รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ร้อยเอ็ด

<!–TOP100–>ดอนแดงดอทคอม
เว็บไซต์เพื่อติดต่อสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเผยแพร่ข่าวสารระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ชมรมศิษย…

โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เ…

โรงเรียนขัติยะวงษา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 บ้านไทยอุดม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนขัติยะวงษา
โรงเรียนขัติยะวงษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45270

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45270

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนปัทมานนท์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 

โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 สังกัดสำนักงานเข…

โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
ตั้งอยู่บนที่สาธารณประโยชน์ เขตพื้นที่บ้านหนองผง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โ…

โรงเรียนทรายทองวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-595088 , โทรสาร 043-595011

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย
ตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่ 13 บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนธงธานี
โรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

โรงเรียนบ้านขมิ้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 สังกัดสำนักงานเขตพื…

โรงเรียนบ้านดงเย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านดงเย็น ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

โรงเรียนบ้านดอนเรือ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

โรงเรียนบ้านดอนแดง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสาวแห กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ (ศรีปัญญาวิทยาคม)
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ที่ 11 บ้านศรีเจริญ ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
ตั้งอยู่ที่ บ้านตาหยวก หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 

โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี
โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน บ้านธาตุจอมศรี บ้านโนนสะอาด บ้านหนองเป็…

โรงเรียนบ้านป่าขี
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 043-550484 เป็นโรงเรี…

โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านป่าสุ่ม ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45171

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านร้านหญ้า ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

โรงเรียนบ้านวารีสีสุก
ตั้งอยู่ที่ ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 

โรงเรียนบ้านสีเสียด
แนะนำประวัติความเป็นมา ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งอยู่ที่ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหนองคูณ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

โรงเรียนบ้านหนองจาน
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจาน ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง
เว็บโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 ส…

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์0-4350-0023

โรงเรียนบ้านหนองไศล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านหัวนา
ตั้งอยู่หมู่ที่8 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านเขวาหรดี
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษ…

โรงเรียนบ้านเขือง
ตั้งอยู่ที่บ้านเขืองใหญ่ ตำบลหมูม้น อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านเด่นราษฏร์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

โรงเรียนบ้านโคกมอน
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเ…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านโพนแท่น
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ วัดนิคมคณาราม บ้านเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม
ตั้งอยู่ที่บ้านเดื่อ หมู่ 4 ถนนจิตตะยโศธร ตำบลแวง อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ถนนหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-4351-5204, 0-4351-3900 โทรสาร 0…

โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์
สถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในเว็บไซต์แนะนำผู้บริการ บุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในโร…

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
http://www.rw.ac.th/

โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนสตรีศึกษา 2
ตั้งอยู่ที่ บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงเรียนสตรีศึกษา 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-611055

โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุริยะเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : (043)511410, 528092 โทรสาร : (0…

โรงเรียนสาวแหวิทยา
ตั้งอยู่ที่ตำบลสาวแห กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-588589 สังกั…

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ตั้งอยู่ที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ : 043-612017, 043-546640

โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์
ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ตั้งอยู่เลขที่ 7-9 ถนนคหบดีอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

<!–TOP100–>โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และไพโรจน์วิชชาลัย
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และไพโรจน์วิชชาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนเปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษ…

โรงเรียนอาจสามารถวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่ ข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของโรงเรียน การศึกษาในด้านต่าง ๆ ของ โรงเรียนอาจสามารถวิทย…

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45280 โทรศัพท์ 0-4361-1048 โทรสาร 0-4361…

โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่ บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : (043)518244 โทรส…

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 145/1 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 043-511465

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนเมยวดี-หนองพอก ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด 45250 โทรศัพท์ 0-4357…

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
แสดงประวัติโรงเรียน แนะนำผู้อำนวยการ บุคลากร ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 45000

โรงเรียนเมืองอาจสามารถ
โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1

โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 106 หมู่ 8 บ้านหนองสังข์ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที…

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนชัยศรีวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
ข้อมูลของโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติโรงเรียน รายนามผู้บริหารโรงเรียน แนะนำผ…

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งอยู่ที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

โรงเรืยนบ้านแสนสี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 2:38:53 โพสต์โดย : admin คนดู 20,381 คน