รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต:วันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 25 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ … Continue reading

รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 18 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร :วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2559 ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 12 -22 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 17 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสร์ 5 ที่นั่ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 ที่นั่ง สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง สาขาวิชาชีววิทยา 5 ที่นั่ง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ที่นั่ง สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง สาขาวิชาสถิติ 5 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 18 -26 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ประกาศผล … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงิน :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโครงการโอลิมปิกและโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทิธิ์สอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด :วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งเอกสารสมัคร :วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 โครงการและคุณสมบัติแต่ละโครงการ โครงการโควตาพิเศษ จำนวนรับ 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า อยู่ในในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 รายละเอียดของการสมัคร คณะและสาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก ยื่นผลการเรียน เอกสารการสมัคร ใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารการชำระเงิน เกียรติบัตร เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี 2559 จำนวนรับ 110 ที่นั่ง ปี 2560 174 ที่นั่ง รับตรงนี้น้องต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ โดยถ้ายืนยันแล้วตามจำนวนในระบบจะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่น … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 2 -16 พฤศจิกายน 2559 หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2 -16 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบความสามารถทางกีฬา :วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์รอบที่1 :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์รอบที่2 :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 … Continue reading

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ชำระเงินผ่านธนาคาร :ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 แต่ละสาขาที่เปิดรับกำหนดการจะไม่เหมือนกันให้น้องดูและตามที่สาขาที่เราสมัครด้วยนะครับ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 360 ที่นั่ง คุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก คุณสมบัติของผ้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่น เกรดเฉลี่ย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 7 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สอบ/สัมภาษณ์ :วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (เฉพาะผู้สมัครเรียนครู) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 2,950 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 หรือ สมัครไปรษณีย์ :วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังเลขที่สอบ : วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 15 มกราคม … Continue reading

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา รับตรง 60 การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับจำนวน 20 คน ค่าสมัคร 200 บาท  สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 1 อันดับ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาทีเปิดรับ วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค เอกสารการสมัครสอบ สำเนาใบแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ-สามเณร รูปถ่าย เอกสารการโอนเงินฉบับจริง ขั้นตอนการสมัคร 1.อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ คลิกอ่านที่นี้ 2.กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน คลิกสมัครที่นี้ 3.ชำระเงิน 4.สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ประวัติ พ.ศ. 2429, 22 … Continue reading

รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโควตาโอลิมปิกวิชาการ) :ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตาบอดสี :วันที่ 25 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจตาบอดสี … Continue reading

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 160 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนที่1 เกรด ผลงานทางศิลปะ คะแนนจากความสามารถพิเศษ ขั้นตอนที่2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้รับสมัคร ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสาร/ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) แฟ้มรวบรวมผลงาน ค่าสมัครสอบ ฟรี … Continue reading


Page 1 of 3612345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล