รายชื่อโรงเรียนจังหวัด ลำพูน

<!–TOP100–>โรงเรียนจักรคำคณาทร
ตั้งอยู่ถนนสาย ลำพูน-ป่าซาง ตำบลบ้านสันดอนรอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านวังดิน ถนนบุณยจิต ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 – 5359 -9221

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลี้ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตืน ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110…

โรงเรียนตำบลริมปิง
ตั้งอยู่เลขที่108 ถนนลำพูน- สันป่าตอง หมู่ที่ 6 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 5…

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 5 ตำบลทาขุมมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 5 ตำบลทาขุมมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ถนนลำพูน – ลี้ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 โท…

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 335 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5359-1335

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าป่าก๋อย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51120

โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
ตั้งอยู่ที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต2

โรงเรียนบ้านจำบอน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-553181

โรงเรียนบ้านดอยคำ
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5350-4958

โรงเรียนบ้านประตูโขง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านป่าป๋วย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5359-1343

โรงเรียนบ้านม่วงสามปี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 โทรศัพท์ 0-5397-9485

โรงเรียนบ้านวังผาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังผาง ถนนสบทา-ท่าลี่ ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 …

โรงเรียนบ้านวังมน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังมน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านศรีย้อย
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

<!–TOP100–>โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง
ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-521828

โรงเรียนบ้านสันปูเลย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130

โรงเรียนบ้านสันมะนะ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านสันเจดีย์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสันเจดีย์ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130 โทรศัพท์ 0-5398-0495

โรงเรียนบ้านหนองยางไคล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล ถนนแม่ทา-ท่าจักร ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51170 โท…

โรงเรียนบ้านห้วยห้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยห้า ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านห้วยไฟ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านอุโมงค์
ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5350-3723

โรงเรียนบ้านเวียงยอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านเหล่าดู่
ตั้งอยู่ที่ บ้านเหล่าดู่ ตำบลหนองยวง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
ตั้งอยู่บ้านแพะยันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านแม่ป้อก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านแม่ป้อก ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

โรงเรียนบ้านแม่หาด
ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5356-5403

โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนบ้านโฮ่ง
ตั้งอยู่ที่ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

โรงเรียนบ้านไม้สลี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไม้สลี ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านไร่ดง
ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 5 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

<!–TOP100–>โรงเรียนป่าซาง
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 6 ถนนประชาอุทิศ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 179/9 หมู่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 053-537997-9

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
ตั้งอยู่เลขที่ 424 หมู่ 11 บ้านสันป่าฮัก ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนวชิรป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 210 ถนนลำพูน-ลี้ หมู่ที่ 7 บ้านนครเจดีย์ ตำบลนครเจดีย ์อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนวัดชัยสถาน
ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 โทรศัพท์ 053- 512467 ,053-…

โรงเรียนวัดนครเจีย์
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนวัดน้ำดิบ
ตั้งอยู่เลขที่ 245 หมู่ 7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 053-508696

โรงเรียนวัดน้ำพุ
ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5358-4570

โรงเรียนวัดน้ำพุ
ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5358-4570

โรงเรียนวัดบ่อโจง
ตั้งอยู่เลขที่ 115 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5357-3057

โรงเรียนวัดบ้านม้า
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 – 5355 – 3768

โรงเรียนวัดบ้านม้า
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ (053) 553768

โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผางกิ่ง อ.อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนวัดปากล้อง
ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 4 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 0-5352-9090

โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1

โรงเรียนวัดวังสะแกง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนวัดวังสะแกง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120 โทรศัพท์ 053-586097

โรงเรียนวัดสันคะยอม
ตั้งอยู่ที่บ้านสันคะยอม ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โรงเรียนวัดสันต้นธง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

<!–TOP100–>โรงเรียนวัดสันพระเจ้าแดง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั…

โรงเรียนวัดเหมืองกวัก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5350-3527

โรงเรียนสันป่ายางหลวง
ตั้งอยู่เลขที่ 40 ถนนสันป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
ตั้งอยู่เลขที่ 367 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51150

โรงเรียนอรพินพิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 10 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ : (053)534835-6 โทรสาร : (0…

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 315 หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48พรรษา
ตั้งอยู่เลขที่ 5 หมู่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-522333

โรงเรียนเชตวันหนองหมู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150 โทรศัพท์ 053-541117

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหม่อม
แนะนำ และให้ข้อมูลโรงเรียน กิจกรรม การเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหม่อมอยู่ในอำเภอเมืองลำ…

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
ตั้งอยู่เลขที่ 335 รอบเมืองใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โรงเรียนเมธีวุฒิกร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนลำพูน-ป่าซาง ซอย 5 หมู่ 2 บ้านสันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ตั้งอยู่เลขที่33 หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โทรศัพท์0-5350-9397-8 โทรสาร 0-5350-…

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 291 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140 โทรศัพท์ 0-5354-9072

โรงเรียนใบบุญป่าซาง
ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โรงเรียนใบบุญลำพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์…

- 2007-10-24 3:05:15 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 10,132 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล