รายชื่อโรงเรียนจังหวัด นครศรีธรรมราช

โรงเรียนสิทธาภัทร์
ตั้งอยู่ 125 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทร 075-324444

https://www.facebook.com/sitapatrschoo
www.sitapatr.ac.th

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหลักสูตรสามัญ
ชั้นอนุบาล 1 – 3 หลักสูตร EP. และ MEP.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หลักสูตร EP.

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7537-89…

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : 075-367050-1

โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 572/10 ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 8000 โทรศัพท์ : (…

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : (075)399123 …

โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 8 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 08180 โทรศัพท์ : (075)381366 โทรสาร : (075)…

โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสามร้อยกล้า ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350 โทรศัพท์ …

โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธ…

โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80340 โทรศัพท์ 07…

โรงเรียนชุมชนใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โรงเรียนดรุณศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 319 หมู่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางพุทรา ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ : (0…

โรงเรียนตันติวัตร
ตั้งอยู่เลขที่ 478 หมู่ที่ 1 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : 075-366592

โรงเรียนทุ่งสง
ตั้งอยู่ที่ 44 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหั…

โรงเรียนทุ่งสง
ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : (075)521052

โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210

โรงเรียนนาบอน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้…

โรงเรียนบ้านคลองจัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

โรงเรียนบ้านคอกช้าง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งอยู่เลขท…

โรงเรียนบ้านชะอวด
ประวัติความเป็นมา เกียรติประวัติ สถานที่ตั้ง แนะนำบุคลากร ผลงานวิชาการ กิจการนักเรียน สัมพันธ์ชุม…

โรงเรียนบ้านทวดเหนือ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 สังกัดสำนักงานเขต…

โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80340 โทร. 0-7547-6726

โรงเรียนบ้านทุ่งชน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรี…

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านบางฉาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบางฉาง ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0-7553-6463

โรงเรียนบ้านบางด้วน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนบ้านปลายคลอง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โรงเรียนบ้านวังยวน
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โรงเรียนบ้านวังหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสัง ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 0-753…

โรงเรียนบ้านหนองปลิง
เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ …

โรงเรียนบ้านหนองหนอน
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนบ้านห้วยหาร
โรงเรียนบ้านห้วยหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ อำเภ…

โรงเรียนบ้านเนิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทร. 075 – 345795

โรงเรียนบ้านในตูล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิ
ตั้งอยู่เลขที่ 209 ถนนคลองจัง-ทุ่งสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โท…

โรงเรียนปากพนัง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ : (075)517186 โทรสาร : (…

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ : (075)396136-7 โ…

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช
นำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดพระมหาธาตวรมหาวิหาร บทเรียนพระไตรปิฎกออนไลน์ ฯลฯ

โรงเรียนรัตนศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านเขาราบ ถนนทุ่งสง-นาบอน ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์…

โรงเรียนรัตนศึกษา ชนปรีดา
ตั้งอยู่ที่ 52 ถนนชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-411135

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
223/11 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนร่อนพิบูลย์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดกัด
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดคงคาเจริญ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 0-75…

โรงเรียนวัดควนยาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
http://school.obec.go.th/watkuanyao

โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านปากโมระ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 สังกัดสำนักงานเ…

โรงเรียนวัดดอนยาง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โรงเรียนวัดท่านคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดท่านคร
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดท่าม่วง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดท่าแพ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช80000

โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดนิคมคีรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดบ้านตาล
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดประทุมทายการราม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0-7553-6471 โทรสาร 0-755…

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ตั้งอยู่เลขที่ 181/4 หมู่ที่ 1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดปากจัง
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนวัดป่าหวาย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเชียรเขา อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190

โรงเรียนวัดป่าไหม้
เว็บโรงเรียนวัดป่าไหม้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 สั…

โรงเรียนวัดพรหมโลก
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ : (075)338388

โรงเรียนวัดพระมงกุฎ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดพังสิงห์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สงขลา ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290

โรงเรียนวัดพังสิงห์
ตั้งอยู่ที่ ถนน นคร – สงขลา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ …

โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น
ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดมุขธารา
โรงเรียนวัดมุขธารา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดยางงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จัง…

โรงเรียนวัดร่อนนา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดศาลาไพ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โรงเรียนวัดสามัคยาราม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์ 0-7547-9460

โรงเรียนวัดหญ้า
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

โรงเรียนวัดหนองบัว
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดหลักช้าง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรีย…

โรงเรียนวัดหลักช้าง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

โรงเรียนวัดหัวอิฐ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนวัดโคกหาด
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ที่ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150

โรงเรียนวัดโบสถ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดโมคลาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา …

โรงเรียนวัดใหม่ทอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดไสมะนาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-350553

โรงเรียนศรีธรรมราชศีกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนสตรีปากพนัง
ตั้งอยู่เลขที่ 66 ประชาวัฒนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 เบอร์โทรศัพท์ : 0-7531…

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-536383 โทรสาร 075-367523 Ema…

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปร…

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
ตั้งอยู่เลขที่ 330 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเจริญวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนราชบริพาร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ 134 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเชียรใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ตั้งอยู่เลขที่ 23/6 ถนนมณีวัตร หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวนครศรีธรรมราช 80000

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 585 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศ…

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ 159 หมู่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-348005-6 แฟกซ์ 075-348…

โรงเรียนเสาธงวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 11:56:12 โพสต์โดย : admin คนดู 24,895 คน