รายชื่อโรงเรียนจังหวัด นครสวรรค์

<!–TOP100–>โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 782/34 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5623-165…

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 356/1 หมู่ที่ 10 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไ…

โรงเรียนจันทร์เสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำโรงเรียน โครงสร้างการบริหาร ผู้บริหารและคณาจารย์ กิจกรรมของโรงเรี…

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่160 หมู่ที่1 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ข้อมูล การเรียนการสอน กิจกรรม กระดาษข่าวของโรงเรียน และอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครส…

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : (056)262369

โรงเรียนนครสวรรค์
ตั้งอยู่ที่ 173 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0-5622-1151 , 0-5622-2711

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056) 227-771, 226-967 โทรสาร : 228-775

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ตั้งอยู่เลขที่ 88/7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)225768, 226…

โรงเรียนบ้านกกกว้าว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านกกกว้าว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210

โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โรงเรียนบ้านร่องหอย
แนะนำโรงเรียนบ้านร่องหอย จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลบุคลากร สถิตินักเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสระบัว
ตั้งอยู่ที่ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 1

โรงเรียนบ้านสระบัว
ตั้งอยู่หมู่ที่10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านสระแก้ว
เว็บโรงเรียนบ้านสระแก้ว ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรร…

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 01-0436370

โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเขาแม่กระทู้ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ 0-562…

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
แสดงประวัติโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป นโยบาย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และภาพกิจกรรมของโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โรงเรียนปรียาโชติ
ตั้งอยู่เลขที่ 78 ถนนประชาอุทิศ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนพนมรอกวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ที่ 4 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนพยุหะวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 289 หมู่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนวังบ่อวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ถนนนครสวรรค์-ชัยภูมิ ดำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่2 ตำบลไผ่สิงห์โต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนวัดท่าซุด (เจริญศิลป์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าซุด ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทรศัพท์ 056-202064

โรงเรียนวัดบึงน้ำใส
ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร บุคลากรของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนละข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวัดบ้านไร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนปากน้ำโพท่าตะโก ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056230-470

โรงเรียนวัดประสาทวิถี (มิตรภาพที่ 154)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตภบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ 0-5628-7064

โรงเรียนวัดยางงาม (ประชาพัฒนา)
ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5620-7429

โรงเรียนวัดศาลาแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ศาลาแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 สำนักงานเขตพื้นที่การ…

โรงเรียนวัดศาลาแดง
โรงเรียนวัดศาลาแดง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1

โรงเรียนวัดเขาฝา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60210 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานค…

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5625-1501

โรงเรียนวัดเนินกะพี้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดเนินสะเดา
ตั้งอยู่หมู่ที่12 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120

โรงเรียนวัดใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนวันครู (2504)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 312 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศ…

โรงเรียนหนองบัว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110 โทรศัพท์ 056-251280-1

โรงเรียนหนองโพพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ 1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 211/1 หมู่ที่ 1 ถนนริมน้ำ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ แนะนำผู้บริหาร บุคลากร และข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ 0-5627-9363

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 185 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โรงเรียนเขาสระนางสรง
ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 332 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)2…

โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ 9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ ง 38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : (056)…

โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 12:10:30 โพสต์โดย : admin คนดู 17,842 คน