รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน

 • เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ: วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560
 • สอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิต: วันที่ 8 มกราคม 2560
 • ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ: วันที่ 12 มกราคม 2560
 • เปิดรับสมัคร BEcon: วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
 • สอบสัมภาษณ์: วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา: วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานตัวเข้าศึกษา: วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 3 มีนาคม 2560

 

รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังหรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาช้ันปีที่6 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

เกณฑ์การรับสมัคร
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ

 • TOEFL (Paper-based) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน
 • TOEFL (Computer- based Test) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 196 คะแนน
 • TOEFL (Internet- based Test) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 69 คะแนน
 • IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน
 • SAT I (Verbal หรือ Critical Reading) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 380 คะแนน
 • CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน
 • TU-GET ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน
 • GAT 85 (ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
 • KU-EPT ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน

ผลคะแนนคณิตศาสตร์

 • สอบผ่านการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560
  SAT I (Math) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  PAT ๗๑ (คณิตศาสตร์) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 • ยื่นผลสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สอบสัมภาษณ์

ประวัติ

 • ระยะต้น (พ.ศ. 2447-2456) เป็นระยะก่อตั้งระบบการศึกษาวิชาเกษตร ให้เป็นระบบโรงเรียนของไทย เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2447 เมื่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม องค์อธิบดีกรมช่างไหมในกระทรวงเกษตราธิการ ได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนช่างไหมขึ้น ณ ท้องที่ตำบล ทุ่งศาลาแดง กรุงเทพมหานคร ในบริเวณเดียวกันกับส่วนหม่อน และสถานีทดลองเลี้ยงไหม โดยจัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปี สอนเกี่ยวกับวิชาการ เลี้ยงไหมโดยเฉพาะ ต่อมาใน พ.ศ. 2449 ได้ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี โดยเพิ่มวิชาการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ เข้าในหลักสูตร ตลอดจนได้เริ่มสอนวิชา สัตวแพทย์ด้วย และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก
 • ระยะกลาง (พ.ศ. 2457-2466) เป็นการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม-กสิกรรม เจ้าพระยาธรรศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดี กระทรวงธรรมการได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง ณ บ้านสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนี้รับผู้จบชั้น ม.3 (เปลี่ยนเป็น ม.6 ในระยะต่อมา) เข้าศึกษาในหลักสูตร 2 ปี เพื่อรับประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ปป.ก.) และในปี พ.ศ. 2461 ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ตำบล พระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 • ระยะปลาย (พ.ศ. 2467-2485) เป็นการขยายโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมไปสู่ทุกภาค โดยได้ย้ายโรงเรียนจากตำบลพระประโทน จังหวัด นครปฐม ไปตั้งที่ตำบลบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2467 และจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นใหม่ อีกแห่งหนึ่งที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในปี พ.ศ. 2469 ต่อมาการจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นั้น ได้ดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม และโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมหลายแห่ง ในปลายปี พ.ศ. 2474 หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร อธิบดีกรมตรวจกสิกรรมในกระทรวงเกษตราธิการ ทรงดำริว่าควรจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรมขึ้นที่ ภาคอีสาน ภาคใต้และภาคพายัพ พร้อมกับโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม

ขั้นตอนการสมัคร
1.สมัครที่คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น3 อาคาร1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี้
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี้

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-Mail: becon@ku.ac.th

Tel. 02-561-3474 ต่อ 507, 515

Fax. 02-579-8739

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

เพียงทำแบบนี้..คราบสกปรกในเครื่องซักผ้า ก็จะถูกขจัดออกไปได้อย่างง่ายดาย เพียงทำแบบนี้..คราบสกปรกในเครื่องซักผ้า ก็จะถูกขจัดออกไปได้อย่างง่ายดาย

ศึกษาต่อ
- 2016-12-9 9:23:02 โพสต์โดย : admin คนดู 815 คน