล
ตั้งอยู่เลขที่2/2 หมู่2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โรงเรียนอัมพรไพศาล
ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2583-71…

โรงเรียนอุดมศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนบุรี เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่เลขที่79 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 025-950-240

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ตั้งอยู่เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0-2980-8528…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
ตั้งอยู่ที่ 49/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2501-7…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

หน้าที่   รายชื่อโรงเรียน 2

 

- 2007-10-18 10:48:49 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 51,195 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล