รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60

รับตรง 60 4 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 โครงการสานฝันความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์กีฬารุ่นใหม่

จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

ค่าสมัครสอบ 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • ถ้าไม่เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.25
 • เป็นนักกีฬา

เส้นทางพิชิตฝัน
รับตรง 60

โครงการพิเศษและโควต้าพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานนะภาษาต่างประเทศ
รอบที่1 

จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
ค่าสมัครสอบ 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 20 โรงเรียนตามที่คณะและสาขาระบุไว้

เกณฑ์การคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือกเอง
 • สอบสัมภาษณ์

เส้นทางพิชิตฝัน
รับตรง 60

รอบที่2

จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
ค่าสมัครสอบ 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทั่วประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือก

 • GAT ,PAT5 ,PAT7.4
 • สอบสัมภาษณ์

เส้นทางพิชิตฝัน
รับตรง 60

โครงการสีบสานภาษาไทย

จำนวนรับ 16 ที่นั่ง
ค่าสมัครสอบ 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เขต 4 จังหวัด
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ใช้PAT 5 30 %
 • คะแนนภาษาไทย 70 % จากสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

เส้นทางพิชิตฝัน
รับตรง 60
โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

จำนวนรับ 40 ที่นั่ง
ค่าสมัครสอบ 400 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังหรือสำเร็จศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ใช้GAT 60 PAT 5 40 %
 • สอบสัมภาษณ์

ประวัติ

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
  ของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม
  สังกัดกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้า-
  ราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์
  ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน แห่งนี้ขึ้น และได้เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์) ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยน ชื่อเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และคณะโบราณคดี หลังจากนั้นได้จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ ขึ้นในปีต่อมา
 • ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาที่ หลากหลายขึ้น แต่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ในวังท่าพระคับแคบมาก ไม่สามารถจะขยายพื้นที่ออกไปได้ จึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๓ และคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามลำดับ หลังจากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และจัดตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้เป็น มหาวิทยาลัยที่มีความสมบูรณ์ ทางด้านศิลปะมากยิ่งขึ้น
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแห่งใหม่ ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาค ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะวิทยาการจัดการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และวิทยาลัยนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ขยายงานในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยการจัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ

เส้นทางพิชิตฝัน
รับตรง 60
ใบสมัคร คลิกสมัครที่นี้
ระเบียบการสมัคร คลิกที่นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี้

ที่มา : eduzones   ประวัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

ศึกษาต่อ
- 2016-12-2 9:00:45 โพสต์โดย : admin คนดู 747 คน