รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลำปาง #1

<!–TOP100–>ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง รุ่นที่ 14
แหล่งพบปะ ข่าวสาร กิจกรรม และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง รุ่นที่ 14

โรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-5426-0166

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่เลขที่ 398/35 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5423-1273-4

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
เป็นโรงเรียนกีฬาที่กรมพลศึกษาจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 8 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พลศึกษาและก…

โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-250516 โทรสาร 054-337334

โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ 054-365280

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190 โทรศัพท์ 054-212187

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ (054) 22…

โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านก่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 โทรศัพท์ : 054-248491

โรงเรียนบ้านขอวิทยา
โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียน ทำเนีย…

โรงเรียนบ้านดอนไฟ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 054-247942

โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5435-6545

โรงเรียนบ้านทุ่งปง
ตั้งอยู่เลขที่150 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์0-5424-7455

โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โทรศัพท์0-5426-0126

โรงเรียนบ้านท่าเวียง
ตั้งอยู่ลขที่ 4 หมู่ 2 บ้านท่าเวียง ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

โรงเรียนบ้านนากวาง
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นที่ตั้งของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-247998

โรงเรียนบ้านปงกา
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์0-5426-0175

โรงเรียนบ้านปงเตา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปงเตา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบ้านปันเต้า
ตั้งอยู่เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190โทรศัพท์ 0-4508-9771

โรงเรียนบ้านยางอ้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-8673

โรงเรียนบ้านสบป้าด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-5424-7090

โรงเรียนบ้านสบพลึง
ตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5424-7923…

โรงเรียนบ้านหมากหัววัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-247496

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5434-3600

โรงเรียนบ้านเฮี้ย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเฮี้ย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

โรงเรียนบ้านแป้น
ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5426-0121

โรงเรียนบ้านแม่สุก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนบ้านแม่เย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 โทรศัพท์0-5426-0176

โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเม…

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ ณ วัดบ้านใหม่ เลขที่ 320 หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำ…

โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-335277

<!–TOP100–>โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ห้องเรียนสีเขียว
ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของไฟฟ้าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม…

โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง
โรงเรียนประชาวิทย์ 274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ่ย จังหวัดลำปาง 52100

โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-318777

โรงเรียนพิชัยวิทยา
ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-335190

โรงเรียนพินิจวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 102 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศั…

โรงเรียนมัธยมวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 054-217930, 054-318461

โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตั้งอยู่เลขที่ 224 พหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ : (054)227654 (อัตโ…

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 447 หมู่ 4 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

โรงเรียนวัดบ้านแลง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 054-354474 โทรศัพท์ : 04…

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 3:02:48 โพสต์โดย : admin คนดู 6,792 คน