รายชื่อโรงเรียนจังหวัด เพชรบูรณ์

<!–TOP100–>โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัส 67110 โ…
http://school.obec.go.th/kjpb/

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.kanchanapisek.ac.th

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 056-761261-2
http://school.obec.go.th/cdw

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180…
http://school.obec.go.th/phutoei

โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอ…
http://school.obec.go.th/sbw

โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 3 บ้านไทรงาม ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/tdp

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลบุคลากรและข้อมูลนักเรียน อาคารและสถานที่ ผลงานดีเด่น ของ…
http://school.obec.go.th/nchp

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ 13 ถนนบุศราคัม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/niyomsil

โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 056-726522
http://school.obec.go.th/nrwpb

โรงเรียนบ้าน กม.2
เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดโพธิศรีศักดาราม (แต่นิยมเรียกกันว่าโรงเรียนบ้าน กม.2) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำ…
http://school.obec.go.th/bankm2

โรงเรียนบ้าน กม.35
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 14 ถนนสระบุรี หล่มสัก เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
http://school.obec.go.th/km35spt3

โรงเรียนบ้านขมวด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5678-0137
http://school.obec.go.th/khamuad

โรงเรียนบ้านขี้นาคหล่มเก่า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/keynargph2

โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองทราย ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน กิจกรรม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
http://school.obec.go.th/banklongsai/

โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
http://school.obec.go.th/kpm

โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
ตั้งอยู่ที่ ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
http://school.obec.go.th/subkraso

โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
http://school.obec.go.th/ssws

โรงเรียนบ้านซับเจริญ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ : 056-760111
http://school.obec.go.th/subjarern

โรงเรียนบ้านซับเปิบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ 056-760149
http://school.obec.go.th/subperb_school

โรงเรียนบ้านซำภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านซำภู ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านซำภู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ…
http://www.sumpu.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
ตั้งอยู่หมูที่ 5 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.tardkarpattana.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จัหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 056-760162
http://www.tupberg.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านท่าข้าม (ท่าข้ามวิทยาคาร)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
http://school.obec.go.th/tksc

โรงเรียนบ้านนายม
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์/โทรสาร 056-568078
http://school.obec.go.th/SchoolNayom

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ : (056)791464
http://www2.se-ed.net/naraideaw

โรงเรียนบ้านน้ำเลา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเลา ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-6211-7475
http://namlouw.phetchabun1.net

โรงเรียนบ้านบึงสามพัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านบึงสามพัน ถนนสมอทอด-บึงสามพัน ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ…
http://school.obec.go.th/banbungsamphun

โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
http://www.pbn3.com/school/borang

โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โทรศัพท์…
http://www.padang.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านพร้าว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 0-5670-0287
http://www.barnprow.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210 โทรศัพท์ : 056-568077
http://school.obec.go.th/yawi

โรงเรียนบ้านระวิง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…
http://school.obec.go.th/rawing/index1.htm

โรงเรียนบ้านราหุล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพ…
http://school.obec.go.th/banrahul

โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
http://www.lumpasakmun.phetchabun1.net

โรงเรียนบ้านวังหิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านวังหิน ถนนวังหิน-ชนแดน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
http://school.obec.go.th/wsn1

โรงเรียนบ้านสงเปลือย
ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.songepuiey.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านสระเกษ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
http://school.obec.go.th/baansaket

โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5674-7690
http://school.obec.go.th/nongsawang

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวักเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5672-3863

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.hingling.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
ตั้งอยู่ที่ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.huey-e-jeen.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/huaipong

โรงเรียนบ้านห้วยไร่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-759314
http://hueyrai.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านอีเลิศ
ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.e-lert.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
มีเขตพื้นที่บริการครอบคลุม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชร…
http://www2.se-ed.net/school1

โรงเรียนบ้านเขาสัก
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพบรบูรณ์ 67190
http://school.obec.go.th/khaosak

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
http://www.kheknoi.th.gs

โรงเรียนบ้านเทุ่งสมอ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบู…
http://www.toongsamor.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ…
http://bannern47.phetchabun2.net/

โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์ 056-750435-6
http://www.geocities.com/laoya2004

โรงเรียนบ้านแก่งโตน
ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.gangtone.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านโคก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5675-2327 สำนักงานเขตพ…
http://school.obec.go.th/bankhog

โรงเรียนบ้านโคกยาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกยาว ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
http://school.obec.go.th/bankokyao

โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
ตั้งอยู่เลขที่332 หมู่ที่4 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์0-5678-4399
http://www.krn-pbn3.com

โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านโจะโหวะใต้ ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.jowo.phetchabun2.net

โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านโพทะเล ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 05…
http://school.obec.go.th/potalay

โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
http://school.obec.go.th/bmws

โรงเรียนบ้านไร่นางาม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
http://school.obec.go.th/br-school

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทร. 056-789-…

<!–TOP100–>โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.rgkk.net

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประจำตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนถนนวังพิกุล-ศรีมงคล
http://school.obec.go.th/wpkp

โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 11 บ้านบ่อทองพัฒนา ตำบลท้ายดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/wpp

โรงเรียนวังโป่งศึกษา
ตั้งอยู่ที่ ถนนหมายเลข 1301 (วังโป่ง-หนองขนาก) ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/wpspb

โรงเรียนวัดศรีทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0-5675-6229
http://www.watsritong.phetchabun2.net

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 208 ถนนสามัคคีชัย ตำบลใ…
http://www.wk.ac.th

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/smw

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.skpbn.ac.th

โรงเรียนหยกฟ้า
โรงเรียนหยกฟ้า เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนหยกฟ้า …
http://www.yokfhar.com

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนน เทศบาล 1 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/lomsak/

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 508 หมู่ 5 อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
http://www.lkp.ac.th

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 508 หมู่ 5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/lomkao/

โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย
ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 ถนนเทพาพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.wc.ac.th/

โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
ตั้งอยู่เลขที่ 736 หมู่ 4 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 6714…
http://www.abnongphai.ac.th

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนเกษมราษฎร์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
http://school.obec.go.th/anubal_pb

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหว…
http://www.anubalphetchabun.com

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท…
http://www.sriphetchabun.com

โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ข้อมูลของ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประวัติโรงเรียน สีและดอกไม้ประจำโรงเรีย…
http://www.geocities.com/komol1150

โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
ตั้งอยู่เลขที่ 331/4 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5674-…
http://www33.brinkster.com/chanwittaya

โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5675-2289

<!–TOP100–>โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นท์ฮิลล์
ข้อมูลประวัติ แผนที่ กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นท์ฮิลล์
http://www.pgs.ac.th

โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 8 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-8007
http://www.phetlakorn.com

โรงเรียนเสรีศึกษา
ตั้งอยู่ที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
http://www.serisuksa.com

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
http://school.obec.go.th/kpw

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษประเภทประจำ สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต…

- 2007-10-24 2:50:29 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 18,573 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล