รายชื่อโรงเรียนจังหวัด นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสิทธาภัทร์
ตั้งอยู่ 125 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร 075-324444

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหลักสูตรสามัญ
ชั้นอนุบาล 1 – 3 หลักสูตร EP. และ MEP.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตร EP.

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7537-89…

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : 075-367050-1

โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 572/10 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8000 โทรศัพท์ : (…

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : (075)399123 …

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 08180 โทรศัพท์ : (075)381366 โทรสาร : (075)…

โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสามร้อยกล้า ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทรศัพท์ …

โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธ…

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80340 โทรศัพท์ 07…

โรงเรียนชุมชนใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โรงเรียนดรุณศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางพุทรา ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ : (0…

โรงเรียนตันติวัตร
ตั้งอยู่เลขที่ 478 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : 075-366592

โรงเรียนทุ่งสง
ตั้งอยู่ที่ 44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหั…

โรงเรียนทุ่งสง
ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : (075)521052

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

โรงเรียนนาบอน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้…

โรงเรียนบ้านคลองจัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

โรงเรียนบ้านคอกช้าง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งอยู่เลขท…

โรงเรียนบ้านชะอวด
ประวัติความเป็นมา เกียรติประวัติ สถานที่ตั้ง แนะนำบุคลากร ผลงานวิชาการ กิจการนักเรียน สัมพันธ์ชุม…

โรงเรียนบ้านทวดเหนือ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 สังกัดสำนักงานเขต…

โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340 โทร. 0-7547-6726

โรงเรียนบ้านทุ่งชน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี…

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านบางฉาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบางฉาง ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0-7553-6463

โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โรงเรียนบ้านวังยวน
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โรงเรียนบ้านวังหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 0-753…

โรงเรียนบ้านหนองปลิง
เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ …

โรงเรียนบ้านหนองหนอน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนบ้านห้วยหาร
โรงเรียนบ้านห้วยหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ อำเภ…

โรงเรียนบ้านเนิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทร. 075 – 345795

โรงเรียนบ้านในตูล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ
ตั้งอยู่เลขที่ 209 ถนนคลองจัง-ทุ่งสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โท…

โรงเรียนปากพนัง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ : (075)517186 โทรสาร : (…

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : (075)396136-7 โ…

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช
นำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดพระมหาธาตวรมหาวิหาร บทเรียนพระไตรปิฎกออนไลน์ ฯลฯ

โรงเรียนรัตนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเขาราบ ถนนทุ่งสง-นาบอน ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์…

โรงเรียนรัตนศึกษา ชนปรีดา
ตั้งอยู่ที่ 52 ถนนชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-411135

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
223/11 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนร่อนพิบูลย์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดกัด
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 0-75…

โรงเรียนวัดควนยาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180

http://school.obec.go.th/watkuanyao

โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านปากโมระ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 สังกัดสำนักงานเ…

โรงเรียนวัดดอนยาง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โรงเรียนวัดท่านคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดท่านคร
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดท่าม่วง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดท่าแพ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช80000

โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดนิคมคีรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดบ้านตาล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดประทุมทายการราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0-7553-6471 โทรสาร 0-755…

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 181/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดปากจัง
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนวัดป่าหวาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเชียรเขา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โรงเรียนวัดป่าไหม้
เว็บโรงเรียนวัดป่าไหม้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 สั…

โรงเรียนวัดพรหมโลก
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ : (075)338388

โรงเรียนวัดพระมงกุฎ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดพังสิงห์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สงขลา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

โรงเรียนวัดพังสิงห์
ตั้งอยู่ที่ ถนน นคร – สงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ …

โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนวัดมุขธารา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดยางงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จัง…

โรงเรียนวัดร่อนนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดศาลาไพ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โรงเรียนวัดสามัคยาราม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์ 0-7547-9460

โรงเรียนวัดหญ้า
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โรงเรียนวัดหนองบัว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดหลักช้าง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรีย…

โรงเรียนวัดหลักช้าง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

โรงเรียนวัดหัวอิฐ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนวัดโคกหาด
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โรงเรียนวัดโบสถ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดโมคลาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา …

โรงเรียนวัดใหม่ทอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดไสมะนาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-350553

โรงเรียนศรีธรรมราชศีกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนสตรีปากพนัง
ตั้งอยู่เลขที่ 66 ประชาวัฒนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เบอร์โทรศัพท์ : 0-7531…

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-536383 โทรสาร 075-367523 Ema…

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปร…

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
ตั้งอยู่เลขที่ 330 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเจริญวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเชียรใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ตั้งอยู่เลขที่ 23/6 ถนนมณีวัตร หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 585 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศ…

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ 159 หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-348005-6 แฟกซ์ 075-348…

โรงเรียนเสาธงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

- 2007-10-24 11:56:12 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 22,089 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล