รับตรง 59 สถาบันพระบรมราชชนก

รับตรง 59 สถาบันพระบรมราชชนก

รับตรง 59 สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบสอบตรง โดยใช้คะแนน GAT PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก หลักสูตรที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี ได้แก่   ๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ๔) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ๕) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่ ๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ … Continue reading

รับตรง 59 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่2

รับตรง 59 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่2

รับตรง 59 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่2   กำหนดการรับสมัคร รับตรง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59 รอบที่2 เปิดรับสมัคร : 10 ธันวาคม 2558 – 25 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 วันสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 วันสอบสัมภาษณ์ : … Continue reading

รับตรง 59 ม.บูรพา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รับตรง 59 ม.บูรพา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

รับตรง 59  ม.บูรพา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       กำหนดการรับสมัคร   จำนวนที่เปิดรับ   คุณสมบัติ   เกณฑ์การคัดเลือก   ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ Click   ที่มา: eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญ

รับตรง 59 สถาบันการบินพลเรือน

รับตรง 59 สถาบันการบินพลเรือน

รับตรง 59 สถาบันการบินพลเรือน     กำหนดการรับสมัคร รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2559 สมัคร 21 ธันวาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 11 เมษายน 2559 สอบคัดเลือก 24 เมษายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2559 ประกาศผล 23 พฤษภาคม 2559   จำนวนที่เปิดรับ รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2559     … Continue reading

รับตรง 59 ม.ศิลปากร รับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล รอบที่2

รับตรง 59 ม.ศิลปากร รับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล รอบที่2

รับตรง 59  ม.ศิลปากร รับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมเครื่องกล รอบที่2     กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 50 คน   คุณสมบัติ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 หรือตองเปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.75   เกณฑ์การคัดเลือก สอบขอเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และสอบสัมภาษณทางวิชาการ (สําหรับผูที่สอบขอเขียนผาน)   ค่าสมัคร 500 บาท   รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ … Continue reading

รับตรง 59  ม.ศิลปกร รับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบที่2

รับตรง 59 ม.ศิลปกร รับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบที่2

รับตรง 59  ม.ศิลปกร รับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบที่2 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 50 คน   คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือต้องเป็นผู้ที่กำลัง ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00   เกณฑ์การคัดเลือก การสอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจวิศวกรรม และสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (สำหรับผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน)   ค่าสมัคร 500 บาท   รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ Click … Continue reading

รับตรง 59  ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

รับตรง 59  ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต     กำหนดการรับสมัคร สมัคร 1-22 มกราคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 16 กุมภาพันธ์ 2559 สอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผล 8 มีนาคม 2559   จำนวนที่เปิดรับ 30 คน   คุณสมบัติ   เกณฑ์การคัดเลือก   ค่าสมัคร 300 บาท   รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ … Continue reading

รับตรง 59 ธรรมศาสตร์ สถาปัตย์ การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี

รับตรง 59 ธรรมศาสตร์ สถาปัตย์ การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี

รับตรง 59 ธรรมศาสตร์ สถาปัตย์ การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี   กำหนดการรับสมัคร รับตรง ธรรมศาสตร์ 59 สถาปัตย์ การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี รับสมัคร 14 ธ.ค. 58 – 15 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 ม.ค. 59 สอบสัมภาษณ์ 14 ก.พ. 59 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 26 ก.พ. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14 มี.ค. 59   จำนวนที่เปิดรับ รับตรง … Continue reading

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   กำหนดการรับสมัคร รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 59   รายละเอียดการสมัคร รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 59 เว็บไซต์ Click   ที่มา: eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, สอบครูผู้ช่วย 2558 , gat pat 58 , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญ  

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ

รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ   กำหนดการรับสมัคร รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 จำนวนที่รับ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 139 คน     คุณสมบัติ รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ โครงการรับสมัครโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตรงตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกับผู้สมัครคัดเลือกในระบบกลาง Admissions ซึ่งกำหนดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2 ผู้ที่สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ทั่วประเทศ … Continue reading

รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

รับตรง 59    ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต     กำหนดการรับสมัคร สมัคร 1-22 มกราคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 16 กุมภาพันธ์ 2559 สอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผล 8 มีนาคม 2559   จำนวนที่เปิดรับ 30 คน   คุณสมบัติ   เกณฑ์การคัดเลือก   ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ Click … Continue reading

รับตรง 59 พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ (สอบข้อเขียน)

รับตรง 59 พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ (สอบข้อเขียน)

รับตรง 59 พระจอมเกล้าฯพระนครเหนือ (สอบข้อเขียน) กำหนดการรับสมัคร รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 59     คณะที่เปิดรับ รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 59   คุณสมบัติ รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 59 - แล้วแต่คณะศึกษาได้ในระเบียบการ   เกณฑ์การคัดเลือก รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 59 – สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   ค่าสมัคร รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า พระนครเหนือ 59 รายละเอียดการสมัคร รับตรง(สอบข้อเขียน) พระจอมเกล้า … Continue reading

รับตรง 59  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่2

รับตรง 59 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่2

รับตรง 59  ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่2         กำหนดการรับสมัคร รับตรง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 59 รอบที่2 เปิดรับสมัคร : 10 ธันวาคม 2558 – 25 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 วันสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ (ถ้ามี) : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 … Continue reading

รับตรง 59 ม.ศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่ 2  พิเศษ

รับตรง 59 ม.ศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่ 2 พิเศษ

รับตรง 59 ม.ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่2 รับตรง 59  ม.ศิลปากร กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 50 คน คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำ 2.75 เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (สําหรับผูที่สอบขอเขียนผ่าน) ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ Click ที่มา: eduzones … Continue reading

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT รอบที่2

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT รอบที่2

รับตรง 59  มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT รอบที่2 รับตรง 59 มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการรับสมัคร สาขาที่เปิดรับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems) เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ … Continue reading


Page 1 of 2812345...1020...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล