รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ภูเก็ต

<!–TOP100–>โรงเรียนกะทู้วิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 51 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
ตั้งอยู่ 50/6-7 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 5 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 50/6 ถนนเจ้าฟ้า ( ตะวันตก ) ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จัดสอนในระดับก่อนประถม…

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนบ้านกะทู้
ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83120

โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนบ้านบางทอง
ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 หมู่ 7 ถนน วิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โรงเรียนบ้านบางโรง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83100

โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ , โทรสาร :…

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดดภูเก็ต สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

โรงเรียนพิบูลสวัสดี
ตั้งอยู่ที่ ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตธุรกิจการบริบาล
จัดการเรียนการสอนและอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือนในสาขาผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 076-260448 โทรสา…

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง ที่อยู่ 6 ถนนนคร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 212075.

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)
ประวัติโรงเรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน กิจกรรมของนักเรียน การเรียนการสอน ผลงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โรงเรียนราไวย์เรืองวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 14/1 หมู่ 5 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดมงคลวราราม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100

โรงเรียนวัดเมืองใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนวิชิตสงคราม
ตั้งอยู่ที่ 27/12 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนวิทยาสาธิต
โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 9/2 ถนนโกมารภ…

โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 076 – 260508 โทรสาร 07…

โรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ตั้งอยู่ที่ ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7621-2326 โทรสาร 0…

โรงเรียนเกาะโหลน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 189 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณี…

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนเชิงทะเล-บ้านดอน ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนเทพอำนวยวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนเทพอำนวยวิทยาภูเก็ต (มูลินิธิคริสต์จักรเซเวนเดย์แอ๊ดเวนตีส) ตั้งอยู่เลขที่ 4/1 ถนนเทพกระษ…

โรงเรียนเมืองถลาง
ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 5 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ : 0-7631-1096 โทรส…

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 1:52:19 โพสต์โดย : admin คนดู 17,852 คน