รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลำปาง #1

<!–TOP100–>ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง รุ่นที่ 14
แหล่งพบปะ ข่าวสาร กิจกรรม และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง รุ่นที่ 14

โรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-5426-0166

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่เลขที่ 398/35 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 0-5423-1273-4

โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
เป็นโรงเรียนกีฬาที่กรมพลศึกษาจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 8 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณศูนย์พลศึกษาและก…

โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-250516 โทรสาร 054-337334

โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ 054-365280

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ 10 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190 โทรศัพท์ 054-212187

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1
ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ (054) 22…

โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านก่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 โทรศัพท์ : 054-248491

โรงเรียนบ้านขอวิทยา
โรงเรียนบ้านขอวิทยา ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110
ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติโรงเรียน ทำเนีย…

โรงเรียนบ้านดอนไฟ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 054-247942

โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0-5435-6545

โรงเรียนบ้านทุ่งปง
ตั้งอยู่เลขที่150 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โทรศัพท์0-5424-7455

โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง
ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 โทรศัพท์0-5426-0126

โรงเรียนบ้านท่าเวียง
ตั้งอยู่ลขที่ 4 หมู่ 2 บ้านท่าเวียง ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

โรงเรียนบ้านนากวาง
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเป็นที่ตั้งของศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน…

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านบ่อห้อ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-247998

โรงเรียนบ้านปงกา
ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านปงถ้ำ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์0-5426-0175

โรงเรียนบ้านปงเตา
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านปงเตา ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบ้านปันเต้า
ตั้งอยู่เลขที่ 19/3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190โทรศัพท์ 0-4508-9771

โรงเรียนบ้านยางอ้อย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5433-8673

โรงเรียนบ้านสบป้าด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านสบป้าด ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220 โทรศัพท์ 0-5424-7090

โรงเรียนบ้านสบพลึง
ตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5424-7923…

โรงเรียนบ้านหมากหัววัง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-247496

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทรศัพท์ 0-5434-3600

โรงเรียนบ้านเฮี้ย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเฮี้ย ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

โรงเรียนบ้านแป้น
ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 บ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนบ้านแม่ตีบ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0-5426-0121

โรงเรียนบ้านแม่สุก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนบ้านแม่เย็น
ตั้งอยู่หมู่ที่4 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140 โทรศัพท์0-5426-0176

โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเม…

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120

โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ ณ วัดบ้านใหม่ เลขที่ 320 หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำ…

โรงเรียนบ้านไร่(ประชาสามัคคี)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-335277

<!–TOP100–>โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ห้องเรียนสีเขียว
ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนสีเขียวเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของไฟฟ้าและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม…

โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง
โรงเรียนประชาวิทย์ 274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ่ย จังหวัดลำปาง 52100

โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง)
ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-318777

โรงเรียนพิชัยวิทยา
ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-335190

โรงเรียนพินิจวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 102 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง – งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศั…

โรงเรียนมัธยมวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 326 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 054-217930, 054-318461

โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตั้งอยู่เลขที่ 224 พหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ : (054)227654 (อัตโ…

โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 447 หมู่ 4 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140

โรงเรียนวัดบ้านแลง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 054-354474 โทรศัพท์ : 04…

- 2007-10-24 3:02:48 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 5,865 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล