รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับตรง 60

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน

 • สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ :วันที่ 26 มกราคม 2560 – 6กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 14 มีนาคม 2560
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 24 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 4 เมษายน 2560

รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำนวนรับทั้งหมด

 • 10 ที่นั่ง
 • เรียกสอบสัมภาษณ์ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75

เกณฑ์การคัดเลือก

 • คะแนนสอบวิชาสามัญได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • ใบระเบียบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
 • สลิปการโอนเงิน

ค่าสมัครสอบ

 • 500 บาท ธนาคารไทยพาณิชย์

เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

 • รับตรงไม่ได้ระบุว่าตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ

ขั้นตอนการสมัคร
coming soon

ประวัติ

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานกว่า 700 ปี มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ในที่สุดการเรียกร้องก็สัมฤทธิ์ผลก่อให้เกิดความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งแก่ชาวล้านนา
 • วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยกำหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2507 และให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง
 • วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2507 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 วันเปิดเรียนวันแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ
 • วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัคร คลิกอ่านที่นี้
ใบสมัคร คลิกโหลดที่นี้
เว็บไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ คลิกที่นี้

ที่มา : eduzones   ประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ศึกษาต่อ
- 2016-12-7 9:39:04 โพสต์โดย : admin คนดู 1,242 คน