ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับตรง 57,สอบตรง 57,เปิดรับตรง 57,รับตรง 2557,สอบตรง 2557,เปิดรับตรง 2557,ระเบียบการ,ระเบียบการ รับตรง 57 รับตรง มศว 57

รับตรง 57 ระเบียบการ รับตรง 57 รับตรง มศว 57

รับตรง 57 ระเบียบการ รับตรง 57 รับตรง มศว 57

 

ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ  :

รับตรง 57 ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยจัดหอพักให้ นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดูรายละเอียดที่ : http://dorm.swu.ac.th/

ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตมีสถานที่เรียน ดังนี้

 1. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร, คณะพลศึกษา, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเทียวเชิงนิเวศ และ คณะสหเวชศาสตร์ ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 2. คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะสังคมศาสตร์
  ชั้นปีที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
  ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ
 3. คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ทุกชั้นปี เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

   • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • ไม่เคยถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำ ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
   • จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัคร เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
   • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย เคร่งครัดทุกประการ
   • เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
   • ในกรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

*สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ให้เป็นไปตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศฯ

 

การสมัคร

   • สมัครทางอินเตอร์เนต ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ แล้วจึงสมัคร

หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ของ โครงการ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินที่ชำระไว้แล้วคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 โครงการ คือ

   1. โครงการสอบตรง
   2. โครงการ “โควตาจังหวัดนครนายก”

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร โครงการต่างๆ ได้มากกว่า 1 โครงการ และในแต่ละโครงการสามารถ เลือกสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก

*ถ้าเวลาในการสอบข้อเขียนของหลักสูตร /สาขาวิชา / วิชาเอก ไม่ตรงกัน

ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ว่ามีสิทธิ์สมัครโครงการหรือหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก นั้นๆ หรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
(ค่าสมัครสอบโครงการและหลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ละ 600 บาท)

 

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เนต

รับตรง 57 ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

การส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัคร

การส่งสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงความสามารถของผู้สมัคร หรือข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ สมัคร หรือแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ของโครงการ / หลักสูตร / สาขาวิชา

 

กำหนดการสอบ

รับตรง 57 ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

การประกาศผลสอบ และการรายงานตัวเป็นนิสิต

รับตรง 57 ระเบียบการ รับตรง 57 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด : ระเบียบการ รับตรง 57

Website : ระบบงานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Facebook : พี่ มศว พาน้องสอบ

Facebook : PRSwu

ศึกษาต่อ
- 2013-06-18 4:40:33 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 25,098 คน