รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เพชรบูรณ์

<!–TOP100–>โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส 67110 โ…
http://school.obec.go.th/kjpb/

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.kanchanapisek.ac.th

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 056-761261-2
http://school.obec.go.th/cdw

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180…
http://school.obec.go.th/phutoei

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอ…
http://school.obec.go.th/sbw

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/tdp

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากรและข้อมูลนักเรียน อาคารและสถานที่ ผลงานดีเด่น ของ…
http://school.obec.go.th/nchp

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ 13 ถนนบุศราคัม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/niyomsil

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 056-726522
http://school.obec.go.th/nrwpb

โรงเรียนบ้าน กม.2
เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดโพธิศรีศักดาราม (แต่นิยมเรียกกันว่าโรงเรียนบ้าน กม.2) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำ…
http://school.obec.go.th/bankm2

โรงเรียนบ้าน กม.35
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 14 ถนนสระบุรี หล่มสัก เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
http://school.obec.go.th/km35spt3

โรงเรียนบ้านขมวด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5678-0137
http://school.obec.go.th/khamuad

โรงเรียนบ้านขี้นาคหล่มเก่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/keynargph2

โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองทราย ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน กิจกรรม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
http://school.obec.go.th/banklongsai/

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
http://school.obec.go.th/kpm

โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
http://school.obec.go.th/subkraso

โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
http://school.obec.go.th/ssws

โรงเรียนบ้านซับเจริญ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ : 056-760111
http://school.obec.go.th/subjarern

โรงเรียนบ้านซับเปิบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ 056-760149
http://school.obec.go.th/subperb_school

โรงเรียนบ้านซำภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านซำภู ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านซำภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ…
http://www.sumpu.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
ตั้งอยู่หมูที่ 5 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.tardkarpattana.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จัหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 056-760162
http://www.tupberg.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
http://school.obec.go.th/tksc

โรงเรียนบ้านนายม
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์/โทรสาร 056-568078
http://school.obec.go.th/SchoolNayom

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ : (056)791464
http://www2.se-ed.net/naraideaw

โรงเรียนบ้านน้ำเลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-6211-7475
http://namlouw.phetchabun1.net

โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านบึงสามพัน ถนนสมอทอด-บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ…
http://school.obec.go.th/banbungsamphun

โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
http://www.pbn3.com/school/borang

โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โทรศัพท์…
http://www.padang.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านพร้าว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 0-5670-0287
http://www.barnprow.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ : 056-568077
http://school.obec.go.th/yawi

โรงเรียนบ้านระวิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…
http://school.obec.go.th/rawing/index1.htm

โรงเรียนบ้านราหุล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพ…
http://school.obec.go.th/banrahul

โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
http://www.lumpasakmun.phetchabun1.net

โรงเรียนบ้านวังหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านวังหิน ถนนวังหิน-ชนแดน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
http://school.obec.go.th/wsn1

โรงเรียนบ้านสงเปลือย
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.songepuiey.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านสระเกษ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
http://school.obec.go.th/baansaket

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5674-7690
http://school.obec.go.th/nongsawang

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวักเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5672-3863

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.hingling.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.huey-e-jeen.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/huaipong

โรงเรียนบ้านห้วยไร่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-759314
http://hueyrai.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านอีเลิศ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.e-lert.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชร…
http://www2.se-ed.net/school1

โรงเรียนบ้านเขาสัก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพบรบูรณ์ 67190
http://school.obec.go.th/khaosak

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
http://www.kheknoi.th.gs

โรงเรียนบ้านเทุ่งสมอ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบู…
http://www.toongsamor.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ…
http://bannern47.phetchabun2.net/

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 056-750435-6
http://www.geocities.com/laoya2004

โรงเรียนบ้านแก่งโตน
ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.gangtone.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านโคก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5675-2327 สำนักงานเขตพ…
http://school.obec.go.th/bankhog

โรงเรียนบ้านโคกยาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกยาว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
http://school.obec.go.th/bankokyao

โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ตั้งอยู่เลขที่332 หมู่ที่4 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์0-5678-4399
http://www.krn-pbn3.com

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโจะโหวะใต้ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.jowo.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 05…
http://school.obec.go.th/potalay

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
http://school.obec.go.th/bmws

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
http://school.obec.go.th/br-school

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทร. 056-789-…

<!–TOP100–>โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.rgkk.net

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประจำตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนถนนวังพิกุล-ศรีมงคล
http://school.obec.go.th/wpkp

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 11 บ้านบ่อทองพัฒนา ตำบลท้ายดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/wpp

โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ตั้งอยู่ที่ ถนนหมายเลข 1301 (วังโป่ง-หนองขนาก) ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/wpspb

โรงเรียนวัดศรีทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5675-6229
http://www.watsritong.phetchabun2.net

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 208 ถนนสามัคคีชัย ตำบลใ…
http://www.wk.ac.th

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/smw

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.skpbn.ac.th

โรงเรียนหยกฟ้า
โรงเรียนหยกฟ้า เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนหยกฟ้า …
http://www.yokfhar.com

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนน เทศบาล 1 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/lomsak/

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 508 หมู่ 5 อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.lkp.ac.th

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 508 หมู่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/lomkao/

โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 ถนนเทพาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.wc.ac.th/

โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ตั้งอยู่เลขที่ 736 หมู่ 4 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6714…
http://www.abnongphai.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนเกษมราษฎร์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
http://school.obec.go.th/anubal_pb

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหว…
http://www.anubalphetchabun.com

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท…
http://www.sriphetchabun.com

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ข้อมูลของ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประวัติโรงเรียน สีและดอกไม้ประจำโรงเรีย…
http://www.geocities.com/komol1150

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 331/4 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5674-…
http://www33.brinkster.com/chanwittaya

โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5675-2289

<!–TOP100–>โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นท์ฮิลล์
ข้อมูลประวัติ แผนที่ กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นท์ฮิลล์
http://www.pgs.ac.th

โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 8 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-8007
http://www.phetlakorn.com

โรงเรียนเสรีศึกษา
ตั้งอยู่ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
http://www.serisuksa.com

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/kpw

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษประเภทประจำ สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต…

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 2:50:29 โพสต์โดย : admin คนดู 20,995 คน