รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาสในปีการศึกษา 2556

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาสในปีการศึกษา 2556 มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
-นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาสหรือพื้นที่อื่นๆ ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และพื้นที่อื่นๆ
-สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องมีคะแนน GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-นักเรียนที่มีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้ารับทุนโครงการช้างเผือกได้
-มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีไม่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT
คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี (ต้องวัดแววความเป็นครู)
-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาฟิสิกส์/ชีววิทยา/เคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรี (ไทย), ดนตรี (สากล) สาขาวิชาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
-สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.บ.) (ต้องสอบสัมภาษณ์)
-สาขาวิชารัฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์)
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
-สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
-สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
-สาขาวิชาการบัญชี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะนิติศาสตร์
          หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
-สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
-สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (กลุ่มวิชาวารสารสนเทศ/กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์/กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์/กลุ่มวิชาการโฆษณา)
-สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ (กลุ่มวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว/กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ/กลุ่มวิชาการสื่อสารการกีฬา/กลุ่มวิชาการสื่อสารการเมือง/กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน/กลุ่มวิชาสื่อมัลติมีเดีย/กลุ่มวิชาการบริหารการสื่อสาร)
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
-สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุกหลักสูตร
กำหนดรับสมัคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556-15 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-15.30 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 25 เมษายน 2556
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ww.rbru.ac.th (มหาวิทยาลัยไม่มีการจำหน่ายใบสมัคร)
-สำเบาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด
-ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ชุด
-เงินค่าสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแรก 200 บาท และสาขาวิชาถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท)
-ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ไม่เกิน 4 อันดับ
-ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เลือกสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 1 เท่านั้น ส่วนอันดับ 2,3 และ 4 ให้เลือกสาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
-ผู้สมัครหลักสูตรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไม่สามารถเลือกสาขาวิชาอันดับ 2,3 และ 4 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้
เอกสารทุกฉบับต้องนำเอกสารฉบับจริงและถ่ายสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ที่ www.service.rbru.ac.th/

ที่มา: elearneasy

ศึกษาต่อ
- 2012-11-22 4:23:47 โพสต์โดย : admin คนดู 6,456 คน