รายชื่อโรงเรียนจังหวัด นครสวรรค์

<!–TOP100–>โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 782/34 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5623-165…

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 356/1 หมู่ที่ 10 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไ…

โรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำโรงเรียน โครงสร้างการบริหาร ผู้บริหารและคณาจารย์ กิจกรรมของโรงเรี…

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่160 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ข้อมูล การเรียนการสอน กิจกรรม กระดาษข่าวของโรงเรียน และอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครส…

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : (056)262369

โรงเรียนนครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ 173 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0-5622-1151 , 0-5622-2711

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056) 227-771, 226-967 โทรสาร : 228-775

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตั้งอยู่เลขที่ 88/7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)225768, 226…

โรงเรียนบ้านกกกว้าว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210

โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โรงเรียนบ้านร่องหอย
แนะนำโรงเรียนบ้านร่องหอย จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลบุคลากร สถิตินักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระบัว
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

โรงเรียนบ้านสระบัว
ตั้งอยู่หมู่ที่10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
เว็บโรงเรียนบ้านสระแก้ว ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรร…

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 01-0436370

โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 0-562…

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
แสดงประวัติโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป นโยบาย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และภาพกิจกรรมของโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โรงเรียนปรียาโชติ
ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนประชาอุทิศ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนพนมรอกวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ที่ 4 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนพยุหะวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนวังบ่อวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ ดำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลไผ่สิงห์โต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าซุด ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ 056-202064

โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนละข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดบ้านไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนปากน้ำโพท่าตะโก ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056230-470

โรงเรียนวัดประสาทวิถี (มิตรภาพที่ 154)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตภบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ 0-5628-7064

โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5620-7429

โรงเรียนวัดศาลาแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ศาลาแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 สำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดศาลาแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1

โรงเรียนวัดเขาฝา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานค…

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-1501

โรงเรียนวัดเนินกะพี้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเนินสะเดา
ตั้งอยู่หมู่ที่12 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

โรงเรียนวัดใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนวันครู (2504)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศ…

โรงเรียนหนองบัว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-251280-1

โรงเรียนหนองโพพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 211/1 หมู่ที่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ แนะนำผู้บริหาร บุคลากร และข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ 0-5627-9363

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โรงเรียนเขาสระนางสรง
ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)2…

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ ง 38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)…

โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220

- 2007-10-24 12:10:30 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 15,011 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล