รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่28 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559 พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 5 – 28 ตุลาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ :วัน 8 พฤศจิกายน 2559 ยื่นคะแนนGAT-PAT2 :วันที่ 15 -21 ธันวาคม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2 รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก :วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือก :วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา :วันที่ 23 มกราคม 2560 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา : วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 สมัครทางไปรษณีย์ :วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ :วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า   คุณสมบัติประเภทของโควตา ความสามารถทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า3.00   ความสามารถพิเศษ มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ผู้นำเชียร์ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคารและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า2.00   ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า2.00   คณะและสาขาที่เปิดรับ วิทยาลัยฝึกหัดครู … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินตอร์เน็ต:วันที 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 สมัครด้วยตัวเอง:วันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้าสัมภาษณ์: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก :วันที่ 1 ธันวาคม … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รอบแรก รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง คณะนี้เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ้าน้องได้สอบเป็นอันดับ 1 ของคณะจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี และรับรับทุนปีละ 60,000 บาท รับตรงนี้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นนะครับ ขั้นตอนการสมัคร อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์หรือสมัครด้วยตัวเอง กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมตรวจสอบการสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสารการสมัครทั้งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์     คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ … Continue reading

รับตรง 60  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช ชั้นปีที่3 ปีการศุึกษา 2558 ทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้น ปวช 1และ2 รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า3.00 คุณสมบัติอื่นตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ เปิดรับสมัคร 1-15 มีนาคม 2560 รับตรง 60 ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้ 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10% รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ  รับตรง 60 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรจำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งเอกสารการสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร :วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตรวจร่างกายและส่งข้อมูล : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในโรงเรียน สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ จำนวนรับทั้งหมด  126 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวมสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละวิชา ประวัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งโดย พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงครามญาติพระยาสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ ณ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 18 มกราคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 21 มกราคม 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 22 มกราคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ไนติงเกล เป็นชื่อบุคคลที่ได้รับการยกย่องนะครับ และพยาบาลทุกคนควรจะนำเป็นแบบอย่าง รับตรง 60 ขั้นตอนการสมัคร อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอบเอกสารการสมัครด้วยความรอบคอบและถูกต้อง เตรียมเอกสารการสมัคร ส่งเอกสารการสมัครให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาเท่านั้น   รับตรงนี้ ถ้าเมื่อน้องเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วได้เกรดตามที่คณะกำหนดไว้ จะสามารถได้ละเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าเทอมโดยประมาณ เฉลี่ยต่อภาคศึกษา 22,000 บาท ตลอดทั้ง4ปี 176,000 บาท เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี2559 10 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับสมัครถึง :วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ประกา่ศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจร่างกาย : วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ :วันที่ 9 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติ อายุไม่เกิน 28 ปี บริบรูณ์ สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตกำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ต้องสำเร็จการศึกษาในสายวิทย์-คณิตเท่านั้น สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL score หรือ TU-GET รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ … Continue reading


Page 1 of 3412345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล