มหาวิทยาลัยราชภัฎ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 4 บ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่เลขที่ 13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : (043)860218 โท…

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตั้งอยู่ที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ : 0-5377-6000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : (053)412526 โทรสาร :…

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนอิสรภาพ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : (66)-02-8901801-8 โทรสาร : (66)-02-466-6776

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทร. (075) 377440, 3960…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งอยู่เลขที่ 1061 ถ.อิสรภาพ ซ.อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 890200…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ตั้งอยู่ที่ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ : (044)611221 โทรสาร :…

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ : 0-25…

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
ตั้งอยู่ที่ ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ (055) 258584 โทรสาร (055)259468

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. (032) 424097-103 โ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่ตั้งเลขที่ 33 ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ (043) …

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ : (073)212443 โทรสาร : (0…

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. (038) 511010 …

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ตั้งอยู่เลขที่ 41 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทา, อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ +66 54 217050-1, 21823…

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ตั้งอยู่เลขที่ ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42001 โทร.042-835223-8 โทรสาร 042-811143

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตั้งอยู่เลขที่ 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ (042)711274

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนกาญจนวานิช ตำบลเขารูปช้าง อำเมือง จ.สงขลา 9000 โทรศัพท์(074) 312726, 31499…

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2668-7125-35

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2243-2240-7 โท…

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077-355466-7, 077-355475, 077-355670-3 …

สถาบันราชภัฎสุรินทร์
ตั้งอยู่เลขที่ 186 ถ.สุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ (044) 511604 โทรสาร (04…

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทรศัพท์ : (032)261790 โทรสา…

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ตั้งอยู่ที่ ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.(042) 211040-53 แฟกซ์(042) …

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ (055) 411096, 416021-5 โท…

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ (045) 352000 – 29 โทรสาร…

 

 

มหาวิทยาลัย
- 2007-10-16 2:09:48 โพสต์โดย : admin คนดู 39,483 คน