รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 15 ธันวาคม 2559
 • สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 27 ธันวาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 2 มกราคม 2560

รับตรง คณะและสาขาที่เปิดรับ

รับตรง 60

จำนวนรับทั้งหมด 329 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GPAXและGPAX

.
หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • ใบระเบียบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

ค่าสมัครสอบ 300 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์

เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

 • เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี2559 155 ที่นั่ง ปี 2560 329 ที่นั่ง
 • รับตรงไม่ได้ระบุว่าตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น ฝากน้อติดตามด้วยนะครับ

ประวัติ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้กำเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อน สงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่างจริงจัง กระทำกันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในขณะที่เริ่ม พัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า “มอดินแดง” บนพื้นที่ประมาณ 5,500 ไร่ มีคณะวิชาที่ผลิตบัณฑิตจำนวน 25 คณะวิชา นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย ศูนย์ สถาบัน สำนัก ให้บริการวิชาการและบริการชุมชน มีที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์บริการ สหกรณ์ ร้านค้า หอพัก บ้านพัก แฟลต เรืองรับรอง ธนาคาร โรงเรียน และสาธารณูปโภคอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา และประชนชนทั่วไปอย่างครบครัน
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับนานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งเชื่อมโยงความรู้ทางอินโดจีนอย่างแท้จริง
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วม มือ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อ่านระเบียบการสมัครให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ว่าสาขาที่เราจะเข้าใช้เกรดวิชาอะไรบ้าง
 2. กรอบใบสมัครและชำระเงิน

*กรณีกรอบข้อมูลผิดแก้ไขข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัครและเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นนวิทยาเขตหนองคาย คลิกที่นี้

ที่มา : eduzones   ประวัติม.ขอนแก่น

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ศึกษาต่อ
- 2016-12-2 9:02:53 โพสต์โดย : admin คนดู 1,177 คน