รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลำพูน

<!–TOP100–>โรงเรียนจักรคำคณาทร
ตั้งอยู่ถนนสาย ลำพูน-ป่าซาง ตำบลบ้านสันดอนรอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านวังดิน ถนนบุณยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 – 5359 -9221

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลี้ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตืน ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110…

โรงเรียนตำบลริมปิง
ตั้งอยู่เลขที่108 ถนนลำพูน- สันป่าตอง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 5…

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 5 ตำบลทาขุมมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 5 ตำบลทาขุมมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน – ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 โท…

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 335 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5359-1335

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
ตั้งอยู่ที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต2

โรงเรียนบ้านจำบอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-553181

โรงเรียนบ้านดอยคำ
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5350-4958

โรงเรียนบ้านประตูโขง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5359-1343

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 โทรศัพท์ 0-5397-9485

โรงเรียนบ้านวังผาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังผาง ถนนสบทา-ท่าลี่ ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 …

โรงเรียนบ้านวังมน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังมน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-521828

โรงเรียนบ้านสันปูเลย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130

โรงเรียนบ้านสันมะนะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านสันเจดีย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสันเจดีย์ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5398-0495

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ถนนแม่ทา-ท่าจักร ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 โท…

โรงเรียนบ้านห้วยห้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้า ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านห้วยไฟ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านอุโมงค์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5350-3723

โรงเรียนบ้านเวียงยอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านเหล่าดู่
ตั้งอยู่ที่ บ้านเหล่าดู่ ตำบลหนองยวง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
ตั้งอยู่บ้านแพะยันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

โรงเรียนบ้านแม่หาด
ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5356-5403

โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนบ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่ที่ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

โรงเรียนบ้านไม้สลี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไม้สลี ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านไร่ดง
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

<!–TOP100–>โรงเรียนป่าซาง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 179/9 หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 053-537997-9

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
ตั้งอยู่เลขที่ 424 หมู่ 11 บ้านสันป่าฮัก ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนวชิรป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนลำพูน-ลี้ หมู่ที่ 7 บ้านนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย ์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนวัดชัยสถาน
ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 โทรศัพท์ 053- 512467 ,053-…

โรงเรียนวัดนครเจีย์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนวัดน้ำดิบ
ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 053-508696

โรงเรียนวัดน้ำพุ
ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5358-4570

โรงเรียนวัดน้ำพุ
ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5358-4570

โรงเรียนวัดบ่อโจง
ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5357-3057

โรงเรียนวัดบ้านม้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 – 5355 – 3768

โรงเรียนวัดบ้านม้า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ (053) 553768

โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผางกิ่ง อ.อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนวัดปากล้อง
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 4 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5352-9090

โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1

โรงเรียนวัดวังสะแกง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนวัดวังสะแกง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 053-586097

โรงเรียนวัดสันคะยอม
ตั้งอยู่ที่บ้านสันคะยอม ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โรงเรียนวัดสันต้นธง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดสันพระเจ้าแดง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั…

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5350-3527

โรงเรียนสันป่ายางหลวง
ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสันป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150

โรงเรียนอรพินพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : (053)534835-6 โทรสาร : (0…

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 315 หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48พรรษา
ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-522333

โรงเรียนเชตวันหนองหมู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 โทรศัพท์ 053-541117

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหม่อม
แนะนำ และให้ข้อมูลโรงเรียน กิจกรรม การเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหม่อมอยู่ในอำเภอเมืองลำ…

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
ตั้งอยู่เลขที่ 335 รอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนลำพูน-ป่าซาง ซอย 5 หมู่ 2 บ้านสันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่33 หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์0-5350-9397-8 โทรสาร 0-5350-…

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 291 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 โทรศัพท์ 0-5354-9072

โรงเรียนใบบุญป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนใบบุญลำพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์…

รายชื่อสถาบันการศึกษา
- 2007-10-24 3:05:15 โพสต์โดย : admin คนดู 12,100 คน