รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัยธมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ >ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถึ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน >คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร >คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ *วิทยาลัยแพทยศาสตร์เลือกสอบได้ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น ค่าสมัครสอบ ใบสมัคร 300 บาท ถ้าเลือกอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ กรณีเลือกมากกว่า1อันดับ เสียค่าสมัครสอบอันดับละ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 11 คน รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก >เกรดเฉลี่ย 3.00 >เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ ไทย อังกฤษและสังคมไม่ต่ำกว่า 3.00 >7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 30 % ยกเว้นภาษาอังกฤษ 40 % และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50%   โครงการที่เปิดรับ กลุ่มกาญจนบุรี จำนวนรับ 4 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด  660 คน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร >เป็นนักเรียนระดับสายสามัญที่กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ >ไม่เป้นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการปี2560 เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >สอบสัมภาษณ์ ค่าสมัครสอบ  300 บาท เอกสารในการสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มอ.สุราษฏร์ธานี คลิกทีนี้ >>ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ วันเวลารับสมัคร : วันที่ 16-31 สิงหาคม 2559 จำนวนรับ : 778 คน รับตรงนี้ต้องไปยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ รับตรง 60 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด เอกสารประกอบการรับสมัคร ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ ————————————————————————————————————— 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด … Continue reading

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต >เทคโนโลยีชีวภาพ 3 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต >ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 คน >วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน >วิศวกรรมเคมี 5 คน >วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 คน >วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5 คน >วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 คน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต >ธุรกิจวิศวกรรม 5 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หรือผลคะแนน GAT หรือPAT2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ30 หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 *กรณีไม่เป็นตามเกณฑ์ให้ขึ้นอยุ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 >ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มี4 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์) >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน ผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 >ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ >หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนมงคลสุข รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ  50 คน 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00 >มีผลการเรียนรวม 5ภาคเรียนการศึกษา เกรดเฉลี่ยรวมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 เกรดเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.25 เกรดเฉลี่ยรวมวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 เกรดเฉลี่ยรวมภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 เกณฑ์การคัดเลือก … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด >โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับ 76 คน >โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) >*โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนรับทั้งหมด > 204 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด รอบแรก 300 คน >10 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 >รับทั่วประเทศ เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >ยื่นผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ >สอบข้อเขียน >สอบสัมภาษณ์   ขั้นตอนการรับสมัคร     ตารางสอบรอบที่ 2 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ จำนวนรับ 1,400 คน รับตรง 60 คณะสาขาที่เปิดรับ >เลือกได้ 1 อันดับ(บางสาขา)เท่านั้น บางสาขาเลือกได้ 2 อันดับ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต >ภาษาอังกฤษ 150 คน >ภาษาจีนธุรกิจ 80 คน >ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 คน >จีนศึกษา 35 คน >การพัฒนาระหว่างประเทศ 20 คน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต >การสอนภาษาจีน 50 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะเศรษฐศาสตร์ (รับตรงนี้ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น) จำนวนรับทั้งหมด 5 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีสัญชาติไทย >มีภูมิสำเนา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา 5อำเภอ(เทพา สะบาย้อย จะนะ สะเดาและนาทวี ) >ทางครอบครัวมีฐานะยากจน >มีผลสอบGAT-PAT ครั้งที่1   เกณฑ์การคัดเลือกและค่าสมัครสอบ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะการแพทย์แผนไทย (รับตรงนี้ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นและตัดสิทธิ์รับตรงมอ.) จำนวนรับทั้งหมด  20 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.25 >เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า3.25 >เป็นทายาทของแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน โดยมีบิดาหรือมารดาหรือตาหรือยายหรือพี่น้อง (อ่านเพิ่มเติมที่ระเบียบการ) เกณฑ์การคัดเลือกและค่าสมัครสอบ >ใบสมัคร >พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ >สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ >ใบสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) รับตรง 60 ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 2.มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี … Continue reading


Page 1 of 3212345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล